Sentence to think about :  
Zaparcie się swojej woli należy cenić wyżej niż wskrzeszanie umarłych.
   Św. Ignacy Loyola

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum - Lektury do sakramentologii I

SAKRAMENTOLOGIA I

Sakramentologia ogólna, chrzest, bierzmowanie

I semestr roku akademickiego 2023/2024

AKW – Collegium Bobolanum

 

Studia dzienne

 

Lektury obowiązkowe:

 

1) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

2) Joseph Ratzinger, Sakramentalny fundament chrześcijańskiej egzystencji w: tenże, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. Aleksandra Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 25-44.

3) Joseph Ratzinger, O pojęciu sakramentu w: tenże, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. Aleksandra Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 45-65.

4) Leonardo Boff, Sakramenty Kościoła, tłum. Jan Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1981.

 

5) Jean Daniélou SJ, Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, przeł. Agnieszka Kuryś, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Kraków 1996.

6) Michel Dujarier, Krótka historia katechumenatu, przeł. Amelia Świeykowska, Urszula Grajczak, „W drodze”, Poznań 1990.

7) Międzynarodowa Komisja Teologiczna do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jedność Kościoła, Bari 1987, pkt 2. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: ich realizacja do jedności Kościoła nry 37-53 w: Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, WAM, Kraków 2005, str. 400-403 lub w: M. Blaza SJ, D. Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Więzi, t.5, Warszawa 2007, s. 526-529.

8) Ks. Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, s. 22-24 (Znaczenie chrztu. Powtarzalność sakramentów. Jedność sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego), s. 31-47 (Communicatio in sacris), s. 50-53 (Określenie i skutki chrztu. Materia i forma sakramentu. Obrzędy sakramentu chrztu. Nabycie przynależności do obrządku i Kościoła sui iuris), s. 57-64 (Podział przyjmujących chrzest ze względu na wiek. Przygotowanie do sakramentu chrztu. Szafarz chrztu), s. 84-85 (Określenie bierzmowania. Materia i forma. Olej), s. 87-90 (Szafarz bierzmowania).

9) Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Sakrament Chrztu w dialogach międzykościelnych w: Chrzest na nowo odczytany, red. ks. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001, s. 25-46.

10) Obrona Wyznania Augsburskiego, artykuł XIII O liczbie i o korzystaniu z sakramentów w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, „Augustiana”, Bielsko-Biała 1999, s. 234 i 261-264.

11) Ks. Wojciech Hanc, Interkomunia – możliwości i perspektywy w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanisława Józefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, s. 614-635.

12) Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, WAM, Kraków 2005, s. 59-64 (Oddzielenie Komunii od chrztu), s. 165-178 (dar Ducha Świętego w sakramencie chrztu i bierzmowania), s. 284-305 (Sposób udzielania chrztu i bierzmowania), s. 309-328 (Szafarz chrztu i bierzmowania).

13) Marek Blaza SJ, Sakrament królewskiego kapłaństwa, „Przegląd Powszechny” 4/944, kwiecień 2000, s.11-26.

 

14) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej – geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

15) Marek Blaza SJ, Sakramenty w Kościołach wschodnich, „Studia Bobolanum“ 3:2016, s. 5-27.

 

Dokumenty kościelne, katechizmy, podręczniki i szersze opracowania na temat sakramentologii ogólnej, chrztu i bierzmowania oraz inicjacji chrzescijańskiej

 

Niniejsze publikacje z zasady mają za zadanie uzupełnić treść wykładów, a także pomóc zwłaszcza tym studentom, którzy nie do końca zrozumieli treść danego wykładu albo nie byli obecni na danym wykładzie. Oczywiście do lektur uzupełniających należą również inne publikacje nt. sakramentologii ogólnej, chrztu i bierzmowania oraz inicjacji chrześcijańskiej. Te publikacje mogą pomóc studentowi pogłębić zagadnienia związane z tą tematyką ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. Kapłaństwo i zycie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem. Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001. (a zwłaszcza nry 7-21, 43-46, 58-63, 105-115; str. 191-193, 197-198, 200-201, 208-209).

Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.

Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003.

Blaza M., Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, Kraków 2005.

Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Więzi, t.5, Warszawa 2007, s.215-328; 364-370.

Boff, L., Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981.

Bourgeois H., Michel M., Bierzmowanie, przeł. L.Rutowska, Warszawa 1991.

Bourgeois H., Sesboüé B., Tihon P., Historia dogmatów, t. III, Znaki zbawienia. Sakramenty. Kosciół. Najświętsza Panna Maria, przeł. P.Rak, Kraków 2001.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Koscioła, Stanisław Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ, Jan Maria Szymusiak (oprac.), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1997, VII,200-272.

Chrzest na nowo odczytany, red. J.Decyk, Warszawa 2001.

Cooke B., Sakramenty między ołtarzem a codziennością, przeł. Z.Kasprzyk, Kraków 2013.

Goyret Ph., Namaszczenie Duchem. Chrzest i bierzmowanie, przekł. J. Kaczmarek, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006.

Hanc W., Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003.

Hryniewicz W., Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1987.

Hryniewicz H., Koza S.J., Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowe. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, Lublin 1989.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, nry 1076-1321 i 1667-1679.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego. Corrigenda (poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary), Pallotinum, Poznań 1998, nry 1141, 1170, 1256, 1281, 1289, 1297, 1300, 1302, 1307, 1313, 1314, 1320, 1672.

Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, przeł. W.Szymona, Kraków 1999.

Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, „Augustiana”, Bielsko-Biała 1999.

Lenczewski M., Liturgika, ChAT, Warszawa 1991

McDonnell K., Montague G.T., Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym, przeł. M.Górnicki, W.Kustra, Kraków 1997

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Nadolski B., Liturgika, t. III, Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławieństwa, Poznań 1992.

Napiórkowski, C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej, Niepokalanów 1995.

Podkomisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, Jeden chrzest, Warszawa 1993.

Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, praca zbiorowa,Warszawa 1988.

Qualizza M., Inicjacja chrześcijańska, przeł. M. Stebart, Kraków 2002; Rahner K., Sakramenty Kościoła, Kraków 1997.

Romaniuk K., Sakramentologia biblijna, Warszawa 1991.

Rosato Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, przeł. A.Baron, Kraków 1998.

Sakrament chrztu, praca zbiorowa, Katowice 1973.

Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej, praca zbiorowa pod red. R.Pierskały i H.J.Sobeczka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996

Schneider Th., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, przeł. J.Tyrawa, Wrocław 1990.

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Kościele. W profilu ekumenicznym, t.1, Sakramenty w ogólności. Chrzest. Bierzmowanie, Włocławek 1995.

Testa B., Sakramenty Kościoła, przeł. L.Balter, Poznań 1998.

Znaki tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, praca zbiorowa pod red. K.Porosło i R.J.Woźniaka, Kraków 2018.


Creation date : 2006.03.23 • 22:00
Last update : 2023.05.20 • 16:16
Category : Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum
Page read 9747 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License