hieromnich Marek SJ

http://www.mblaza.prv.pl/

Lektury do sakramentologii ( Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów)

SAKRAMENTOLOGIA

Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,

pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne

Polskiej Prowincji Dominikanów

Rok akademicki 2019/2020

Lektury obowiązkowe:

1)1) Jan Paweł II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, część III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/reconciliatio.html#m30

2)2) Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Wskazania dotyczące dopuszczania do Eucharystii między Kościołem Chaldejskim i Asyryjskim Kościołem Wschodu; Dopuszczanie do Eucharystii w sytuacjach konieczności duszpasterskiej. Ustalenia między Kościołem Chaldejskim i Asyryjskim Kościołem Wschodu, tłum. Marek Blaza SJ, komputeropis, tekst polski na stronie http://www.jezuici.pl/mblaza/articles.php?lng=pl&pg=150

   3) Jean Daniélou SJ, Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, przeł. Agnieszka Kuryś, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Kraków 1996.

      4) Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html 

5) Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne, 5 październik 2015 w:          http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html     6)  Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 września 2000 r. w:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_pl.html

7) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

8) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycząca posługiwania chorym i umierającym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/

     9) Józef Majewski, Kobieta za ołtarzem? w: tenże, Teologia na rozdrożach, Znak, Kraków 2005, s.66-93.

   10) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej – geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

     11) Marek Blaza SJ, Eucharystia sakramentem ekskluzywnym czy inkluzywnym? w: „Przegląd Powszechny” 9/973, wrzesień 2002, str. 195-208; http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=11

   12) Marek Blaza SJ, To czyńcie na moją pamiątkę. Ale jak? W: „Przegląd Powszechny” 4/980, kwiecień 2003, str. 15-30; http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=55

   13) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń w: „Przegląd Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.; http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=13

    14) Marek Blaza SJ, Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i ks. Stanisława Cyrana, Kraków 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.


Podręcznik:

Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Więzi, t.5, Warszawa 2007, s. 290-467; 509-513; 522-533; 537-542; 544-553.