Sentence to think about :  
W Kościele katolickim jest źle, a poza Kościołem katolickim jest jeszcze gorzej.
   Wielokrotny konwertyta wracający do Kościoła katolickiego

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


O autorze strony - Dorobek naukowy

Dorobek naukowy o. prof. AKW dr. hab. Marka Blazy SJ

 

 1. Marek Blaza, doktor habilitowany teologii. Specjalizacja: teologia ekumeniczna.
 2. Praca magisterska: „Eucharystia w oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym w latach 1982-1993”. Promotor: o. dr Tomasz Ludwisiak SJ. Recenzent: o. prof. dr Stefan Moysa-Rosochacki SJ.
 3. Praca doktorska: „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym”. Promotor: o. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI. Recenzenci: ks. dr hab. Rościsław Kozłowski, prof. ChAT; ks. dr hab. Andrzej Czaja (KUL).
 4. Studia:

Filozofia: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie –Uniwersytet Ignatianum w Krakowie), 1994 r., licencjat zawodowy filozofii na podstawie pracy licencjackiej pt. „Teologia apofatyczna wschodnich Ojców Kościoła”. Promotor: o. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ.

Teologia: Papieski Wydział Teologiczny Sekcja św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”(obecnie Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Bobolanum), 1999 r., magisterium teologii dogmatycznej.Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 r., licencjat kościelny.Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2004 r., doktorat teologii ekumenicznej.

 1. Dyplom magisterski, 1999 r., teologia dogmatyczna. Dyplom licencjatu kanonicznego (kościelnego), 2001 r., teologia ekumeniczna. Dyplom doktorski, 2004 r., teologia ekumeniczna.
 2. 13 grudnia 2018 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego przez Senat PWTW (obecnie AKW). Praca habilitacyjna: Kościół w stanie epiklezy, WAM, Kraków 2018, ss.696. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII, o. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ.
 3. 12 maja 2020 r. – mianowanie na stanowisko profesora PWTW (obecnie AKW) przez Kanclerza Wielkiego PWTW (obecnie AKW), kard. Kazimierza Nycza.

 

I Książki:

 

1) Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, WAM, Kraków 2005, ss.460.

2) M.Blaza SJ, D.Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach w: „Dogmatyka”, t.5, Wydawnictwo Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007, s.215-575. (M. Blaza SJ jest autorem sakramentologii ogólnej, traktatu o chrzcie, bierzmowaniu, Eucharystii, sakramencie święceń i małżeństwie. D. Kowalczyk SJ jest autorem traktatu o sakramencie pokuty i namaszczeniu chorych).

 

3) Kościół w stanie epiklezy, WAM, Kraków 2018, ss.696.

W konkursie „Książka Roku” ogłoszonym przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na najlepszą polską publikację teologiczną 2018 roku laureatką została książka Marka Blazy SJ Kościół w stanie epiklezy (Wydawnictwo WAM, Kraków 2018). Konkurs został rozstrzygnięty na plenarnym posiedzeniu Komitetu Nauk Teologicznych PAN w dniu 3 października 2019 r.

II Artykuły naukowe

 

opublikowane przed obroną pracy doktorskiej (09.06.2004):

1) O świętowaniu Wielkanocy w Kościele prawosławnym, „Przegląd Powszechny” 4/908:1997, s.20-29.

 

2) Wszyscy jesteśmy ludem Eucharystii, „Przegląd Powszechny” 6/922:1998, s.265-276.

 

3) M.Blaza SJ, T.Grodecki, Nestorianie – kim byli i kim są dzisiaj? „Przegląd Powszechny” 7/8/923/924:1998, s.30-44.

 

4) Kapłaństwo w Kościołach wschodnich, „Przegląd Powszechny” 2/930:1999, s.162-174.

 

5) Jest jeden Bóg, bo jest jeden Ojciec, „Przegląd Powszechny” 11/939:1999, s.137-151.

 

6) Światło Taboru, czyli rzecz o przebóstwieniu człowieka, „Przegląd Powszechny” 7/8/935/936:1999, s. 16-27.

 

7) Terytoria kanoniczne. Zagrożenie czy szansa dla jedności? „Przegląd Powszechny”1/941:2000, s.43-58.

