Sentence to think about :  
W Kociele katolickim jest le, a poza Kocioem katolickim jest jeszcze gorzej.
   Wielokrotny konwertyta wracajcy do Kocioa katolickiego

Naboestwa bizantyjskie

Liturgie odbywaj si w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitw, ul. Rakowiecka 61. Wejcie od ul. w. Andrzeja Boboli.


Materiay do wykadw
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykady na Ukraiskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady na Ukrai�skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikan�w

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Sakramentologia w Collegium Bobolanum - Lektury do sakramentologii II studia zaoczne

SAKRAMENTOLOGIA II

Chrzest, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament �wi�ce�, ma��e�stwo

Studia zaoczne

I semestr roku akademickiego 2020/2021

 

Lektury obowi�zkowe:

 

1) Jan Pawe� II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, cz�� III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984.

2) Mi�dzynarodowa Komisja Teologiczna do dialogu teologicznego mi�dzy Ko�cio�em rzymskokatolickim i Ko�cio�em prawos�awnym, Wiara, sakramenty i jedno�� Ko�cio�a, pkt 2. Sakramenty wtajemniczenia chrze�cija�skiego: ich realizacja do jedno�ci Ko�cio�a, nry 37-52 w: Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach, „Dogmatyka”, Biblioteka Wi�zi, Warszawa 2007, t.5, str. 526-529.

3) Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osi�gni�cia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 wrze�nia 2000 r. w: http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=199

4) Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

5) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ce przygotowania do przyj�cia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

6) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ca pos�ugiwania chorym i umieraj�cym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/

7) Jean Dani�lou SJ, Wej�cie w histori� zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, prze�. Agnieszka Kury�, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Krak�w 1996.

 

8) J�zef Majewski, Kobieta za o�tarzem? w: ten�e, Teologia na rozdro�ach, Znak, Krak�w 2005, s.66-93.

9) Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo a celibat w: „Przegl�d Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157.

 

10) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i �wi�ce� w: „Przegl�d Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.

 

11) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawos�awnej – geneza i rozw�j historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

Podr�cznik pomocny w wyk�adach:

 Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: „Dogmatyka”, Biblioteka Wi�zi, Warszawa 2007, t.5, str. 289-328; 364-370; 376-499.

 

Lektury nieobowi�zkowe:

 Niniejsze publikacje z zasady maj� za zadanie uzupe�ni� tre�� wyk�ad�w, a tak�e pom�c zw�aszcza tym studentom, kt�rzy nie do ko�ca zrozumieli tre�� danego wyk�adu. Te publikacje mog� pom�c studentowi pog��bi� zagadnienia zwi�zane z t� tematyk� ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

1) II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Liturgia Ko�cio�a po Soborze Watyka�skim II, nry 7-21, 28-42, 43-46, 58-63, 68-72, 84, 105-131, Pallotinum, Pozna� 2001, str. 191-193, 195-198, 200-203, 205, 208-211.

2) Jan Pawe� II, Sakrament pokuty wielkim darem Bo�ego mi�osierdzia, przes�anie do uczestnik�w kursu zorganizowanego przez Penitencjari� Apostolsk� (1996 r.) w: „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6/1996, str. 10-22 lub w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, WAM, Krak�w 2006, str. 31-37.

3) Michel Dujarier, Kr�tka historia katechumenatu, prze�. Amelia �wieykowska, Urszula Grajczak, „W drodze”, Pozna� 1990.

4) Ks. Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach �wi�tych wed�ug Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanon�w Ko�cio��w Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, str. 22-24 (Znaczenie chrztu. Powtarzalno�� sakrament�w. Jedno�� sakrament�w wtajemniczenia chrze�cija�skiego), str. 31-47 (Communicatio in sacris), str. 50-53 (Okre�lenie i skutki chrztu. Materia i forma sakramentu. Obrz�dy sakramentu chrztu. Nabycie przynale�no�ci do obrz�dku i Ko�cio�a sui iuris), str. 57-64 (Podzia� przyjmuj�cych chrzest ze wzgl�du na wiek. Przygotowanie do sakramentu chrztu. Szafarz chrztu), str. 84-85 (Okre�lenie bierzmowania. Materia i forma. Olej), str. 87-90 (Szafarz bierzmowania), str. 137-142 (Okre�lenie sakramentu pokuty. Cele sakramentu. Formy sprawowania sakramentu pokuty), str. 169-174 (namaszczenie chorych), str. 176-187 (Okre�lenie i skutki sakramentu �wi�ce�. Materia i forma �wi�ce�), str. 236-237 (Poj�cie ma��e�stwa wed�ug prawodawstwa Ko�cio�a Katolickiego), str. 256 (Przeszkoda pokrewie�stwa duchowego do zawarcia ma��e�stwa i uwaga do wszystkich przeszk�d).

