В вас, в Католицькій церкві лише один непомильний. В нас кожний непомильний.
   Один православний священик в Україні

Порядок Служб

Літургії відбуваються аудиторії С Колегіуму Отців Єзуїтів, вул. Раковєцька 61. Вхід від вул. св. Анджея Боболі.

Матеріяли до курсів
Сакраментологія у Католицькій Академії у Варшаві - Collegium Bobolanum Екуменічне богослов'я у Католицькій Академії у Варшаві - Collegium Bobolanum Курси в Українському католицькому університеті у Львові Курси у Філософсько-Богословському Колегіумі Польської Містопровінції Чину Домініканців

Преференції

 ʳ������ ������������ 161 ������������


�������� �� ���� :

����

Лічильник відвидин

   ������

   ����� �� ����


Літургійні тексти - Егзорцизми у Візантійській традиції

Modlitwy egzorcyzmów w tradycji bizantyjskiej

Poniżej zostały przedstawione modlitwy egzorcyzmów odmawiane w tradycji bizantyjsko-rosyjskiej (tzw. synodalnej) w ramach:

  1. Nabożeństwa dziękczynno-błagalnego (molebna) za chorych niepokojonych przez złe duchy nieczyste i przez nie nękane. Są to tzw. egzorcyzmy większe.
  2. Egzorcyzmy przedchrzcielne odmawiane przy obrzędzie włączania kandydata do chrztu oficjalnie w poczet katechumenów.

 

Porządek nabożeństwa dziękczynno-błagalnego (molebna)

za chorych niepokojonych przez złe duchy nieczyste i [przez nie] nękanych[1]

 

Kapłan błogosławi[2] i po Trishagionie[3]: Panie usłysz modlitwę moją [Ps 142 (143)[4]]; Pan pasie mnie [Ps 22 (23)]; Pan światłem moim [Ps 26 (27)]; Niech powstanie z martwych Bóg i niech się rozpierzchną wrogowie Jego [Ps 67 (68)]; Psalm 8. Potem Nie powierz mnie [orędownictwu ludzkiemu, Najświętsza Bogurodzico, lecz przyjmij modlitwę sługi twojego: albowiem smutek mnie ogarnął, nie mogę ścierpieć strzały demońskiej, obrony nie mam, ani nawettam, gdzie się uciekam, nędzny, zawsze jestem zwyciężony, i pocieszenia nie mam oprócz Ciebie, Władczyni świata, Nadziejo i Orędowniczko wiernych, lecz wejrzyj na modlitwę moją, i uczyń to, co dla mnie będzie pożyteczne].

Potem kanon molebna do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Najświętszej Bogurodzicy, do bezcielesnych [Potęg], do apostołów i wszystkich świętych.

Ton 2. Pieśń 1.

Irmos.

Przyjdźcie ludzie, zaśpiewajmy pieśń Chrystusowi Bogu, który morze rozdzielił i drogę wskazał ludziom, których wywiódł z niewoli egipskiej, albowiem jest wsławiony.

Przyśpiew. Wyzwól od nieszczęść, Zbawicielu, sługę Twojego jako miłosierny. Stwórco i Zbawicielu mój i Panie, Wspomożenie wiernych, pospiesz z pomocą, wybaw mnie od obecnego nieszczęścia, sługa Twój (służebnica Twoja) opiewa Cię, o jedyny Miłujący człowieka.

Jedyny znający naszą niemoc, od obecnego nieszczęścia i od utrzymującej się zguby szybko uwolnij i zbaw Zbawicielu sługę Twego (służebnicę Twoją).

Chwała[5]:

Anielskie Zastępy niematerialnych Potęg, wraz z apostołami i męczennikami, uproście u Władcy wszystkich, aby wyzwolił od biedy okrutnej sługę Swojego (służebnicę Swoją).

I teraz[6]:

Wiernych Ucieczko, zawsze Dziewico, potężna nasza pomocy, sług twoich, od obecnych niebezpieczeństw sługę twojego (służebnicę twoją) uwolnij za pośrednictwem modlitwy, o Władczyni.

Pieśń 3.

Irmos.

Umocnij nas w Tobie, Panie, drzewem [Krzyża] poskramiającym grzech i bojaźń Twoją włóż w serca nasze, którzy Cię opiewamy.

Tak jak niegdyś Jakuba, Twojego wybrańca, wybawiłeś z namowy Ezawa, tak i wybaw sługę Twego (służebnicę Twoją) od realnego niebezpieczeństwa jako Miłujący człowieka.

Miłujący człowieka Zbawicielu, przyzywam Cię w nieszczęściu tym i kłopocie, nie wzgardź mną, sługą Twoim, ale pospiesz mi z pomocą i wybaw mnie jako Miłosierny.

Chwała:

Jedyny Błogosławiony, jedyny Miłosierny, jedyny Szczodry i Łaskawy, przez modlitwy świętych Twoich, Twojemu słudze (Twojej służebnicy) okazawszy zmiłowanie, wyzwól.

I teraz:

Do Boga, którego porodziłaś Ty, Czysta, módl się ze wszystkimi aniołami i apostołami, z prorokami i męczennikami, aby od nieszczęść sługę Twego (służebnicę Twoją) wyzwolił.

Potem irmos: Umocnij nas w Tobie, Panie, {drzewem [Krzyża] poskramiającym grzech i bojaźń Twoją włóż w serca nasze, którzy Cię opiewamy.}

Potem [kapłan] wspomina chorego. Zmiłuj się nad nami Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, modlimy się, usłysz i zmiłuj się.

Obecni: Panie, zmiłuj się. Trzykrotnie.

