Відречення своєї волі теба вижче цінити ніж воскрешaння померлих.
   Св. Ігнатій Лойола

Порядок Служб

Літургії відбуваються аудиторії С Колегіуму Отців Єзуїтів, вул. Раковєцька 61. Вхід від вул. св. Анджея Боболі.

Матеріяли до курсів
Сакраментологія у Католицькій Академії у Варшаві - Collegium Bobolanum Екуменічне богослов'я у Католицькій Академії у Варшаві - Collegium Bobolanum Курси в Українському католицькому університеті у Львові Курси у Філософсько-Богословському Колегіумі Польської Містопровінції Чину Домініканців

Преференції

 ʳ������ ������������ 161 ������������


�������� �� ���� :

����

Лічильник відвидин

   ������

   ����� �� ����


Про сатану - Про пошук диявола у всіх речах

Ця стаття доступна тільки по польскі.


�������� : 2006.03.23 • 21:10
�������� : 2024.01.07 • 23:40
�������� : Про сатану
������� ���������� 7476 ���


���������������� ����� ���������������� �����     ����� ��� ����� ����� ��� �����


react.gif��������:


�������� �3 

Grzegorz 2013.03.31 • 21:58

Mam w�tpliwo�ci co do nast�puj�cego fragmentu:

Jak naucza Sob�r Watyka�ski II, cz�owiek, „wgl�daj�c w swoje serce, dostrzega, �e jest sk�onny tak�e do z�ego i pogr��ony w wielorakim z�u, kt�re nie mo�e pochodzi� od dobrego Stw�rcy”. A zatem ze wzgl�du na dar wolno�ci, kt�rym cieszy si� ka�dy cz�owiek, mo�e on sam, tak�e bez wsp�udzia�u diab�a, pope�ni� grzech.

Jednak z kontekstu cytowanego artyku�u konstytucji soborowej, wynika, �e wyprowadzony wy�ej sens cytowanych s��w jest co najmniej obok zamys�u autor�w konstytucji.


Dixit...
 13.  (Grzech). Jednak�e cz�owiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwo�ci, za poduszczeniem Z�ego ju� na pocz�tku historii nadu�y� swej wolno�ci, przeciwstawiaj�c si� Bogu i pragn�c osi�gn�� cel sw�j poza Nim. Poznawszy Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz za�mione zosta�o ich bezrozumne serce i s�u�yli raczej stworzeniu ni� Stworzycielowi. To, co wiemy dzi�ki Bo�emu Objawieniu, zgodne jest z do�wiadczeniem. Cz�owiek bowiem, wgl�daj�c w swoje serce dostrzega, �e jest sk�onny tak�e do z�ego i pogr��ony w wielorakim z�u, kt�re nie mo�e pochodzi� od dobrego Stw�rcy. Wzbraniaj�c si� cz�sto uzna� Boga za sw�j pocz�tek, burzy nale�y stosunek do swego celu ostatecznego, a tak�e ca�e swoje uporz�dkowane nastawienie czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych.http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/I.php

Autor najpierw przedstawia tre�� Bo�ego Objawienia (grzech cz�owieka "za poduszczeniem Z�ego"), a nast�pnie (w cytowanym przez Ojca fragmencie) - dla ukazania Jego zgodno�ci z ludzk� obserwacj� i do�wiadczeniem - opisuje samo�wiadomo�� kondycji cz�owieka (sk�onno�� ludzi do z�a i obecno�� z�a w �wiecie).

Nie ma wi�c tutaj mowy o grzechach "bez wsp�udzia�u szatana", jak� to my�l wyprowadza z cytowanego fragmentu konstytucji Ojciec.

Myl� si�? :)


�������� �2 

Tomek 2011.07.13 • 22:32

Witam ojca ! Nurtuje mnie takie pytanie :
Dlaczego B�g pozwala na szatanowi szkodzi� ludziom ?
Dlaczego udzieli� mu tak daleko id�cej swobody ?!
Zbuntowa� si� , zosta� str�cony , niechby dalej korzysta� z wolnej woli ale w swoim piekie�ku , z dala od ludzi !
Przecie� i bez "jego pomocy"  jest nam trudno �y� , na tym �ez padole .
Pozdrawiam !


�������� �1 

Roman 2009.05.24 • 13:42

"Ludzie szukaj�cy diab�a we wszystkich rzeczach cz�stokro� lubi� odwo�ywa� si� do egzorcyzm�w jako najbardziej skutecznego �rodka w walce ze z�em. W ten spos�b przynajmniej po�rednio deprecjonuj� skuteczno�� dzia�ania sakrament�w, w tym zw�aszcza chrztu, bierzmowania, Eucharystii, pokuty czy namaszczenia chorych. Co wi�cej, zdaj� si� oni stawia� obrz�d egzorcyzm�w, kt�ry nie jest zaliczany do sakrament�w, wy�ej od samych sakrament�w" - jest dobrze ujete to porownanie miedzy sakramentami i obrzedem ekzorcyzmow.

Tez zgadzam sie z tym zdaniem, ze "z�y duch nie jest koniecznie potrzebny do tego, aby cz�owiek zgrzeszy�". Roman.Статті
Про таїнства Про Бога та благодать Про Церкву Про таїнства Літургійний рік Літургійний рік Загально про богослужіння Есхатологія Історія Історія Про сатану Літургійні тексти про автора вебсторінки ��� ������ ��� �������

Конференції про тайні - Лодь 2013
Конференції про тайні (Лодь лютий-травень 2013):

Тайна сповіді (28 лютого 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Тайні у слжбі спільноти: тайна рукоположення та подружжя (12 березня 2013 року):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Тайна Євхаристії (8 травня 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Пошук

Newsletter
��� ���������� ������ � �����, ���������� �� ��� ������������� ��������
ϳ���������
³���������
956 ϳ���������

^ ����� ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License