 

8) Sakrament królewskiego kapłaństwa, „Przegląd Powszechny” 4/944:2000, s.11-26.

 

9) Kiedy nastąpiła Wielka Schizma? „Przegląd Powszechny” 10/950:2000, s.44-60.

 

10) Húsvét ünneplése az ortodox egyházban, tłum. Gábor Gáspár, „Vigilia” 4:2001, s.249-255.

 

11) Kapłaństwo a celibat, „Przegląd Powszechny” 5/957:2001, s.142-157.

 

12) Synod ekumeniczny? „Przegląd Powszechny” 10/962:2001, s.11-24.

 

13) W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń, „Przegląd Powszechny” 3/967:2002, s.289-302.

 

14) Eucharystia sakramentem ekskluzywnym czy inkluzywnym? „Przegląd Powszechny” 9/973:2002, s.195-208.

 

15) Proklamacja Słowa Bożego w bizantyjskiej tradycji liturgicznej, „Studia Bobolanum” 2:2002, s.131-155.

 

16) Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Wielce Błogosławionemu Teoktystowi, Patriarsze Całej Rumunii, Arcybiskupowi Bukaresztu i Metropolicie Muntenii i Dobrudży, KUL, Lublin, 7 listopada 2000 roku. „Roczniki Teologiczne” zeszyt 7., 48-49:2001-2002, s.178-180.

 

17) Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (Missa Præsanctificatorum), „Studia Bobolanum” 1:2003, s.29-56.

 

18) Prawosławna koncepcja stosunków państwo-Kościół, „Wokół współczesności” 1(15):2003, s.145-160.

 

19) Канонические территории: препяствие или шанс достить единства? «Религияиправо» №3 (28):2002, s.20-24.

 

20) „To czyńcie na moją pamiątkę”. Ale jak? Przegląd Powszechny” 4/980:2003, s.15-30.

 

21) Komunia św. wielkanocna: smutny obowiązek czy punkt wyjścia? „Przegląd Powszechny” 2/990:2004, s.220-234.

 

opublikowane po obronie pracy doktorskiej (09.06.2004):

 

22) Таїнства християнської ініціації в католицько-православному діялозі (представлення докторської праці; автореферат)w: „Богословія/Bohosloviavol. 69/1-4, Українське богословське наукове товариство – Український Католицький Університет, Львів 2005, s.163-187.

23) Odkryć na nowo Wielki Czwartek, „Przegląd Powszechny” 4/1004:2005, s.29-40.

 

24) Teologia scholastyczna w prawosławiu, „Przegląd Powszechny” 7/8/1007/1008:2005, s.28-41.

 

25) Modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, „Przegląd Powszechny” 11/1011:2005, s.27-40.

 

26) O przywoływaniu Ducha Świętego w Eucharystii, „Roczniki Teologiczne KUL” t. LII, zeszyt 2, 2005, s.71-91.

 

27) Epikleza w Eucharystii na Wschodzie i Zachodzie, „Studia Bobolanum” 2:2005, s.131-157.

 

28) Pluralizm modeli inicjacji chrześcijańskiej w Kościele pierwotnym w: Przekroczyć próg Kościoła. Tydzień Eklezjologiczny 2005, KUL, Lublin 2005, s.21-47.

 

29) Komunia św. wielkanocna: smutny obowiązek czy punkt wyjścia? w: Pięć słów Kościoła, Rhetos, Warszawa 2005 s.59-86. (Wersja poszerzona w porównaniu z artykułem o tym samym tytule)

 

30) Nadzieja dnia sobotniego, „Przegląd Powszechny” 4/1016:2006, s.29-44.

 

31) Co to jest Kościół katolicki? „Przegląd Powszechny” 6/1018:2006, s.25-39 (cz. I); „Przegląd Powszechny” 7-8/1019-1020:2006, s.86-95 (cz. II).

 

32) Teologia w służbie ideologii homoseksualnej, „Przegląd Powszechny” 10/1022:2006, s.15-27 (cz. I); „Przegląd Powszechny” 11/1023:2006, s.61-74 (cz.II).

 

33) Czy Kościołowi katolickiemu nie jest już potrzebny patriarcha Zachodu? Eklezjologiczno-ekumeniczna refleksja w kontekście usunięcia tytułu patriarchy Zachodu w Roczniku Papieskim (Annuario Pontificio) 2006, „Studia Bobolanum” 2 :2006, s. 5-74.