Kapłan: Jeszcze módlmy się do Pana Boga naszego, aby usłyszał głos modlitwy naszej i oszczędził i zmiłował się nad sługą Swoim (służebnicą Swoją), i okazał mu (jej) wielkie swoje miłosierdzie, i odwrócił wszelki gniew Swój, sprawiedliwie wzbudzony ku niemu (niej), wybacz mu (jej) wszelkie mnóstwo przewin i wyzwól go (ją) z wszelkiego opętania i zniewolenia, gwałtu i panowania złośliwego diabła, i wygnaj z niego (niej) przewrotne, szatańskie omamy, przewidzenia i wzbudzące lęk zjawiska i wszelką obezwładniającą siłę panującą nad nim (nią), zdrowie duchowe i cielesne szybko racz mu (jej) dać przez dobroć Twoją i racz zmiłować się nad nim (nią) i nami wszystkimi, powiedzmy wszyscy: Panie wysłuchaj i zmiłuj się.

Obecni śpiewają z przejęciem: Panie, zmiłuj się 40 razy.

Kapłan wygłasza: Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, Nadziejo wszystkich krańców ziemi [i tych, co na morzu daleko; i jako Miłościwy, bądź miłosierny, Władco, wobec naszych grzechów. Miłosiernym bowiem i Miłującym człowieka Bogiem jesteś, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków].

I dalej obecni: Amen.

Potem:

Modlitwo żarliwa i twierdzo niezwyciężona, miłosierdzia źródło, gorliwie śpiewamy Tobie: Bogurodzico, Władczyni, zapobiegaj i wyzwól od nieszczęść sługę Twojego (służebnicę Twoją), jedyna natychmiast Orędująca.

Pieśń 4.

Irmos.

Wyszedłeś z Dziewicy, nawet nie przez pośrednictwo aniołów, ale sam Panie wcieliłeś się i zbawiłeś całego mnie, człowieka. Przeto wołam do ciebie: chwała potędze Twojej, Panie.

Przez burzę nieszczęść okrutnie pokolebanego Twojego sługę (Twoją służebnicę), Władco, i przez otwarte, wzburzone morze utrapień teraz zalanego (zalanej) do jak najspkojniejszej przystani go (ją) skieruj.

Wpadłszemu w nieszczęścia Twojemu słudze (Twojej służebnicy), Chryste, okaż Swą potęgę, i język naostrzyj jako miecz obosieczny; wejrzyj, zatem Miłujący człowieka, i od niesprawiedliwej śmierci wyzwól Twojego sługę (Twoją służebnicę).

Chwała:

Archaniołowie, Władze, Moce i Aniołowie, męczennicy, mnisi, prorocy i sprawiedliwi, wszyscy módlcie się za obecnie wielce godnego pożałownia cierpiącego od nieszczęść (wielce godnej pożałowania cierpiącej od nieszczęść).

I teraz:

Przez wszystkich wysławiana, niezawodna Wspomożycielko człowieka, dzikie wzburzenia pokus ukróć i pod obronę Twoją przybywającego sługę Twego (służebnicę Twoją), wyzwól, Władczyni.

Pieśń 5.

Irmos.

Dawco światłości i Twórco wieków, Panie, w świetle Twoich nakazów wskaż drogę; oprócz bowiem Ciebie innego Boga nie znamy.

Ezechiasza ongiś błagania wysłuchałeś Panie, to i moje spełnij prędko, jedyny Błogosławiony i wybaw sługę Twojego (służebnicę Twoją) od wszelkiego zniewolenia.

Przez ręce anioła stojącego na czele ucznia, Panie, z więzienia Boską mocą niegdyś wyprowadziłeś, wybaw Twojego sługę (Twoją służebnicę) okrutnie cierpiącego (cierpiącej) od nieszczęść.

Chwała:

Zastępy anielskie, apostołów, proroków, zgromadzenie wsławionych męczenników, mnichów za będących w zgubie, razem błągania zanoście.

I teraz:

Matko Chrystusa Boga, pospiesz z uwolnieniem wiernego sługi Twego (wiernej służebnicy Twojej) od okrutnego nieszczęścia i troski, która go (ją) teraz nawiedziła, abyCię wielbił (wielbiła) sercem i ustami.

Pieśń 6.

Irmos.

W otchłani grzechów tarzając się, niezgłębionego miłosierdzia Twojego przyzywam otchłań; od zepsucia, Boże, mnie wywiedź.

Przez wielorybie wnętrzności wybawiłeś niegdyś proroka Twojego, Władco Panie, i Twojego sługę (Twoją służebnicę) wybaw, aby w wierze i miłości Cię wielbił (wielbiła).

Daniela, którego wybawiłeś od lwów, Chryste, wyzwól od wszelkiego złego teraz i mnie, Twojego sługę (Twoją służebnicę), Władco, i od skazy i śmierci wywiedź.

Chwała:

Cierpiącego od nieszczęść, zbaw, sługę Twojego (służebnicę Twoją), Zbawicielu, przez modlitwy i błagania świętych aniołów, proroków, męczenników i mądrych uczniów Twoich.

I teraz:

Nie wzgardź okrutnie miotanym i niepojęcie opętanym, Dziewico, Twoim sługą (Twoją służebnicą), ale zwyczajnie wybaw tego, który (tę, która) pod Twoją obronę się ucieka, Najczystsza.

Potem irmos. [W otchłani grzechów tarzając się, niezgłębionego miłosierdzia Twojego przyzywam otchłań; od zepsucia, Boże, mnie wywiedź.]

Potem [kapłan] wspomina chorego.

Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O wyzwolenie i uwolnienie sługi Jego (służebnicy Jego) N. od gwałtu i opętaniaprzez diabła i od wszelkiej wielce złośliwej przewrotności jego.

Chór: Panie, zmiłuj się,

[Kapłan:] Obroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj go (ją) i nas Boże, w Twojej łaskawości.

Lud: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Przeświętą, przeczystą, przebłogosławioną, [przesławną Pani naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie i jeden drugiego, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu powierzmy.]

Chór: Tobie, Panie.

Kapłan: Albowiem Ty jesteś Królem pokoju [i Zbawicielem dusz naszych, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków.]

Chór: Amen.

