hieromnich Marek SJ

http://www.mblaza.prv.pl/

Lektury do sakramentologii ( Wyk�ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikan�w)

SAKRAMENTOLOGIA

Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,

pokuta, namaszczenie chorych, sakrament �wi�ce�

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne

Polskiej Prowincji Dominikan�w

Rok akademicki 2020/2021

Lektury obowi�zkowe:

1)1) Jan Pawe� II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, cz�� III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/reconciliatio.html#m30

2)2) Papieska Rada do spraw Popierania Jedno�ci Chrze�cijan, Wskazania dotycz�ce dopuszczania do Eucharystii mi�dzy Ko�cio�em Chaldejskim i Asyryjskim Ko�cio�em Wschodu; Dopuszczanie do Eucharystii w sytuacjach konieczno�ci duszpasterskiej. Ustalenia mi�dzy Ko�cio�em Chaldejskim i Asyryjskim Ko�cio�em Wschodu, t�um. Marek Blaza SJ, komputeropis, tekst polski na stronie http://www.jezuici.pl/mblaza/articles.php?lng=pl&pg=150

   3) Jean Dani�lou SJ, Wej�cie w histori� zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, prze�. Agnieszka Kury�, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Krak�w 1996.

      4) Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html 

5) Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie mi�dzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne, 5 pa�dziernik 2015 w:          http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html     6)  Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osi�gni�cia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 wrze�nia 2000 r. w:http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_pl.html

7) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ce przygotowania do przyj�cia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

8) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ca pos�ugiwania chorym i umieraj�cym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/

     9) J�zef Majewski, Kobieta za o�tarzem? w: ten�e, Teologia na rozdro�ach, Znak, Krak�w 2005, s.66-93.

   10) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawos�awnej – geneza i rozw�j historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

     11) Marek Blaza SJ, Eucharystia sakramentem ekskluzywnym czy inkluzywnym? w: „Przegl�d Powszechny” 9/973, wrzesie� 2002, str. 195-208; http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=11

   12) Marek Blaza SJ, To czy�cie na moj� pami�tk�. Ale jak? W: „Przegl�d Powszechny” 4/980, kwiecie� 2003, str. 15-30; http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=55

   13) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i �wi�ce� w: „Przegl�d Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.; http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=13

    14) Marek Blaza SJ, Jak spowiada� chrze�cijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, Krak�w 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.


Podr�cznik:

Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Wi�zi, t.5, Warszawa 2007, s. 290-467; 509-513; 522-533; 537-542; 544-553.