34) Dialog miłości trwa, „Ethos” 76:2006, s. 312-318.

35) Jak spowiadać chrześcijan tradycji wschodniej? w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod red. J.Augustyna SJ i ks. S.Cyrana, WAM, Kraków 2006, s.361-374.

36) Chrześcijaństwo wobec postualtu zrównania partnerskich związków homoseksualnych z małżeństwem, „Studia Bobolanum” 1:2007, s. 177-195.

37) Kierownictwo duchowe w tradycji prawosławnej w: Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik, praca zbiorowa pod red.J.Augustyna SJ i J.Kołacza SJ, WAM, Kraków 2007, s.83-93.

38) Еклезіяльно-літургійнийвимірмолодіжногоАпостольствав: ІУСесіяПатріаршогособоруУГКЦ, „МолодьуЦерквітретьоготисячоліття” - Київ, 2007 - С. 33-38.

39) Does The Catholic Church No Longer Need The Title „Patriarch of The West”? Ecclesiastical and ecumenical reflection on suppression of the title of the Patriarch of the West from the Pontifical Yearbook (Annuario Pontificio 2006) w: “Ecumenism East and West”, seria “Jesuits in Dialogue. The interreligious dimension”, Roma 2007, s.74-78.

40) Co dalej po usunięciu tytułu patriarchy Zachodu? w: „Перемиські Архієпархіальні відомості” Przemyśl 2007, s.160-180.

41) Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w bizantyjskiej tradycji liturgicznej, „Salvatoris Mater” rok X 1(37):2008, s.56-76.

42) Pochodzenie i rozwój historyczny litii w bizantyńskiej tradycji liturgicznej w: „Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s.41-52.

43) Święty Andrzej Bobola – łączy czy dzieli? „Studia Bobolanum” 1:2008, s.15-38.

44) Nowinkarstwo tradycjonalistów, „Przegląd Powszechny” 5/1041:2008, s.73-88.

45) Czy łatwo zostać heretykiem? „Przegląd Powszechny” 9/1045:2008, s.57-68.

46) Katolicy i prawosławni na Ukrainie, „Przegląd Powszechny” 3/1051:2009, s.24-34.

47) Wielkopostny antyjudaizm, „Przegląd Powszechny” 4/1052:2009, s.62-73.

48) Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej - geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1:2009, s.111-155.

49) Obietnica prymatu Piotra i jej konsekwencje w odniesieniu do katolickich Kościołów wschodnich, „Przegląd Religioznawczy” nr 2 232:2009, s. 21-38.

50) Kapłańskie uświęcanie czasu w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, praca zbiorowa pod red. J.Augustyna SJ, WAM, Kraków 2010, s.155-162.

51) Літургійний переклад і спів у візантійсько-румунській традиції w: Καλοφωνια. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії”, число 5, Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича НАН України, Львів 2010, s. 73-84.

52) Akospovedať kresťanovvýhodnéhoobradu? w: Umeniespovedať. Poradcaprekňazovajlaikov, Dobrá knihaTrnava, SpoloksvätéhoVojtechaTrnava, Trnava, 2010, s.322-333.

53) Teologia Ducha Świętego w prawosławiu, „Studia Bobolanum” 3:2011, s.125-147.

54) Przemilczane i niemodne. Trudne tematy w nauczaniu oraz praktyce Kościoła katolickiego, „Przegląd Powszechny” 11/1083:2011, s.25-37.

55) Słowo Boże, ikona, sakrament, „Studia Bobolanum” 2:2012, s.13-28.

56) Duch Święty jako Bóg Nieznany, „Przegląd Powszechny” 10/1094:2012, s.80-93.

57) Wierzę w życie wieczne, „Przegląd Powszechny” 11/1095:2012, s.46-60.

58) Wybrane zagadnienia dotyczące reformy Triduum Paschalnego w rytach rzymskim i bizantyjskim w: Reformy liturgii a powrót do źródeł, seria Ad Fontes Liturgicos, 4, (red. J.Mieczkowski, P.Nowakowski CM), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s.133-165.

59) Epikleza w wybranych anaforach liturgii wschodnich oraz jej umiejscowienie, treść i skutek w: Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, K.Porosło (red.), Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, s.193-237.