Potem [chór] odmawia theotokion[7]:

Do Bogurodzicy gorliwie teraz uciekamy się, grzeszni i strapieni, i upadnijmy, w skrusze wołając z głębi duszy: Władczyni, pomóż nam, okazując miłosierdzie, pospiesz nam z pomocą, zatraconym przez wielość przewinnień; nie odwracaj się od sług Twoich, pospiesz z pomocą; Ty bowiem dla nas jesteś jedyną Nadzieją.

Pieśń 7.

Irmos.

Posągowi złotemu mądrzy młodzieńcy nie usłużyli i w płomień sami poszli i bogów ich wyszydzili, w środku płomienia wołali donośnym głosem, i zrosił ich anioł; została usłyszana modlitwa płynąca z ust waszych.

Jak bowiem ongiś trzech młodzieńców od pieca ognistego wybawiłeś, wyzwól szczodrze sługę Twojego (służebnicę Twoją) jako Dobry; modlimy się do Ciebie, napadnięci przez troski i oparzenia pokus nie do wytrzymania, Władco, abyśmy Cię wychwalali.

Jedyny znający słabość ludzką, Chryste, okazujący w nieszczęściu pocieszenie, Miłujący człowieka, wyzwól od obecnego utrapienia i sługę Twojego śpiewającego (służebnicę Twoją śpiewającą): Błogosławiony Bóg ojców naszych.

Chwała:

Zastępy aniołów, apostołów, proroków, męczenników Boskich i praojców Boskie zgromadzenie,do Dobrego módlcie się teraz, aby płacz obrócił się w radość i [sługa mógł (służebnica mogła)] wołać: Błogosławiony jesteś Boże ojców naszych.

I teraz:

Jedyna Nadziejo i Wspomożenie wiernych, Rodzicielko Boga, pospiesz z pomocą, wspomóż sługę Twojego (służebnicę Twoją) zewsząd targanego (targaną) nieszczęściami i nie w pełni świadomego (świadomej) i będącego (będącej) w chorobie i do Ciebie uciekającego się (uciekającej się) w nadziei duchowej.

Pieśń 8.

Irmos.

Do pieca ognistego do młodzieńców żydowskich zszedł Bóg i płomień w rosę przemienił; opiewajcie dzieła Pana i wywyższajcie po wszystkie wieki.

Pawła i Sylasa modlitwy przyjąłeś i z więzów ich wybawiłeś; i nas miłościwie niegodnych, teraz śpiewających, głosy usłysz i wyzwól sługę Twojego (służebnicy Twojej) od zepsucia i śmierci.

Nie odwróć ode mnie, sługi Twego (służebnicy Twojej), Chryste, oblicza Twego, albowiem boleję, szybko usłysz mnie, Zbawicielu i wyzwól od obecnej burzy; przez nas śpiewa Ci sługa Twój (służebnica Twoja) szczodrze.

Chwała:

Przez modlitwy, Boże, bezcielesnych sług i apostołów, i zgromadzenia męczenników i świątobliwych proroków, mnichów i wszystkich sprawiedliwych, wyzwól Twojego sługę (Twoją służebnicę) od zgubnego nieszczęścia.

I teraz:

Ucieczko chrześcijan, Wspomożycielko w okrutnych dręczeniach, Przeczysta Dziewico, nie wzgardź Twoim sługą (Twoją służebnicą), który wpadł w nieszczęścia i teraz ucieka się do potężnej obrony Twojej.

Pieśń 9.

Irmos.

Z Boga Bóg Słowo przez niewymowną mądrość przyszedł odnowić Adama, który przez jad w zepsucie wpadł okrutnie; ze Świętej Dziewicy niewymownie wcielił się dla nas, wierni jednomyślnie pieśniami wysławiajmy.

Żałosne Twojego sługi (Twojej służebnicy) obecne nieszczęścia, dręczenie wielkie i okrutne przemień, Władco, i zamień jego (jej) płacz w radość wieczną, aby w wierze i miłości nieustannie wielbił (wielbiła) Ciebie.

Ze względu na wielką dobroć serca niech nie zwycięży, o Szczodrobliwy, wielość niezmiernego mego zła, ale przez zwyczajne Twoje miłosierdzie, przez nas Ciebie przyzywa sługa Twój (służebnica Twoja), zbaw i wybaw mnie, Chryste od wrzodu wszelkiego stworzenia, jedynie wielce Miłościwy.

Chwała:

Oszczędź mnie Panie, oszczędź, gdy przyjdzie Ci sądzić i nie skaż mnie na ogień, ani nie ukazuj mi swego oblicza zagniewanego; błaga Cię Dziewica, która Ciebie porodziła, Chryste, zastępy aniołów i zgromadzenie męczenników.

I teraz [:], theotokion:

Przeczysta Dziewico wraz z bezcielesnymi sługami, i świętymi aniołami, apostołami, prorokami, męczennikami, i wszystkimi mnichami, błagajcie jedynego najdobrotliwszego Boga, aby wyzwolił z ucisku sługę Twojego (służebnicę Twoją).

Potem Godne to [jest zaprawdę błogosławić Cię, Bogurodzicę, zawsze błogosławioną i najbardziej nieskalaną i Matkę Boga naszego. Czcigodniejszą od Cherubinów i chwalebniejszą bez porównania od Serafinów; bez skazy Boga Słowo porodziłaś, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wielbimy.]

I trishagion[8].

Potem:

Wszystkie aniołów zastępy, Poprzedniku Pański[9], grono dwunastu apostołów, wszyscy święci z Bogurodzicą, uczyńcie błaganiem abyśmy zostali zbawieni.

Władczyni i Matko Zbawiciela, przyjmij prośbę niegodnych sług Twoich, abyś wstawiała się u Tego, który z Ciebie się narodził. O Władczyni świata, bądź Orędowniczką!

