hieromnich Marek SJ

http://www.mblaza.prv.pl/

Życiorys (O autorze strony)

O autorze strony (życiorys naukowy)

Marek Blaza urodził się 7 lutego 1970 r. w Chorzowie, w województwie ¶l±skim. Wykształcenie podstawowe uzyskał w Szkole Podstawowej nr 7 w ¦więtochłowicach, a ¶rednie w I Liceum Ogólnokształc±cym w tymże mie¶cie.

W 1989 roku złożył maturę i 18 sierpnia tegoż roku wst±pił do nowicjatu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi koło Brzozowa (woj. podkarpackie), gdzie po jego zakończeniu, 20 sierpnia 1991 r., złożył ¶luby wieczyste proste.

W latach 1991-1994 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie), gdzie uzyskał licencjat zawodowy z filozofii na podstawie pracy zatytułowanej „Teologia apofatyczna wschodnich Ojców Ko¶cioła”, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Ziemiańskiego SJ.

W latach 1994-1996 odbywał praktykę duszpastersk± (tzw. magisterkę), w ramach której pracował w jezuickiej szkole Belvedere College w Dublinie (Irlandia) m.in. jako nauczyciel filozofii, języka rosyjskiego, łaciny i kaligrafii.

W latach 1996-1999 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcji ¶w. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie. 17 maja 1999 r. przyj±ł ¶więcenia diakonatu, a 14 czerwca tegoż roku uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem o. dra Tomasza Ludwisiaka SJ pt. „Eucharystia w oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Ko¶ciołem rzymskokatolickim i Ko¶ciołem prawosławnym w latach 1982-1993”.

W paĽdzierniku 1999 roku rozpocz±ł studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym KUL. 29 czerwca 2000 r. w Czechowicach-Dziedzicach (woj. ¶l±skie) przyj±ł ¶więcenia kapłańskie. 7 czerwca 2001 r. zdał egzamin licencjacki (tzw. licencjat ko¶cielny) z teologii ekumenicznej na KUL.
Po zdaniu tegoż egzaminu podj±ł pracę jako wykładowca teologii ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie oraz jako asystent na Katedrze Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja ¶w. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie.

W latach 1997-2003 opublikowałem szereg artykułów poruszaj±cych zagadnienia ekumeniczne. Większo¶ć z nich koncentruje się na tematyce zwi±zanej z teologi±, liturgi± i duchowo¶ci± wschodniego chrze¶cijaństwa. Pierwszy artykuł został opublikowany w kwietniu 1997 r. w „Przegl±dzie Powszechnym” pt.: „O ¶więtowaniu Wielkanocy w Ko¶ciele prawosławnym”. W 2001 roku tenże artykuł ukazał się w tłumaczeniu węgierskim w czasopi¶mie „Vigilia”. W „Przegl±dzie Powszechnym” ukazało się ponadto 10 kolejnych artykułów, m.in.: „Wszyscy jeste¶my ludem Eucharystii”, „Kapłaństwo w Ko¶ciołach wschodnich”, „Jest jeden Bóg, bo jest jeden Ojciec”, „Sakrament królewskiego kapłaństwa”, „W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i ¶więceń”, „Kiedy nast±piła Wielka Schizma?”, „’To czyńcie na moj± pami±tkę’. Ale jak?”. Artykuł ze stycznia 2000 roku pt. „Terytoria kanoniczne. Zagrożenie czy szansa dla jedno¶ci?” został przetłumaczony na język rosyjski i ukazał się w czasopi¶mie naukowym pt. „Đĺëčăč˙ č ďđŕâî. Číôîđěŕöčîííî-ŕíŕëčňč÷ĺńęčé ćóđíŕë” w 2002 roku.

W latach 1998-2002 w „Przegl±dzie Powszechnym” był odpowiedzialny za redagowanie stałej rubryki pt. „Z życia Ko¶cioła”.

Ponadto w latach 2002-2003 opublikował dwa artykuły w naukowym czasopi¶mie „Studia Bobolanum”: „Proklamacja Słowa Bożego w bizantyjskiej tradycji liturgicznej” oraz „Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Po¶więconych Darów (Missa Praesanctificatorum)”. W 2002 roku napisał także sprawozdanie do „Roczników Teologicznych KUL” pt. „Uroczysto¶ć nadania doktoratu honoris causa Wielce Błogosławionemu Teoktystowi, Patriarsze Całej Rumunii, Arcybiskupowi Bukaresztu i Metropolicie Muntenii i Dobrudży”. Ponadto kilka publikacji zostało umieszczonych na stronach internetowych, w tym niektóre artykuły opublikowane wcze¶niej w "Przgl±dzie Powszechnym" i "Życiu Duchowym".

W marcu 2000 roku jako student Instytutu Ekumenicznego KUL brał udział w seminarium naukowym w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w Celigny koło Genewy pt. „Ecumenical leadership: Patterns and Possibilities in the 21st Century”. W maju 2002 roku w Jassach (Rumunia) brał udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Jassach i Jezuickie Centrum Kulturalne „Xaverianum” pt. „Misterium słowa: wpływy łacińskie i słowiańskie na język rumuński” („Misterul cuvântului: influenţe latine şi slave în limba română”), gdzie wygłosił referat pt. „Wpływ języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na język rumuński na podstawie tekstu Boskiej Liturgii ¶w. Jana Chryzostoma i Mszału Rzymskiego” („Influenţa limbii paleo-slave asupra limbii române pe baza textului Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur şi Liturghierului Roman”).

4 czerwca 2004 roku na Wydziale Teologii KUL obronił pracę doktorsk± pt. "Sakramenty inicjacji chrze¶cijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym", napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Wacława Hryniewicza OMI. Recenzentami pracy byli ks. dr hab. Ro¶cisław Kozłowski, prof. ChAT oraz ks. dr hab. Andrzej Czaja.

W roku akademickim 2004/5 oprócz dotychczas prowadzonych zajęć na uczelniach w Warszawie i Lwowie wykładał także eklezjologię i sakramentologię w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Obecnie pracuje jako adiunkt Katedry Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja ¶w. Andrzeja Boboli "Bobolanum" oraz na stanowisku docenta Katedry Teologii Wydziału Filozoficzno-Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie (Ukraina).

25 listopada 2006 został członkiem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Państwowej Akademii Nauk.

Od lutego 2007 r. pracuje jako wykładowca zaproszony na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

8 grudnia 2007 r. w Warszawie, w ko¶ciele ¶w. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) złożył uroczyst± profesję zakonn± czterech ¶lubów w Towarzystwie Jezusowym.

13 grudnia 2018 roku Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie nadał dr. Markowi Blazie SJ stopień doktora habilitowanego.