Sentence to think about :  
U was, w Kociele katolickim jest tylko jeden nieomylny. U nas kady jest nieomylny.
   Pewien ksidz prawosawny na Ukrainie

Naboestwa bizantyjskie

Liturgie odbywaj si w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitw, ul. Rakowiecka 61. Wejcie od ul. w. Andrzeja Boboli.


Materiay do wykadw
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykady na Ukraiskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady na Ukrai�skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikan�w

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Sakramentologia w Collegium Bobolanum - Lektury do sakramentologii II studia dzienne

SAKRAMENTOLOGIA II

Pokuta, namaszczenie chorych, sakrament �wi�ce�, ma��e�stwo

II semestr roku akademickiego 2020/2021

 

Lektury obowi�zkowe dla wszystkich student�w studi�w dziennych:

 

1)Sob�r Watyka�ski II, dekret o pasterskich zadaniach biskup�w w Ko�ciele Christus Dominus wraz ze wprowadzeniem abpa Henryka Muszy�skiego w: Sob�r Watyka�ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Pozna� 2002, str. 211-258.

 

2)Sob�r Watyka�ski II, dekret o pos�udze i �yciu prezbiter�w Presbyterorum ordinis wraz ze wprowadzeniem abpa Stanis�awa Nowaka w: Sob�r Watyka�ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Pozna� 2002, str. 475-508.

 

3)Jan Pawe� II, adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, cz�� III: duszpasterstwo pokuty i pojednania, rozdzia� II: Sakrament pokuty i pojednania, nry 28-34, Rzym 1984.

4)Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osi�gni�cia uzdrowienia od Boga Ardens felicitatis desiderium, 14 wrze�nia 2000 r. w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_pl.html

5)Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dotycz�ca pos�ugiwania chorym i umieraj�cym, 7 czerwca 2017 w: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/06/instrukcja-episkopatu-polski-dotyczaca-poslugiwania-chorym-i-umierajacym/

6)Ks. Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach �wi�tych wed�ug Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanon�w Ko�cio��w Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, str. 137-142 (Okre�lenie sakramentu pokuty. Cele sakramentu. Formy sprawowania sakramentu pokuty), str. 169-174 (namaszczenie chorych), str. 176-187 (Okre�lenie i skutki sakramentu �wi�ce�. Materia i forma �wi�ce�), str. 236-237 (Poj�cie ma��e�stwa wed�ug prawodawstwa Ko�cio�a Katolickiego), str. 256 (Przeszkoda pokrewie�stwa duchowego do zawarcia ma��e�stwa i uwaga do wszystkich przeszk�d).

7)Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej (Decyzja nr 2/368/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) oraz Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej w: http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html

8)Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Grzech pokoleniowy i uzdrowienie mi�dzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne w: http://episkopat.pl/informacje_kep/6966.1,Episkopat_Polski_nt_Grzechu_pokoleniowego_quot_i_uzdrowienia_miedzypokoleniowego_quot.html

9)Ks. Edmund Przekop, ks. Bogdan Tranda, Ma��e�stwa mieszane. Prawo Ko�cio�a Katolickiego, Punkt widzenia innych chrze�cijan w: Ku chrze�cija�stwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcj� Wac�awa Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanis�awa J�zefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 635-656.

 

10)Henryk Pietras SJ, Od prezbiteratu do kap�a�stwa: ewolucja poj�� i urz�du, „Studia Bobolanum” 3 (2002), str. 5-17.

 

11)J�zef Majewski, Kobieta za o�tarzem? w: ten�e, Teologia na rozdro�ach, Znak, Krak�w 2005, s.66-93.

 

12)Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo w Ko�cio�ach wschodnich w: „Przegl�d Powszechny” 2/930, luty 1999, str. 162-174 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=43

 

13)Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo a celibat w: „Przegl�d Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=10

 

14)Marek Blaza SJ, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i �wi�ce� w: „Przegl�d Powszechny” 3/967, marzec 2002, str. 289-302 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=13

15)Marek Blaza SJ, Chrze�cija�stwo wobec postulatu zr�wnania partnerskich zwi�zk�w homoseksualnych z ma��e�stwem w: „Studia Bobolanum” 1 (2007), str. 177-195 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=590

 

 

Lektury obowi�zkowe tylko i wy��cznie dla student�w przygotowuj�cych si� do przyj�cia �wi�ce� prezbiteratu:

 

1)Marek Blaza SJ, Jak spowiada� chrze�cijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J�zefa Augustyna SJ i ks. Stanis�awa Cyrana, Krak�w 2012, wydanie trzecie rozszerzone, str. 227-237.

 

2)Gisbert Greshake, By� kap�anem dzisiaj, W drodze, Pozna� 2010, ss. 558. Nie jest obowi�zkowe przeczytanie ca�ej tej ksi��ki, ale nale�y wybra� sobie te zagadnienia, kt�re zdaj� si� by� dla danego studenta wa�ne i godne dodatkowego przestudiowania.