Potem [kapłan] modli się za chorego: ektenię, zob. s. 24. Potem czerpie [olej] z lampy oliwnej i namaszcza chorego, i wypowiada modlitwę:

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Ojcze święty, Lekarzu dusz i ciał, który posłałeś jednorodzonego Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, od wszelkich chorób uzdrawiającego i od śmierci ratującego, uzdrów i tego sługę (tę służebnicę) N. z opętania jego (jej), cielesnej i duchowej choroby i ożyw go (ją) na nowo, przez łaskę Chrystusa Twojego; przez modlitwy Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi; przez orędownictwo czcigodnych, niebiańskich Potęg bezcielesnych; mocą drogocennego i ożywiającego Krzyża; czcigodnego, chwalebnego Proroka, Poprzednika i Chrzcieciela Jana; świętych, chwalebnych i powszechnie sławionych apostołów; świętych, chwalebnych i wsławionych zwycięstwem męczenników; wielebnych i mających w sercu Boga ojców naszych: świętych i bez zapłaty uzdrowiających Kosmy i Damiana, Kyra i Jana, Pantelejmona i Hermolausa, Samsona i Diomedesa, Focjusza i Anikity; świętych i sprawiedliwych praojców Boga-Człowieka Joachima i Anny i wszystkich świętych. Albowiem Ty jesteś źródłem [wszelkich] uzdrowień, Boże nasz i Tobie chwałę oddajemy, z jednorodzonym Twoim Synem i współistotnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwy, to jest, egzorcyzmy Bazylego Wielkiego

[odmawiane] nad nękanymi przez demony i na wszelką słabość

 

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Boże bogów, Panie panów, Stworzycielu zastępów ognistych[10] i Potęg bezcielesnych mistrzowski Stwórco i niebieskich i ziemskich rzeczy Twórco, którego nikt z ludzi nie widzi, ani widzieć nie może. Jego lęka się i przed Nim drży całe stworzenie, które uniosło się niegdyś pychą wodza zastępów anielskich i swoją służbę przez nieposłuszeństwo odrzuciło, strącone zostało na ziemię, a wraz z nim aniołowie-odstępcy, będący demonami, ciemności głębokiej otchłani[11] wydani. Spraw, aby egzorcyzm ten w imię Twoje wzbudzające bojaźń odprawiany, zląkł tego przewodnika zła i całe wojsko jego, które z nim zostało strącone z noszenia światła[12] na wysokościach. Doprowadź go do ucieczki i rozkaż mu i jego demonom odstąpić raz na zawsze, aby żadnego szkodliwego przeciwnego znaku nie uczynił. Ale niech przyjmą moc władzy tego zapieczętowania, na stąpanie po żmiji i skorpionie i na wszelką moc wrogą. Twoje bowiem jest opiewane i wielbione i od wszelkiego stworzenia z bojaźnią chwalone najświętsze imię, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

Druga modlitwa tegoż

 

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Wyklinam cię szatanie bluźnierczy, od którego bierze początek zło, sprawcę buntu i samodzielnego wykonawcy zła, wyklinam cię strąconego z noszenia światła[13] na wysokościach, i w ciemność głęboką strąconego z powodu pychy. Wyklinam ciebie i wszelką upadłą potęgę wykonującą twoje polecenia; wyklinam cię, duchu nieczysty przez Boga Sabaoth i przez wszystkie wojska aniołów Bożych, Adonai Elohim, Boga wszechmogącego, wyjdź i opuść sługę Bożego (służebnicę Bożą) N. Wyklinam cię w imię Boga, który przez słowo wszystko stworzył i w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Jego, który przed wiekami w sposób niewysłowiony i bez bólu został zrodzony, rzeczy widzialne i niewidzialne uczynił, według swego obrazu człowieka stworzył, przez prawo najpierw w sposób naturalny go prowadził jak dziecko i przez postawienie aniołów [w raju] go chronił[14]. Wodą grzech z wysokości potopił[15] i ziemskie otchłanie otworzył, i gigantów niegodnie postępujących zniszczył[16], i wieżę niegodziwych zburzył[17], i ziemię sodomską i gomorejską ogniem siarkowym spopielił[18], czego jako świadek dym nieugaszony się unosi. Laską morze rozdzielił i ludzi suchą nogą przeprowadził, i prześladowcę faraona i wojsko powstające przeciw Bogu, na wieki falami w bitwie haniebnej potopił[19]. W czasach ostatecznych[20] od Dziewicy Czystej wcielił się w sposób niewysłowiony i całe znamię czystości zachował, dobrowolnie oczyścił przez chrzest dawne nasze plugastwo, którym przez przekroczenie [przykazań] myśmy się skalali. Wyklinam cię przez Tego, który ochrzcił się w Jordanie i obraz nieskazitelności nam w wodzie przez łaskę darował. Nim to aniołowie i wszelkie potęgi niebiańskie zachwycają się, wcielenie Boga uniżającego się, oglądając, gdy odwieczny Ojciec objawił narodzenie Syna przed wszystkimi wiekami, i Ducha Świętego zstąpienie, zaświadczając o jedności Trójcy. Wyklinam cię w imię Tego, który wiatrowi rozkazywał i burzę morską ukrócił, wygnał legion demonów i źrenice oka śliną uczynił u ślepego od urodzenia widzącymi i praojców naszych stworzenie odnowił i niemego uczynił mówiącym. Strupy trędowatych oczyścił i zmarłych z grobów wskrzeszał, aż do pogrzebu nauczał ludzi, i piekło przez swoje zmartwychwstanie zniewolił, i całą ludzkość w sposób nieogarniony przez śmierć odnowił. Wyklinam cię w imię Boga wszechmogącego i głosu przez Boga natchnionego działającego na ludzi natchnionych, głosu, który uczynił apostołów współpracownikami i całą ziemię zamieszkałą wypełnił pobożnością: zlęknij się, idź precz, idź precz, odejdź demonie nieczysty i plugawy, podziemny, piekielny, podstępny, nieprzyzwoity z powodu pychy, widzialny z powodu bezwstydu, niewidzialny z powodu obłudy, gdyż jeśli jesteś, albo odszedłeś, albo sam jesteś Belzebubem, albo ulegający poruszeniu, albo masz wygląd węża, albo masz oblicze zwierzęcia, albo pary, albo ptaka, albo mówiącego w nocy, albo głuchego, albo niemego, albo z powodu najścia wzbudzjącego strach, albo dzielącego, albo knującego, albo utrudniającego sen, albo w chorobie, albo w ranach, albo podżegający do skalania, albo sprawiający łzy lubieżne, albo rozpustny, albo smrodliwy, albo pożądliwy, albo sprawiający namiętności, albo wróżący z gwiazd, albo domowy wróżbita, albo bezczelny, albo skłonny do kłótni, albo będący nie do zniesienia, albo w świetle księżyca przybierający inny wygląd, albo na jakiś czas odmieniający się, albo poranny, albo południowy, albo północny, albo jakiegoś nieodpowiedniego czasu, albo błyskawicy, albo przypadkiem spotkanego, albo przez kogoś posłanego, albo nieoczekiwanie nachodzącego, albo w morzu, albo w rzece, albo z ziemi, albo ze studni, albo z urwiska, albo z rowu, albo z jeziora, albo z trzciny, albo z jakiegoś przedmiotu, albo znad ziemi, albo z nieczystości, albo z ługu, albo z lasu, albo z drzewa, albo od ptaków, albo od gromu, albo od przykrycia z kąpieli, albo z kąpieli wodnej, albo z grobu bałwochwalnego, niezależnie, czy wiemy skąd, czy nie wiemy, od znanych czy nieznanych [stron] i z miejsca nieodwiedzanego, bądź wyklęty i przejdź mimo, zawstydź się obrazu ręką Bożą stworzonego i uczynionego na podobieństwo Boże. Zlęknij się podobieństwa wcielonego Boga i nie ukrywaj się w słudze Bożym (służebnicy Bożej) N., ale rózga żelazna i piec ognisty, i niezmierzona otchłań[21], i zgrzytanie zębów, odpłata za nieposłuszeństwo czeka na ciebie. Zlęknij się, zamilcz, idź precz, nie powracaj, nie ukrywaj się wraz z innym podstępem duchów nieczystych. Ale odejdź do ziemi pozbawionej wody, pozbawionej wszystkiego, leżącej ugorem, na której człowiek nie zamieszkuje. Jeden Bóg okazuje łaskawość wyklinając wszystkich zadających rany i knujących przeciw Jego Obliczu i pętami ciemności, przekazany niezmierzonej otchłani[22] na długotrwałą noc i dzień, ciebie, wszelkiego złego kusiciela i wystawiającego na pokusę diabła. Albowiem wielka jest bojaźń Boża i wielka jest chwała Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa Jana Chryzostoma:

 

Boże wieczny, wybawiający ród ludzki od niewoli diabelskiej, wyzwól sługę Twojego (służebnicę Twoją) N. od wszelkiego działania duchów nieczystych. Rozkaż złym i nieczystym duchom i demonom odstąpić od duszy i ciała sługi Twojego (służebnicy Twojej) N. i nie zamieszkiwać, ani zbliżać się do niego (niej), niech idą precz w imię Twoje święte, i jednorodzonego Syna Twojego i ożywiającego Ducha Twojego od stworzonego rękami Twoimi. Niech będzie oczyszczony od wszelkiej pokusy diabelskiej, świątobliwie i godnie i pobożnie niech się prowadzi, nagradzany przeczystymi Sakramentami jednorodzonego Syna Twojego i Boga naszego. Z Nimże błogosławiony jesteś i wielce wysławiany, z przenajświętszym, i dobrym i ożywiającym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Inna modlitwa tegoż:

 

Wszystkim nieczystym duchom rozkazujący i mocą słowa wyganiający Legion, objaw swoją chwałę i teraz przez jednorodzonego Twojego Syna stworzeniu, które według obrazu Twojego stworzyłeś. I uwolnij je, przymuszone przez przeciwnika, aby uzyskawszy zmiłowanie i zostawszy oczyszczone, było zaliczone do świętej Twojej trzody i zachowało świątynię Ducha Świętego uduchowioną, świętość Boskich i najczystszych [Sakramentów], przez łaskę, szczodrobliwości i miłość do człowieka jednorodzonego Twojego Syna. Z Nimże błogosławiony jesteś, i z najświętszym, i dobrym, i ożywiającym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa inna tegoż:

 

Przyzywamy Cię, Władco Boże wszechmogący, najwyższy, niewodzący na pokuszenie, Królu pokoju. Przyzywamy Ciebie, który stworzyłeś niebo i ziemię. Od Ciebie bowiem pochodzi Alfa i Omega, Początek i Koniec, czyniący ludziom poddanymi czworonożne i nierozumne zwierzęta. Albowiem Ty je upokorzyłeś, Panie. Wyciągnij rękę Twoją mocną i ramię Twoje wysokie i święte i przez nawiedzenie okaż łaskawość temu stworzeniu Twojemu i ześlij mu anioła pokoju, anioła mocnego, stróża duszy i ciała, który rozkaże i wyrzuci z niego wszelkie zło i nieczystego demona. Albowiem Ty jesteś Pan jedyny, najwyższy, wszechmogący, błogosławiony na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa inna tegoż:

 