60) Trynitarno-eucharystyczno-episkopalna geneza Kościoła w teologii prawosławnej, „Studia Bobolanum” 3:2015, s.39-59.

61) Wkład o. Roberta Tafta SJ w naukę o momencie przemiany chleba i wina w Eucharystii w: Jezuiti a Východné Cirkvi: Niektoré osobnosti. Súbor študií, Š.Marinčák, R.Nemec (ed.), Vydatel’stvo Dobrá kniha, Košice 2015, s.9-29.

62) Sakramenty w Kościołach wschodnich, „Studia Bobolanum“ 3:2016, s.5-27.

63) Miłosierdzie w sakramentach, „Teofil“ 2 (35):2016, s.114-125.

64) Питання введення контроверсійних додатків до епіклези в анафорах св. Йоана Золотоустого та св. Василія Великого w: Καλοφωνια. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії”, число 8, Видання Інституту літургійних наук Українського католицького університету та Інституту Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса Максиміліяна у Вюрцбурзі, Львів 2016, s. 15-26.

65) Matka Boża w teologii prawosławnej, „Studia Bobolanum” 29 1:2018, s.23-45.

66) Kościół ruski w: Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951), A.Szeptycki (red.), Kolegium Europy Wschodniej, Wojnowice 2018, s.25-51.

opublikowane po habilitacji (13.12.2018):

67) Sakrament chrztu – łączy czy dzieli Kościół katolicki i Kościół prawosławny? w: „Tyś z nami związał się przez Chrzest”. 1050. Rocznica Chrztu Polski. Podkarpacie 2016, red. S.Nabywaniec, A.Pęzioł, Rzeszów 2017, s.287-304. [Niniejszy artykuł ukazał się de facto w 2018 roku]

68) Dyskusja na temat hermeneutyki ciągłości w kwestii dopuszczenia rozwodników do Komunii św. w Kościele katolickim w ostatnim stuleciu, „Studia Bobolanum” 30 3:2019, s.5-26 (DOI: 10.30439/SB.2019.3.1)

69) Synodalność (soborowość) w Kościołach wschodnich, „Studia Bobolanum” 31 2:2020, s.87-111 (DOI: 10.304339/2020.2.5)

70) Extra Ecclesiam nulla salus w katolickich Kościołach wschodnich, „Przegląd Religioznawczy” nr 4 278/2020, s. 129-138. (DOI: 10.34813/ptr4.2020.1)

71) Think globally and act locally w: The Economic, Social and Spiritual Situation of Central and Eastern Europe in the Light of the Catholic Social Thought, red. Pierluca Azzaro, László Gajer, Lateran University Press – Pontificia Universitatis Lateranensis, Città del Vaticano 2021, s. 327-331.

72) Czy modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego św. Pawła VI zachowują ingenium Romanum? „Studia Bobolanum” 33 2:2021, s. 19-44. (DOI: 10.30439/2021.2.2)

 

73) Proces autokefalizacji Kościoła prawosławnego w Ukrainie od Konstantynopola i Moskwy, „Studia Bobolanum” 33 4:2022, s. 5-30. (DOI: 10.5604/01.3001.0016.1445)

 

74) Hymn Chwała na wysokości Bogu (Gloria in excelsis Deo) – geneza, tekst oraz zastosowanie w liturgii, „Studia Bobolanum” 34 2:2023, s. 45-74. (DOI: 10.5604/01.3001.0053.7044)

III Recenzje

opublikowane przed obroną pracy doktorskiej (09.06.2004):

 

1) Tolerancja nie wystarczy. Recenzja książki: G.Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001 w: „Przegląd Powszechny” 11/975:2002, s.257-259.

 

2) Kopernikański przewrót? Recenzja książki: G.Ryś, Celibat, Kraków 2002 w: „Przegląd Powszechny” 2/978:2003, s.254-258.

 

3) Za naszą i waszą wolność. Recenzja książki: A.Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002 w: „Przegląd Powszechny” 9/985:2003, s.401-405.

 

4) Próba obiektywnego spojrzenia. Recenzja książki: A.Kuczyński (red.), Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość, Wrocław 2002 w: „Przegląd Powszechny” 11/987:2003, s.334-337.