 

Lektura obowi�zkowa tylko i wy��cznie dla jezuit�w, tak przygotowuj�cych si� do przyj�cia �wi�ce� prezbiteratu, jak i braci zakonnych:

 

 

1)Bernard Sesbo�� SJ, Towarzystwo Jezusowe jako Zakon klerycki w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=555

 

Dokumenty ko�cielne, katechizmy, podr�czniki i szersze opracowania na temat pokuty, namaszczenia chorych, sakramentu �wi�ce� i ma��e�stwa

 

Niniejsze publikacje z zasady maj� za zadanie uzupe�ni� tre�� wyk�ad�w, a tak�e pom�c zw�aszcza tym studentom, kt�rzy nie do ko�ca zrozumieli tre�� danego wyk�adu albo nie byli obecni na danym wyk�adzie. Oczywi�cie do lektur uzupe�niaj�cych nale�� r�wnie� inne publikacje nt. sakramentologii og�lnej, chrztu i bierzmowania oraz inicjacji chrze�cija�skiej. Te publikacje mog� pom�c studentowi pog��bi� zagadnienia zwi�zane z t� tematyk� ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

 

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), S�l ziemi. Powo�anie i pos�annictwo �wieckich. Kap�a�stwo i zycie konsekrowane jako wsp�lnota �ycia i pos�ugi z Chrystusem. Liturgia Ko�cio�a po Soborze Watyka�skim II, Pozna� 2001

Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach �wi�tych wed�ug Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanon�w Ko�cio��w Wschodnich, Lublin 1999

Adamowicz L., Zakres uprawnie� spowiednika wedug prawa powszechnego Ko�cio�a �aci�skiego i prawa wsp�lnego katolickich Ko�cio��w wschodnich, Lublin 2001

Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003

Boff, L., Sakramenty Ko�cio�a, Warszawa 1981

Bourgeois H., Sesbo�� B., Tihon P., Historia dogmat�w, t. III, Znaki zbawienia. Sakramenty. Ko�ci�. Naj�wi�tsza Panna Maria, prze�. P.Rak, Krak�w 2001.

B�g �ywy. Katechizm Ko�cio�a Prawos�awnego opracowany przez zesp� wiernych prawos�awnych, Krak�w 2001, cz�� VI, Wniebowst�pienie i Pi��dziesi�tnica, rozdzia� X, XII-XIV.

Breviarium fidei. Wyb�r doktrynalnych wypowiedzi Koscio�a, Stanis�aw G�owa SJ, Ignacy Bieda SJ, Jan Maria Szymusiak (oprac.), Ksi�garnia �w. Wojciecha, Pozna� 1997, VII,430-617.

Janczewski Z., Ustanawianie szafarzy sakrament�w �wi�tych w Ko�ciele �aci�skim i Ko�cio�ach wschodnich, Warszawa 2004.

Katechizm Ko�cio�a Katolickiego, Pallotinum, Pozna� 1994, nry 1420-1666.

Katechizm Ko�cio�a Katolickiego. Corrigenda (poprawki naniesione przez Kongregacj� Nauki Wiary), Pallotinum, Pozna� 1998, nry 1454, 1471, 1481, 1483, 1583, 1605, 1611, 1623, 1635.

Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, prze�. W.Szymona, Krak�w 1999.

Ksi�gi Wyznaniowe Ko�cio�a Lutera�skiego, „Augustiana”, Bielsko-Bia�a 1999.

Ma��e�stwa mieszane, praca zbiorowa pod redakcj� Z.J.Kijasa, Krak�w 2000.

Meyendorff J., Ma��e�stwo w prawos�awiu. Liturgia, teologia, �ycie, prze�. K. Le�niewski, Lublin 1995

Mokrzycki B., Ko�ci� w �wi�to�ci, Warszawa 1984

Mokrzycki B., Ko�ci� w oczyszczeniu, Warszawa 1986

Nadolski B., Liturgika, t. III, Sakramenty. Sakramentalia. B�ogos�awie�stwa, Pozna� 1992

Por�wnanie wyzna� rzymsko-katolickiego, prawos�awnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, praca zbiorowa, Warszawa 1988

Rahner K., Sakramenty Ko�cio�a, Krak�w 1997

Romaniuk K., Sakramentologia biblijna, Warszawa 1991

Rosato Ph. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakrament�w, prze�. A.Baron, Krak�w 1998

Rychlicki, Cz., Sakramentalny charakter przymierza ma��e�skiego, P�ock 1997

Sakramentalno�� ma��e�stwa, praca zbiorowa pod red. Z.J.Kijasa i J.Krzywdy, Krak�w 2002

Sakramenty Ko�cio�a posoborowego, praca zbiorowa, Krak�w 1970

Schneider Th., Znaki blisko�ci Boga. Zarys sakramentologii, prze�. J.Tyrawa, Wroc�aw 1990

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Ko�ciele. W profilu ekumenicznym, t.2, Sakrament pojednania, W�oc�awek 1995

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Ko�ciele. W profilu ekumenicznym, t.3, Ma��e�stwo i kap�a�stwo, W�oc�awek 1996

Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Ko�ciele. W profilu ekumenicznym, t.4, Chorzy i ich sakrament, W�oc�awek 1997

Sztuka spowiadania. Poradnik dla ksi�y, praca zbiorowa pod redakcj� J.Augustyna i S.Cyrana, Krak�w 2005;

Testa B., Sakramenty Ko�cio�a, prze�. L.Balter, Pozna� 19998; Woroniecki J., Kr�lewskie kap�a�stwo, Warszawa 2000.


Creation date : 2006.03.23 • 22:04
Last update : 2020.10.01 • 22:43
Category : Sakramentologia w Collegium Bobolanum
Page read 7275 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuy
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentw d 2013
Konferencje o sakramentach (d luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w subie komunii - sakrament wice i maestwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 2004-2011 - CeCILL Free License