Boskie i święte, i wielkie, i wzbudzające bojaźń, i nie do zniesienia wywoływanie imienia i przyzywanie czynimy, aby cię wygnać, abyś odstąpił, a także i rozkaz ku Twojemu zatraceniu [czynimy], diable. Bóg święty, odwieczny, wzbudzający bojaźń, niewidzialny w swojej istocie, niezmierzony w swojej mocy i niedocieczony w swojej Boskości, Król chwały, i wszechmogący Władca, rozkazuje tobie, diable, Ten, który z niebytu do istnienia wszystko wspaniale przez słowo zbudował, przechadzający się na skrzydłach wiatru[23]. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który przywołał wodę morską i wylał ją na oblicze całej ziemi, Pan mocy, imię Jego. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, któremu służą liczne niebiańskie zastępy ogniste[24], w bojaźni i wysławiające w pieśniach, i mnóstwo zastępów anielskich i archanielskich z drżeniem kłaniających się i uwielbiających. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który krąży w okolicach pełniących służbę Potęg i wzbudzających bojaźń sześcioskrzdłych i wielookich cherubinów i serafimów, którzy oblicza swoje dwoma skrzydłami zakrywają z powodu niemożności oglądania oblicza Jego i niezgłębionego Bóstwa, i dwoma skrzydłami swoimi nogi zakrywają, aby nie zgorzeć z powodu niewymownej chwały i z powodu niepojętej wielkości Jego, i na dwóch skrzydłach latają, i niebo wypełniają swoim donośnym wołaniem: Święty, Święty, Święty, Pan Sabaoth, pełne jest niebo i ziemia chwały Jego. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który z łona Ojca zstąpił z niebios, Bóg Słowo i z Dziewicy świętej uwielbiany w sposób niewymowny i przez przeczyste Wcielenie w sposób niewysłowiony objawił się światu, aby go zbawić. I władczą swoją mocą zrzucił cię z niebios i godnym odrzucenia całemu światu okazał. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który rzekł morzu „zamilcz, przestań” i z Jego rozkazu natychmiast przestało. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który przez przeczyste splunięcie śliny błoto utworzył i przepadłego członka ciała od narodzenia niewidomemu odnowił i oświecenie darował. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który córkę przełożonego synagogi swoim słowem ożywił i syna wdowy z ust śmierci wyrwał i jego matkę całą i zdrową uczynił. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który Łazarza z martwych po czterech dniach bez zepsucia jako niepozbawionego życia i bez uszczerbku ku zachwyceniu wielu pokazał. Zabrania ci Pan, diable, Ten, który przez policzkowanie przekleństwo uczynił bezużytecznym i przez włócznię przeczystego boku swojego, rajski, chroniący miecz ognisty odstawił. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który przez odbicie czcigodnego swojego oblicza wszelką łzę z każdej twarzy otarł. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który postawił Krzyż, aby był jedyną opoką i ku zbawieniu świata, ku upadkowi twojemu i wszystkich poddanych tobie aniołów. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który zawołał na Krzyżu swoim i zasłona przybytku się rozdarła i skały popękały, i groby się otwarły, i dawno temu umarli z martwych powstali. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który śmiercią śmierć pozbawił życia, i przez zmartwychwstanie swoje życie ludziom darował. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który zstąpił do piekieł, gdzie groby powywracał i wszystkich w nich zatrzymanych i związanych oswobodził, i do siebie samego zawołał: oddźwierni piekieł ujrzawszy to, przerazili się i chowający się słudzy piekieł zostali zgładzeni. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który z martwych powstał, Chrystus Bóg nasz i wszystkim zmartwychwstanie swoje darował. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który w chwale wniebowstąpił do Ojca swojego i po prawicy majestatu na tronie chwały zasiadł. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który ponownie przyjdzie w chwale na obłokach niebieskich ze świętymi aniołami swoimi sądzić żywych i umarłych. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który ogień nieugaszony i robaka nieumierającego, i piekło[25] tobie przygotował w wiecznych mękach. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, któremu całe stworzenie okazuje bojaźń i drży przed obliczem Jego potęgi. Albowiem nie do wytrzymania jest gniew, który ma na ciebie karę sprowadzić. Ten to ci rozkazuje, diable, przez wzbudzające bojaźń imię swoje: bądź w strachu, zadrżyj, zlęknij się, odejdź, ulegnij zniszczeniu, idź precz, ty, który spadłeś z niebios i wraz z tobą wszelkie złe duchy, wszelki duch złośliwy, duch nieczystości, duch przewrotności, duch nocny i dzienny, południowy i wieczorny, duch północny, duch urojenia, duch pokusy, czy ziemny, czy wodny, czy leśny, czy w trzcinie, czy na urwiskach, czy na rozdrożu i w jeziorach, czy rzekach, w domach, czy dziedzińcach i w kąpielach przechodzący i szkodzący i odmieniający rozum ludzki: natychmiast opuść stworzenie Stworzyciela, Chrystusa Boga naszego i odejdź od sługi Bożego (służebnicy Bożej) N., od rozumu, duszy, serca, wnętrzności, zmysłów i od wszelkich członków jego (jej) ciała, aby był (była) zdrowy(a) i nietknięty(a), i wolny(a), rozpoznający(a) swojego Władcę i Stwórcę wszystkich rzeczy, Boga, przygarniającego tych, którzy zbłądzili i dającego im pieczęć zbawienia przez narodzenie i odnowienie w Boskim chrzcie, aby stał się godnym (stała się godną) przyjęcia przeczystych i niebiańskich, i wzbudzających bojaźń Jego Sakramentów i zjednoczenia się z trzodą Jego prawdziwą, i mógł (mogła) na miejscu szczęśliwości zamieszkiwać i pić wodę zaspokajającą, i pod przewodnictwem Krzyża ofiarnie i wiarygodnie iść właściwą drogą, na odpuszczenie grzechów i do życia wiecznego.

Albowiem Temu należy się wszelka chwała, cześć i adoracja, i wspaniałość, wraz z odwiecznym Jego Ojcem i z przenajświętszym, i dobrym, i ożywiającym Jego Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa w celu ustanowienia [kandydata do chrztu] katechumenem[26]

(...)

Egzorcyzm 1.

