hieromnich Marek SJ

http://www.mblaza.prv.pl/

Lektury do sakramentologii (Wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej)

Chrzest, bierzmowanie,

pokuta, namaszczenie chorych,

sakrament święceń, sakrament małżeństwa


Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Rok akademicki 2018/2019

Lektury obowiązkowe:

    1) Jan Paweł II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, część III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984.

     2) Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 września 2000 r. w: http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=199

    3)   Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

    4) Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne w: http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html

     5) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

8) 6) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polskidotycząca posługiwania chorym i umierającym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/


    7) Jean Daniélou SJ, Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, przeł. Agnieszka Kuryś, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Kraków 1996.

    8) Gisbert Greshake, Być kapłanem dzisiaj, W drodze, Poznań 2010, ss. 558. Nie jest obowiązkowe przeczytanie całej tej książki, ale należy wybrać sobie te zagadnienia, które zdają się być dla danego studenta ważne i godne dodatkowego przestudiowania.

    9) Józef Majewski, Kobieta za ołtarzem? w: tenże, Teologia na rozdrożach, Znak, Kraków 2005, s.66-93.

     10) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej – geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

    11) Marek Blaza SJ, Sakrament królewskiego kapłaństwa, „Przegląd Powszechny” 4/944, kwiecień 2000, s.11-26.

   12) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń w: „Przegląd Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.

   13) Marek Blaza SJ, Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i ks. Stanisława Cyrana, Kraków 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.

Podręcznik:

Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Więzi, t.5, Warszawa 2007, s. 290-467; 509-513; 522-533; 537-542; 544-553.