Sentence to think about :  
Ludzie maj niezwyk potrzeb szukania diaba w innych, eby nie musie dostrzega go w sobie samych.
   Javier Cercas

Naboestwa bizantyjskie

Liturgie odbywaj si w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitw, ul. Rakowiecka 61. Wejcie od ul. w. Andrzeja Boboli.


Materiay do wykadw
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykady na Ukraiskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady na Ukrai�skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikan�w Wyk�ady w Wy�szym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Preferencje

 Count of members 160 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Wyk�ady w Wy�szym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej - Lektury do sakramentologii

Chrzest, bierzmowanie,

pokuta, namaszczenie chorych,

sakrament �wi�ce�, sakrament ma��e�stwa


Wy�sze Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Rok akademicki 2020/2021

Lektury obowi�zkowe:

    1) Jan Pawe� II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, cz�� III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984.

     2) Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osi�gni�cia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 wrze�nia 2000 r. w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_pl.html

    3)   Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

    4) Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie mi�dzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne w: http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html

     5) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ce przygotowania do przyj�cia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

8) 6) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polskidotycz�ca pos�ugiwania chorym i umieraj�cym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/


    7) Jean Dani�lou SJ, Wej�cie w histori� zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, prze�. Agnieszka Kury�, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Krak�w 1996.

    8) Gisbert Greshake, By� kap�anem dzisiaj, W drodze, Pozna� 2010, ss. 558. Nie jest obowi�zkowe przeczytanie ca�ej tej ksi��ki, ale nale�y wybra� sobie te zagadnienia, kt�re zdaj� si� by� dla danego studenta wa�ne i godne dodatkowego przestudiowania.

    9) J�zef Majewski, Kobieta za o�tarzem? w: ten�e, Teologia na rozdro�ach, Znak, Krak�w 2005, s.66-93.

     10) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawos�awnej – geneza i rozw�j historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

    11) Marek Blaza SJ, Sakrament kr�lewskiego kap�a�stwa, „Przegl�d Powszechny” 4/944, kwiecie� 2000, s.11-26.

   12) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i �wi�ce� w: „Przegl�d Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.

   13) Marek Blaza SJ, Jak spowiada� chrze�cijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, Krak�w 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.

Podr�cznik:

Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Wi�zi, t.5, Warszawa 2007, s. 290-467; 509-513; 522-533; 537-542; 544-553.


Creation date : 2012.10.31 • 00:21
Last update : 2020.10.01 • 22:48
Category : Wyk�ady w Wy�szym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Page read 2857 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuy
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentw d 2013
Konferencje o sakramentach (d luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w subie komunii - sakrament wice i maestwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 2004-2011 - CeCILL Free License