 

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, który przyszedł na świat i zamieszkał wśród ludzi, aby zrujnować twoje tyrańskie panowanie i ludzi zbawić. On na drzewie wrogie moce zwyciężył, gdy słońce się zaćmiło i ziemia się zatrzęsła i groby się otwarły i ciała świętych powstały z martwych. On śmiercią śmierć zniszczył i unicestwił tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest ciebie, diabła. Rozkazuję ci w imię Boga, który pokazał drzewo życia i postawił cherubinów i miecz ognisty mający go strzec, bądź poskromiony! W imię Tego bowiem ci rozkazuję, który chodził niczym po suchym lądzie po tafli morza i rozkazywał wichurze. Jego spojrzenie osusza bezdenne otchłanie, a groźba topi góry. Ten bowiem i teraz rozkazuje tobie przez nas: zlęknij się, idź precz i odstąp od tego stworzenia i nie powracaj, ani nie ukrywaj się w nim, nie spotykaj się z nim, ani nie działaj w nim, ani w nocy, ani za dnia, czy to o [jakiejkolwiek] godzinie, czy w południe. Ale idź precz do swojej niezmierzonej otchłani[27], aż do przygotowanego wielkiego dnia sądu. Lękaj się Boga siedzącego na cherubinach i spoglądającego w bezdenne otchłanie, przed którym drżą aniołowie, archaniołowie, trony, panowania, zwierzchności, władze, potęgi, wieloocy cherubini i sześcioskrzydli serafini. Przed Nim drży niebo i ziemia, morze i wszystko, co w nich jest. Idź precz i odejdź od opatrzonego znamieniem [Krzyża] nowowybranego żołnierza Chrystusa Boga naszego. W Jego imię bowiem tobie rozkazuję, Tego, który przechadza się na skrzydłach wiatru i czyni przez swoich aniołów ogień palący[28]. Idź precz i odejdź od tego stworzenia z całą swoją potęgą i aniołami twoimi.

Albowiem wsławione jest imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Egzorcyzm 2.

 

Do Pana módlmy się.

[Panie, zmiłuj się.]

Bóg święty, wzbudzający bojaźń i wsławiony we wszystkich dziełach i niedocieczony w mocy swojej i niezgłębiony w swojej istocie: Ten z góry przeznaczył ciebie, diable, na wiecznymi mękami dręczenie, przez nas niegodnych sług Jego rozkazuje tobie i całej współpracującej z tobą potędze, odejdź od nowoopatrzonego (nowoopatrzonej) znamieniem [Krzyża] w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga naszego. Rozkazuję ci zatem podstępny i nieczysty, i skalany, i obrzydliwy, i obcy duchu, mocą Jezusa Chrystusa, który posiada wszelką władzę na niebiosach i na ziemi, aby przemówić do głuchego i niemego demona: odejdź od człowieka, aby nikt nie wszedł w niego. Odstąp, poznaj swoją marną potęgę, nawet nieposiadającą władzy nad świniami; wspomnij Tego, który rozkazał ci według twojej prośby, abyś w trzodę świń mógł wejść. Lękaj się Boga, którego na Jego rozkaz ziemia na wodach została umocniona, Tego, który niebo stworzył i zbudował góry dzięki podnóżkowi i doliny dzięki przechyleniu się szali wagowej, i ułożył piasek dla morza jako granicę[29] i w wodzie ogromnej uczynił twardą ścieżkę; upiększył góry, a one dymią[30]; odział się światłem jak szatą[31]; rozciągnął niebo jak namiot[32]; okrył wodą firmament niebieski, założył ziemię na jej podstawach, nie zachwieje się na wiek wieków[33]; wezwał wodę morską i wylał ją na oblicze całej ziemi. Idź precz i opuść tegoż (tęże) do świętego oświecenia przygotowującego się (przygotowującą się). Rozkazuję ci przez mękę Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez drogocenne Jego Ciało i Krew i przez Jego wzbudzające bojaźń przyjście: przyjdzie bowiem i nie będzie się ociągać Sędzia całej ziemi, i ciebie, i całą współpracującą z tobą potęgę poskromi w gehennie ognistej, i odda piekłu[34], w którym jest robak nieumierający i ogień nieugaszony.

Albowiem władza [należy do] Chrystusa Boga naszego, z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Egzorcyzm 3.

 

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Panie Sabaoth, Boże Izraela, który uzdrawiasz z wszelkich chorób i wszelkich niemocy. Wejrzyj na sługę Twego (służebnicę Twoją), szukaj, badaj, rozkazuj nieczystym duchom i wygnaj je i oczyść Twoje dzieła ręką Twoją i podejmij w sposób zdecydowany Twoje skuteczne działanie, natychmiast poddaj szatana pod nogi jego (jej) i daj mu (jej) zwycięstwo nad nim i nad nieczystymi jego duchami, aby od Ciebie miłosierdzie otrzymał, stał się godny (stała się godna) nieśmiertelnych i niebiańskich Twoich Sakramentów i aby chwałę Tobie oddawał (oddawała), Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Egzorcyzm 4.

 

Do Pana módlmy się.

Panie, zmiłuj się.

Ty, Władco, Panie, który stworzyłeś człowieka na Twój obraz i podobieństwo i dałeś mu władzę życia wiecznego, a potem gdy przez grzech upadł, Ty nie pogardziłeś nim, ale przez Wcielenie Chrystusa Twojego zbawienia świata dokonałeś, Ty sam i to Twoje stworzenie wyzwól z wrogiej niewoli i przyjmij do Królewstwa Twojego niebieskiego. Otwórz jego (jej) oczy duchowe, aby go (ją) oświecić oświeceniem Ewangelii Twojej. Powiąż z życiem jego (jej) anioła światła, wybawiającego go (ją) od wszelkiej wrogiej zasadzki, od spotkania ze złem, od demona południa i od urojeń złośliwych.

 

I dmucha na jego (jej) usta, czoło i piersi, mówiąc:

 

Wypędź z niego (niej) wszelkiego złego i nieczystego ducha, ukrytego i gnieżdżącego się w sercu jego (jej).

 

I mówi tak trzykrotnie.

 

Ducha ułudy, ducha podstępu, ducha bałwochwalstwa i wszelkiej chciwości, ducha kłamstwa i wszelkiej nieczystości, który działa według nauki diabła i uczyń go (ją) owcą duchową świętej trzody Chrystusa Twojego, drogocennym członkiem Kościoła Twojego, synem i dziedzicem (córką i dziedziczką) Królestwa Twojego, aby żył (żyła) według przykazań Twoich i zachował (zachowała) [otrzymane na chrzcie] znamię nienaruszone i zachował (zachowała) szatę nieskalaną i otrzymał błogosławieństwo świętych w Królestwie Twoim.

