Sentence to think about :  
Zaparcie się swojej woli należy cenić wyżej niż wskrzeszanie umarłych.
   Św. Ignacy Loyola

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 158 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Sakramentologia w Collegium Bobolanum - Lektury do sakramentologii II studia dzienne

SAKRAMENTOLOGIA II

Pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo

II semestr roku akademickiego 2019/2020

 

Lektury obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów dziennych:

 

1)Sobór Watykański II, dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus wraz ze wprowadzeniem abpa Henryka Muszyńskiego w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 2002, str. 211-258.

 

2)Sobór Watykański II, dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis wraz ze wprowadzeniem abpa Stanisława Nowaka w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 2002, str. 475-508.

 

3)Jan Paweł II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, część III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, rozdział II: Sakrament pokuty i pojednania, nry 28-34, Rzym 1984.

4)Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 września 2000 r. w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_pl.html

5)Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycząca posługiwania chorym i umierającym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/

6)Ks. Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, str. 137-142 (Określenie sakramentu pokuty. Cele sakramentu. Formy sprawowania sakramentu pokuty), str. 169-174 (namaszczenie chorych), str. 176-187 (Określenie i skutki sakramentu święceń. Materia i forma święceń), str. 236-237 (Pojęcie małżeństwa według prawodawstwa Kościoła Katolickiego), str. 256 (Przeszkoda pokrewieństwa duchowego do zawarcia małżeństwa i uwaga do wszystkich przeszkód).

7)Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

8)Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne w: http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html

9)Ks. Edmund Przekop, ks. Bogdan Tranda, Małżeństwa mieszane. Prawo Kościoła Katolickiego, Punkt widzenia innych chrześcijan w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanisława Józefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 635-656.

 

10)Henryk Pietras SJ, Od prezbiteratu do kapłaństwa: ewolucja pojęć i urzędu, „Studia Bobolanum” 3 (2002), str. 5-17.

 

11)Józef Majewski, Kobieta za ołtarzem? w: tenże, Teologia na rozdrożach, Znak, Kraków 2005, s.66-93.

 

12)Marek Blaza SJ, Kapłaństwo w Kościołach wschodnich w: „Przegląd Powszechny” 2/930, luty 1999, str. 162-174 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=43

 

13)Marek Blaza SJ, Kapłaństwo a celibat w: „Przegląd Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=10

 

14)Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń w: „Przegląd Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=13

15)Marek Blaza SJ, Chrześcijaństwo wobec postulatu zrównania partnerskich związków homoseksualnych z małżeństwem w: „Studia Bobolanum” 1 (2007), str. 177-195 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=590

 

 

Lektury obowiązkowe tylko i wyłącznie dla studentów przygotowujących się do przyjęcia święceń prezbiteratu:

 

1)Marek Blaza SJ, Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ i ks. Stanisława Cyrana, Kraków 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.

 

2)Gisbert Greshake, Być kapłanem dzisiaj, W drodze, Poznań 2010, ss. 558. Nie jest obowiązkowe przeczytanie całej tej książki, ale należy wybrać sobie te zagadnienia, które zdają się być dla danego studenta ważne i godne dodatkowego przestudiowania.

 

Lektura obowiązkowa tylko i wyłącznie dla jezuitów, tak przygotowujących się do przyjęcia święceń prezbiteratu, jak i braci zakonnych:

 

 

1)Bernard Sesboüé SJ, Towarzystwo Jezusowe jako Zakon klerycki w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=555

 

Dokumenty kościelne, katechizmy, podręczniki i szersze opracowania na temat pokuty, namaszczenia chorych, sakramentu święceń i małżeństwa

 

Niniejsze publikacje z zasady mają za zadanie uzupełnić treść wykładów, a także pomóc zwłaszcza tym studentom, którzy nie do końca zrozumieli treść danego wykładu albo nie byli obecni na danym wykładzie. Oczywiście do lektur uzupełniających należą również inne publikacje nt. sakramentologii ogólnej, chrztu i bierzmowania oraz inicjacji chrześcijańskiej. Te publikacje mogą pomóc studentowi pogłębić zagadnienia związane z tą tematyką ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

 

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. Kapłaństwo i zycie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem. Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001

Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999

Adamowicz L., Zakres uprawnień spowiednika wedug prawa powszechnego Kościoła łacińskiego i prawa wspólnego katolickich Kościołów wschodnich, Lublin 2001

Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003

Boff, L., Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981

Bourgeois H., Sesboüé B., Tihon P., Historia dogmatów, t. III, Znaki zbawienia. Sakramenty. Kościół. Najświętsza Panna Maria, przeł. P.Rak, Kraków 2001.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego opracowany przez zespół wiernych prawosławnych, Kraków 2001, część VI, Wniebowstąpienie i Pięćdziesiątnica, rozdział X, XII-XIV.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Koscioła, Stanisław Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ, Jan Maria Szymusiak (oprac.), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1997, VII,430-617.

Janczewski Z., Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich, Warszawa 2004.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, nry 1420-1666.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Corrigenda (poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary), Pallotinum, Poznań 1998, nry 1454, 1471, 1481, 1483, 1583, 1605, 1611, 1623, 1635.

Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, przeł. W.Szymona, Kraków 1999.

Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, „Augustiana”, Bielsko-Biała 1999.

Małżeństwa mieszane, praca zbiorowa pod redakcją Z.J.Kijasa, Kraków 2000.

Meyendorff J., Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, przeł. K. Leśniewski, Lublin 1995

Mokrzycki B., Kościół w świętości, Warszawa 1984

Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986

Nadolski B., Liturgika, t. III, Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławieństwa, Poznań 1992

Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, praca zbiorowa, Warszawa 1988

Rahner K., Sakramenty Kościoła, Kraków 1997

Romaniuk K., Sakramentologia biblijna, Warszawa 1991

Rosato Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, przeł. A.Baron, Kraków 1998

Rychlicki, Cz., Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego, Płock 1997

Sakramentalność małżeństwa, praca zbiorowa pod red. Z.J.Kijasa i J.Krzywdy, Kraków 2002

Sakramenty Kościoła posoborowego, praca zbiorowa, Kraków 1970

Schneider Th., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, przeł. J.Tyrawa, Wrocław 1990

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Kościele. W profilu ekumenicznym, t.2, Sakrament pojednania, Włocławek 1995

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Kościele. W profilu ekumenicznym, t.3, Małżeństwo i kapłaństwo, Włocławek 1996

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Kościele. W profilu ekumenicznym, t.4, Chorzy i ich sakrament, Włocławek 1997

Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją J.Augustyna i S.Cyrana, Kraków 2005;

Testa B., Sakramenty Kościoła, przeł. L.Balter, Poznań 19998; Woroniecki J., Królewskie kapłaństwo, Warszawa 2000.


Creation date : 2006.03.23 • 22:04
Last update : 2019.06.22 • 23:30
Category : Sakramentologia w Collegium Bobolanum
Page read 6049 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentów Łódź 2013
Konferencje o sakramentach (Łódź luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w służbie komunii - sakrament święceń i małżeństwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 Š 2004-2011 - CeCILL Free License