4) Stanis�aw Celestyn Napi�rkowski OFMConv, Sakrament Chrztu w dialogach mi�dzyko�cielnych w: Chrzest na nowo odczytany, red. ks. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego, Warszawa 2001, str.25-46.

5) Ks. Jacek Nowak, Chrzest w kontek�cie inicjacji chrze�cija�skiej w: Chrzest na nowo odczytany, red. ks. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego Warszawa 2001, str. 89-102.

6) Marcin Luter, Du�y Katechizm, cz�� czwarta O Chrzcie w: Ksi�gi Wyznaniowe Ko�cio�a Lutera�skiego, „Augustiana”, Bielsko-Bia�a 1999, str. 114-121.

7) Obrona Wyznania Augsburskiego, artyku� IX O Chrzcie, w: Ksi�gi Wyznaniowe Ko�cio�a Lutera�skiego, „Augustiana”, Bielsko-Bia�a 1999, str. 234.

8) Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrze�cija�skiej w dialogu katolicko-prawos�awnym, WAM, Krak�w 2005, str. 59-64 (Oddzielenie Komunii od chrztu), str. 165-178 (dar Ducha �wi�tego w sakramencie chrztu i bierzmowania), str. 284-305 (Spos�b udzielania chrztu i bierzmowania), str. 309-328 (Szafarz chrztu i bierzmowania), str. 338-367 (Oddzielenie w czasie i kolejno�� udzielania sakrament�w inicjacji chrze�cija�skiej).

9) Obrona Wyznania Augsburskiego, artyku� XI O spowiedzi, artyku� XII O pokucie w: Ksi�gi Wyznaniowe Ko�cio�a Lutera�skiego, „Augustiana”, Bielsko-Bia�a 1999, str. 235-261.

10) Ks. Ignacy Bokwa, Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych warunkach Ko�cio�a w Polsce w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, WAM, Krak�w 2005, str. 111-122.

11) Ks. Edmund Przekop, ks. Bogdan Tranda, Ma��e�stwa mieszane. Prawo Ko�cio�a Katolickiego, Punkt widzenia innych chrze�cijan w: Ku chrze�cija�stwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcj� Wac�awa Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanis�awa J�zefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 635-656.

 

12) Henryk Pietras SJ, Od prezbiteratu do kap�a�stwa: ewolucja poj�� i urz�du, „Studia Bobolanum” 3 (2002), str. 5-17.

 

13) Jerzy Kochanowicz, Niezmazywalne znami� w: „Przegl�d Powszechny” 7/8, lipiec-sierpie� 1999, str. 9-15 oraz „Przegl�d Powszechny” 9, wrzesie� 1999, str. 220-228.

 

14) Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo w Ko�cio�ach wschodnich w: „Przegl�d Powszechny” 2/930, luty 1999, str. 162-174.

 

15) Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo a celibat w: „Przegl�d Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157.

 

16) Marek Blaza SJ, Jak spowiada� chrze�cijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, Krak�w 2006, str. 361-374.

17) Marek Blaza SJ, Chrze�cija�stwo wobec postualtu zr�wnania partnerskich zwi�zk�w homoseksualnych z ma��e�stwem w: „Studia Bobolanum” 1 (2007), str. 177-195.


Creation date : 2008.07.04 • 11:11
Last update : 2020.10.01 • 22:45
Category : Sakramentologia w Collegium Bobolanum
Page read 5519 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuy
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentw d 2013
Konferencje o sakramentach (d luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w subie komunii - sakrament wice i maestwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 2004-2011 - CeCILL Free License