Sentence to think about :  
Ci, ktrzy potpiaj innych, s ywym dowodem na to, e pieko jednak nie bdzie puste...
   Anonim

Naboestwa bizantyjskie

Liturgie odbywaj si w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitw, ul. Rakowiecka 61. Wejcie od ul. w. Andrzeja Boboli.


Materiay do wykadw
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykady na Ukraiskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady na Ukrai�skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikan�w

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Sakramentologia w Collegium Bobolanum - Lektury do sakramentologii I

SAKRAMENTOLOGIA I

Studia dzienne

Sakramentologia og�lna, chrzest, bierzmowanie

I semestr roku akademickiego 2020/2021

 

Lektury obowi�zkowe:

 

1) Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ce przygotowania do przyj�cia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017 w: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

2) Joseph Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, t�um. Aleksandra G�os, Fundacja Dominika�ski O�rodek Liturgiczny, Wydawnictwo AA, Krak�w 2011, s.25-65.

 

3) Jean Dani�lou SJ, Wej�cie w histori� zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, prze�. Agnieszka Kury�, Cerf-Kairos Wydawnictwo M-Znak, Krak�w 1996.

4) Michel Dujarier, Kr�tka historia katechumenatu, prze�. Amelia �wieykowska, Urszula Grajczak, „W drodze”, Pozna� 1990.

5) Mi�dzynarodowa Komisja Teologiczna do dialogu teologicznego mi�dzy Ko�cio�em rzymskokatolickim i Ko�cio�em prawos�awnym, Wiara, sakramenty i jedno�� Ko�cio�a, Bari 1987, pkt 2. Sakramenty wtajemniczenia chrze�cija�skiego: ich realizacja do jedno�ci Ko�cio�a nry 37-53 w: Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrze�cija�skiej w dialogu katolicko-prawos�awnym, WAM, Krak�w 2005, str. 400-403 lub w: M. Blaza SJ, D. Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Wi�zi, t.5, Warszawa 2007, s. 526-529.

6) Ks. Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach �wi�tych wed�ug Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanon�w Ko�cio��w Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, str. 22-24 (Znaczenie chrztu. Powtarzalno�� sakrament�w. Jedno�� sakrament�w wtajemniczenia chrze�cija�skiego), str. 31-47 (Communicatio in sacris), str. 50-53 (Okre�lenie i skutki chrztu. Materia i forma sakramentu. Obrz�dy sakramentu chrztu. Nabycie przynale�no�ci do obrz�dku i Ko�cio�a sui iuris), str. 57-64 (Podzia� przyjmuj�cych chrzest ze wzgl�du na wiek. Przygotowanie do sakramentu chrztu. Szafarz chrztu), str. 84-85 (Okre�lenie bierzmowania. Materia i forma. Olej), str. 87-90 (Szafarz bierzmowania).

7) Stanis�aw Celestyn Napi�rkowski OFMConv, Sakrament Chrztu w dialogach mi�dzyko�cielnych w: Chrzest na nowo odczytany, red. ks. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego, Warszawa 2001, str.25-46.

8) Obrona Wyznania Augsburskiego, artyku� XIII O liczbie i o korzystaniu z sakrament�w w: Ksi�gi Wyznaniowe Ko�cio�a Lutera�skiego, „Augustiana”, Bielsko-Bia�a 1999, str. 234 i 261-264.

9) Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrze�cija�skiej w dialogu katolicko-prawos�awnym, WAM, Krak�w 2005, str. 59-64 (Oddzielenie Komunii od chrztu), str. 165-178 (dar Ducha �wi�tego w sakramencie chrztu i bierzmowania), str. 284-305 (Spos�b udzielania chrztu i bierzmowania), str. 309-328 (Szafarz chrztu i bierzmowania).

10) Marek Blaza SJ, Sakrament kr�lewskiego kap�a�stwa, „Przegl�d Powszechny” 4/944, kwiecie� 2000, s.11-26.

 

11) Marek Blaza SJ, Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawos�awnej – geneza i rozw�j historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009 s.111-155.

12) Marek Blaza SJ, Sakramenty w Ko�cio�ach wschodnich, „Studia Bobolanum“ 3:2016, s.5-27.

 

Dokumenty ko�cielne, katechizmy, podr�czniki i szersze opracowania na temat sakramentologii og�lnej, chrztu i bierzmowania oraz inicjacji chrzescija�skiej

 

Niniejsze publikacje z zasady maj� za zadanie uzupe�ni� tre�� wyk�ad�w, a tak�e pom�c zw�aszcza tym studentom, kt�rzy nie do ko�ca zrozumieli tre�� danego wyk�adu albo nie byli obecni na danym wyk�adzie. Oczywi�cie do lektur uzupe�niaj�cych nale�� r�wnie� inne publikacje nt. sakramentologii og�lnej, chrztu i bierzmowania oraz inicjacji chrze�cija�skiej. Te publikacje mog� pom�c studentowi pog��bi� zagadnienia zwi�zane z t� tematyk� ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), S�l ziemi. Powo�anie i pos�annictwo �wieckich. Kap�a�stwo i zycie konsekrowane jako wsp�lnota �ycia i pos�ugi z Chrystusem. Liturgia Ko�cio�a po Soborze Watyka�skim II, Pozna� 2001.

Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach �wi�tych wed�ug Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanon�w Ko�cio��w Wschodnich, Lublin 1999.

Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003.

Blaza M., Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrze�cija�skiej w dialogu katolicko-prawos�awnym, Krak�w 2005.

Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, Biblioteka Wi�zi, t.5, Warszawa 2007, s.215-328; 364-370.

Boff, L., Sakramenty Ko�cio�a, Warszawa 1981.

Bourgeois H., Michel M., Bierzmowanie, prze�. L.Rutowska, Warszawa 1991.

Bourgeois H., Sesbo�� B., Tihon P., Historia dogmat�w, t. III, Znaki zbawienia. Sakramenty. Kosci�. Naj�wi�tsza Panna Maria, prze�. P.Rak, Krak�w 2001.

Breviarium fidei. Wyb�r doktrynalnych wypowiedzi Koscio�a, Stanis�aw G�owa SJ, Ignacy Bieda SJ, Jan Maria Szymusiak (oprac.), Ksi�garnia �w. Wojciecha, Pozna� 1997, VII,200-272.

Chrzest na nowo odczytany, red. J.Decyk, Warszawa 2001.

Goyret Ph., Namaszczenie Duchem. Chrzest i bierzmowanie, przek�. J. Kaczmarek, Wydawnictwo Ksi�y Marian�w MIC, Warszawa 2006.

Hanc W., Ekumeniczny wymiar sakrament�w chrze�cija�skiej inicjacji. Studium ekumeniczne, W�oc�awek 2003.

Hryniewicz W., Zarys chrze�cija�skiej teologii paschalnej, t. 2, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1987.

Hryniewicz H., Koza S.J., Chrzest, Eucharystia, pos�ugiwanie duchowe. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, Lublin 1989.

Katechizm Ko�cio�a Katolickiego, Pallotinum, Pozna� 1994, nry 1076-1321 i 1667-1679.

 

Katechizm Ko�cio�a Katolickiego. Corrigenda (poprawki naniesione przez Kongregacj� Nauki Wiary), Pallotinum, Pozna� 1998, nry 1141, 1170, 1256, 1281, 1289, 1297, 1300, 1302, 1307, 1313, 1314, 1320, 1672.

Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, prze�. W.Szymona, Krak�w 1999.

Ksi�gi Wyznaniowe Ko�cio�a Lutera�skiego, „Augustiana”, Bielsko-Bia�a 1999.

Lenczewski M., Liturgika, ChAT, Warszawa 1991

McDonnell K., Montague G.T., Inicjacja chrze�cija�ska a chrzest w Duchu �wi�tym, prze�. M.G�rnicki, W.Kustra, Krak�w 1997

Mokrzycki B., Droga chrze�cija�skiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Nadolski B., Liturgika, t. III, Sakramenty. Sakramentalia. B�ogos�awie�stwa, Pozna� 1992.

Napi�rkowski, C., Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii og�lnej, Niepokalan�w 1995.

Podkomisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, Jeden chrzest, Warszawa 1993.

Por�wnanie wyzna� rzymsko-katolickiego, prawos�awnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, praca zbiorowa,Warszawa 1988.

Qualizza M., Inicjacja chrze�cija�ska, prze�. M. Stebart, Krak�w 2002; Rahner K., Sakramenty Ko�cio�a, Krak�w 1997.

Romaniuk K., Sakramentologia biblijna, Warszawa 1991.

Rosato Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakrament�w, prze�. A.Baron, Krak�w 1998.

Sakrament chrztu, praca zbiorowa, Katowice 1973.

Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej, praca zbiorowa pod red. R.Pierska�y i H.J.Sobeczka, Wydzia� Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996

Schneider Th., Znaki blisko�ci Boga. Zarys sakramentologii, prze�. J.Tyrawa, Wroc�aw 1990.

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Ko�ciele. W profilu ekumenicznym, t.1, Sakramenty w og�lno�ci. Chrzest. Bierzmowanie, W�oc�awek 1995.

Testa B., Sakramenty Ko�cio�a, prze�. L.Balter, Pozna� 1998.


Creation date : 2006.03.23 • 22:00
Last update : 2020.10.01 • 22:45
Category : Sakramentologia w Collegium Bobolanum
Page read 9122 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuy
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentw d 2013
Konferencje o sakramentach (d luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w subie komunii - sakrament wice i maestwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 2004-2011 - CeCILL Free License