hieromnich Marek SJ

http://www.mblaza.prv.pl/

Lektury do sakramentologii (Wyk�ady w Wy�szym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej)

Chrzest, bierzmowanie,

pokuta, namaszczenie chorych,

sakrament �wi�ce�, sakrament ma��e�stwa


Wy�sze Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Rok akademicki 2020/2021

Lektury obowi�zkowe:

    1) Jan Pawe� II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, cz�� III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, nry 23-34, Rzym 1984.

     2) Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osi�gni�cia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 wrze�nia 2000 r. w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_pl.html

    3)   Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

    4) Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie mi�dzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne w: http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html

     5) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ce przygotowania do przyj�cia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

8) 6) Instrukcja Konferencji Episkopatu Polskidotycz�ca pos�ugiwania chorym i umieraj�cym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/


    7) Jean Dani�lou SJ, Wej�cie w histori� zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, prze�. Agnieszka Kury�, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Krak�w 1996.

    8) Gisbert Greshake, By� kap�anem dzisiaj, W drodze, Pozna� 2010, ss. 558. Nie jest obowi�zkowe przeczytanie ca�ej tej ksi��ki, ale nale�y wybra� sobie te zagadnienia, kt�re zdaj� si� by� dla danego studenta wa�ne i godne dodatkowego przestudiowania.

    9) J�zef Majewski, Kobieta za o�tarzem? w: ten�e, Teologia na rozdro�ach, Znak, Krak�w 2005, s.66-93.

     10) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawos�awnej – geneza i rozw�j historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

    11) Marek Blaza SJ, Sakrament kr�lewskiego kap�a�stwa, „Przegl�d Powszechny” 4/944, kwiecie� 2000, s.11-26.

   12) Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i �wi�ce� w: „Przegl�d Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302.

   13) Marek Blaza SJ, Jak spowiada� chrze�cijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, Krak�w 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.

Podr�cznik:

Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Wi�zi, t.5, Warszawa 2007, s. 290-467; 509-513; 522-533; 537-542; 544-553.