Przez łaskę i szczodrobliwości i miłość do człowieka jednorodzonego Syna Twego, z Nimże błogosławiony jesteś z najświętszym i dobrym, i ożywiającym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

(...)

 

Z języka cerkiewnosłowiańskiego tłum. Marek Blaza SJ

Do użytku wewnętrznego Naszych! Ad usum Nostrorum tantum![1]Zob. Требникъ, Издание Свято-Троице-Сергиевской Лавры, Москва 1992, s.173-181.

[2] Kapłan wypowiada tu słowa: „Błogosławiony jest Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków”. Chór odpowiada: „Amen”.

[3] Trishagion to modlitwa „Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”. W praktyce chodzi tu jednak nie tylko o powyższą modlitwę, ale o cały kompleks modlitw znanych też pod nazwą „początek zwyczajny”. W ramach „początku zwyczajnego” odmawiane są kolejno następujące modlitwy:

„Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.

Duchu Prawdy,
Ty, który wszędzie jesteś
I wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas od wszelkiej zmazy,
I zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

I teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Przenajświętsza Trójco zmiłuj się nad nami.

Panie, oczyść nas z grzechów naszych.

Władco, przebacz nieprawości nasze.

Święty, nawiedź nas i ulecz niemoce nasze

Dla imienia Twojego.

Panie, zmiłuj się (3 razy)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

I teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz...

Po Modlitwie Pańskiej kapłan kontynuuje: Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Wierni: Amen. Panie, zmiłuj się (12 razy).

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi, naszemu Bogu.

Przyjdźcie, pokłońmy się Chrystusowi Królowi, naszemu Bogu.

Przyjdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed samym Panem Jezusem Chrystusem, Królem i Bogiem naszym”.

[4] Numeracja psalmów wg Septuaginty. W tradycji bizantyjskiej numeracja psalmów podana w tłumaczeniu jest za Septuagintą, a nie za Biblią hebrajską. Jednak dla ułatwienia w nawiasie podana jest numeracja Biblii hebrajskiej.

[5] Pojawiające się w tym nabożeństwie słowo „Chwała” z dwukropkiem to skrót od: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”, którą to doksologię należy w tym miejscu odmówić.

[6] Pojawiające się w tym nabożeństwie „I teraz” z dwukropkiem to skrót od: „I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen”, które to słowa należy w tym miejscu odmówić.

[7] Theotokion to hymn ku czci Bogurodzicy (od greckiego „Theotokos” – Bogurodzica).

[8] Por. Przypis 3. Jednak tutaj ta modlitwa jest już nieco krótsza. Zaczyna się od razu od „Święty Boże”, a kończy na modlitwie kapłana: „Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków”, na którą wierni odpowiadają „Amen”.

[9] Chodzi tu o św. Jana Chrzciciela, który w tradycji bizantyjskiej bardziej znany jest jako Jan Poprzednik.

[10] Być może, że chodzi tu o serafinów, gdyż hebrajski rzeczownik sârâp zwykle łączony jest z czasownikiem sârap oznaczający „palić się, płonąć”.

[11] Dosł. ciemności głębiny tartaru wydany.

[12] Nawiązanie do etymologii słowa „Lucyfer” jako „noszącego światło” (Luciferarius).

[13] Zob. przypis 12.

[14] Por. Rdz 1,26-31; 2,4-25; 3,24.

[15] Por. Rdz 7,6-8,19.

[16] Por. Rdz 6,1-8.

[17] Por. Rdz 11,1-9.

[18] Por. Rdz 19,1-29.

[19] Por. Wj 13,17-15,21.

[20] Por. Hbr 1,2.

[21] Dosł. Tartar.

[22] Dosł. Tartar.

[23] Por. Ps 103 (104),3. Tekst Psalmu 103 w języku cerkiewnosłowiańskim znajduje się m.in. w: Ψалтирь, СνнодальнаяТνпографiя, Москва 1913, s.101-102.

[24] Zob. przypis 10.

[25] Dosł. Zewnętrzna ciemność (тмакромешняя).

[26]Требникъ, Издание Свято-Троице-Сергиевской Лавры, Москва 1992, s. 6-8. Całość: tamże, s.6-9. W niniejszym tłumaczeniu zostały zaprezentowane tylko modlitwy egzorcyzmów odmawiane w ramach obrzędu włączania kandydata do chrztu do katechumenatu.

[27] Dosł. Tartaru.

[28] Por. Ps 103 (104),3-4.

[29] Por. Ps 103 (104),9.

[30] Por. Ps 103 (104),32.

[31] Por. Ps 103 (104),2.

[32] Dosł. Po cerkiewnosłowiańsku „skórę”. Por. Ps 103 (104),2.

[33] Por. Ps 103 (104),5.

[34] Dosł. Zewnętrzna ciemność (тмакромешняя).


�������� : 2012.04.03 • 23:41
�������� : 2023.09.15 • 00:13
�������� : Літургійні тексти
������� ���������� 11336 ���


���������������� ����� ���������������� �����     ����� ��� ����� ����� ��� �����


react.gif��������:


���� ��������� ����.
�� ������ ������ ������ ��������!Статті
Про таїнства Про Бога та благодать Про Церкву Про таїнства Літургійний рік Літургійний рік Загально про богослужіння Есхатологія Історія Історія Про сатану Літургійні тексти про автора вебсторінки ��� ������ ��� �������

Конференції про тайні - Лодь 2013
Конференції про тайні (Лодь лютий-травень 2013):

Тайна сповіді (28 лютого 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Тайні у слжбі спільноти: тайна рукоположення та подружжя (12 березня 2013 року):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Тайна Євхаристії (8 травня 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Пошук

Newsletter
��� ���������� ������ � �����, ���������� �� ��� ������������� ��������
ϳ���������
³���������
956 ϳ���������

^ ����� ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License