hieromnich Marek SJ

http://www.mblaza.prv.pl/

Lektury do sakramentologii II studia zaoczne (Sakramentologia w Collegium Bobolanum )

SAKRAMENTOLOGIA II

Chrzest, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo

Studia zaoczne

II semestr roku akademickiego 2018/2019

 

Lektury obowiązkowe:

 

1) Jan Paweł II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, część III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984.

2) Międzynarodowa Komisja Teologiczna do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jedność Kościoła, pkt 2. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: ich realizacja do jedności Kościoła, nry 37-52 w: Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach, „Dogmatyka”, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, t.5, str. 526-529.

3) Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 września 2000 r. w: http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=199

4) Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

5) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

6) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycząca posługiwania chorym i umierającym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/

7) Jean Daniélou SJ, Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, przeł. Agnieszka Kuryś, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Kraków 1996.

 

8) Józef Majewski, Kobieta za ołtarzem? w: tenże, Teologia na rozdrożach, Znak, Kraków 2005, s.66-93.

9) Marek Blaza SJ, Kapłaństwo a celibat w: „Przegląd Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157.

 

10) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń w: „Przegląd Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.

 

11) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej – geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

Podręcznik pomocny w wykładach:

 Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: „Dogmatyka”, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, t.5, str. 289-328; 364-370; 376-499.

 

Lektury nieobowiązkowe:

 Niniejsze publikacje z zasady mają za zadanie uzupełnić treść wykładów, a także pomóc zwłaszcza tym studentom, którzy nie do końca zrozumieli treść danego wykładu. Te publikacje mogą pomóc studentowi pogłębić zagadnienia związane z tą tematyką ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

1) II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nry 7-21, 28-42, 43-46, 58-63, 68-72, 84, 105-131, Pallotinum, Poznań 2001, str. 191-193, 195-198, 200-203, 205, 208-211.

2) Jan Paweł II, Sakrament pokuty wielkim darem Bożego miłosierdzia, przesłanie do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską (1996 r.) w: „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6/1996, str. 10-22 lub w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i ks. Stanisława Cyrana, WAM, Kraków 2006, str. 31-37.

3) Michel Dujarier, Krótka historia katechumenatu, przeł. Amelia Świeykowska, Urszula Grajczak, „W drodze”, Poznań 1990.

4) Ks. Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, str. 22-24 (Znaczenie chrztu. Powtarzalność sakramentów. Jedność sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego), str. 31-47 (Communicatio in sacris), str. 50-53 (Określenie i skutki chrztu. Materia i forma sakramentu. Obrzędy sakramentu chrztu. Nabycie przynależności do obrządku i Kościoła sui iuris), str. 57-64 (Podział przyjmujących chrzest ze względu na wiek. Przygotowanie do sakramentu chrztu. Szafarz chrztu), str. 84-85 (Określenie bierzmowania. Materia i forma. Olej), str. 87-90 (Szafarz bierzmowania), str. 137-142 (Określenie sakramentu pokuty. Cele sakramentu. Formy sprawowania sakramentu pokuty), str. 169-174 (namaszczenie chorych), str. 176-187 (Określenie i skutki sakramentu święceń. Materia i forma święceń), str. 236-237 (Pojęcie małżeństwa według prawodawstwa Kościoła Katolickiego), str. 256 (Przeszkoda pokrewieństwa duchowego do zawarcia małżeństwa i uwaga do wszystkich przeszkód).

4) Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Sakrament Chrztu w dialogach międzykościelnych w: Chrzest na nowo odczytany, red. ks. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001, str.25-46.

5) Ks. Jacek Nowak, Chrzest w kontekście inicjacji chrześcijańskiej w: Chrzest na nowo odczytany, red. ks. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2001, str. 89-102.

6) Marcin Luter, Duży Katechizm, część czwarta O Chrzcie w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, „Augustiana”, Bielsko-Biała 1999, str. 114-121.

7) Obrona Wyznania Augsburskiego, artykuł IX O Chrzcie, w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, „Augustiana”, Bielsko-Biała 1999, str. 234.

8) Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, WAM, Kraków 2005, str. 59-64 (Oddzielenie Komunii od chrztu), str. 165-178 (dar Ducha Świętego w sakramencie chrztu i bierzmowania), str. 284-305 (Sposób udzielania chrztu i bierzmowania), str. 309-328 (Szafarz chrztu i bierzmowania), str. 338-367 (Oddzielenie w czasie i kolejność udzielania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej).

9) Obrona Wyznania Augsburskiego, artykuł XI O spowiedzi, artykuł XII O pokucie w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, „Augustiana”, Bielsko-Biała 1999, str. 235-261.

10) Ks. Ignacy Bokwa, Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych warunkach Kościoła w Polsce w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i ks. Stanisława Cyrana, WAM, Kraków 2005, str. 111-122.

11) Ks. Edmund Przekop, ks. Bogdan Tranda, Małżeństwa mieszane. Prawo Kościoła Katolickiego, Punkt widzenia innych chrześcijan w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanisława Józefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 635-656.

 

12) Henryk Pietras SJ, Od prezbiteratu do kapłaństwa: ewolucja pojęć i urzędu, „Studia Bobolanum” 3 (2002), str. 5-17.

 

13) Jerzy Kochanowicz, Niezmazywalne znamię w: „Przegląd Powszechny” 7/8, lipiec-sierpień 1999, str. 9-15 oraz „Przegląd Powszechny” 9, wrzesień 1999, str. 220-228.

 

14) Marek Blaza SJ, Kapłaństwo w Kościołach wschodnich w: „Przegląd Powszechny” 2/930, luty 1999, str. 162-174.

 

15) Marek Blaza SJ, Kapłaństwo a celibat w: „Przegląd Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157.

 

16) Marek Blaza SJ, Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i ks. Stanisława Cyrana, Kraków 2006, str. 361-374.

17) Marek Blaza SJ, Chrześcijaństwo wobec postualtu zrównania partnerskich związków homoseksualnych z małżeństwem w: „Studia Bobolanum” 1 (2007), str. 177-195.