 

5) Przyjdź i zobacz. Recenzja książki: H.Paprocki. Liturgie Kościoła prawosławnego, Kraków 2003 w: „Przegląd Powszechny” 1/989:2004, s.149-153.

 

6) Prezent pierwszokomunijny dla dorosłych. Recenzja książki: J.Szczepański. Pierwsza Komunia dzieci w Kościele rzymskokatolickim w Europie Zachodnieji w Polsce, Kraków 2003 w: „Przegląd Powszechny” 3/991:2004, s.501-504.

 

opublikowane po obronie pracy doktorskiej (09.06.2004):

 

7) Bez nadziei żyć niepodobna. Recenzja książki: W.Hryniewicz OMI, Dlaczego głoszę nadzieję? Warszawa 2004 w: „Przegląd Powszechny” 2/1002:2005, s.355-360.

 

8) Encyklopedia ekumeniczna. Recenzja książki: Z.Kijas OFMConv, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004 w: „Przegląd Powszechny” 6/1006:2005 s.146-149.

 

9) Recenzja książki: Z.Kijas OFMConv, Początki świata i człowieka, Kraków 2004 w: „Horyzonty Wychowania” 4/2005, s.302-305.

 

10) Odkryć na nowo liturgię. Recenzja książki: P.Nowakowski CM, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po unii brzeskiej (1596-1720), Kraków 2004 w: „Przegląd Powszechny” 9/1009:2005 s.150-153.

 

11) Naród wybrany czy kozioł oarny? Recenzja książki: Tomasz P. Terlikowski, Bogobójcy czy starsi bracia. Myśliciele rosyjskiego prawosławia wobec judaizmu w: „Przegląd Powszechny” 12/1012:2005,

12) Zakochać się w dogmatach. Recenzja książki: Józef Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej. Ks. Grzegorz Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, Warszawa 2005 w: „Przegląd Powszechny” 5/1017:2006, s.140-144.

13) Wyłuskać myśl o człowieku. Recenzja książki: Marek Melnyk, Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005 w: „Przegląd Powszechny” 9/1021:2006, s.136-139.

14) Jak uratować tezę Lutra? Recenzja książki: Ks. Tomasz Jaklewicz, Święty grzesznik. FormułaMarcina Lutra „simul iustus et peccator” w kontekście ekumenicznym, Lublin 2006 w: „Przegląd Powszechny” 1/1025:2007 s.153-156.

15) Bez zdrowia ani rusz. Recenzja książki: K.Leśniewski, „Nie potrzebują lekarza zdrowi”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka, Lublin 2006 w: „Przegląd Powszechny” 2/1026:2007, s.156-159.

16) Jerzy Braun - prorok ekumeniczny. Recenzja książki: Jerzy Braun, Ekumenizm w uchwałach Soboru i w okresie posoborowym, Warszawa 2006 w: „Przegląd Powszechny” 3/1027:2007, s.144-148.

17) Co na to Lud Boży? Recenzja książki: Wacław Hryniewicz OMI, Nadzieja w dialogu. Korespondencja z czytelnikami (1976-2006), Warszawa 2007 w: „Przegląd Powszechny” 7-8/1031-1032:2007, s.289-292.

18) O masonerii na zimno. Recenzja książki: Norbert Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik. Verbinum, Warszawa 2006 w: „Przegląd Powszechny” 9/1033:2007, s.158-160.

19) Eklezjologia dla radykalistów Recenzja książki: Tomasz P. Terlikowski, Kościół (dla) zagubionych, Wydawnictwo m, Kraków 2007 w: „Przegląd Powszechny” 11/1035:2007, s.103-112.

20) By Kościół nie był wpatrzony w siebie. Recenzja książki: Ks. Alfons Józef Skowronek, Kościół w burzliwych czasach, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007 w: „Przegląd Powszechny” 11/1035:2007, s.151-154.

21) Hiszpańsko-polski mały słownik ekumenizmu. Recenzja książki: Juan Bosch Navarro OP, Ekumenizm. Mały słownik, Verbinum, Warszawa 2007 w: „Przegląd Powszechny” 1/1037:2008, s.130-132.

22) Recenzja książki: Porządek nabożeństwa cerkiewnego na Dyecezyą Chełmską obrz[ądku] grecko-kat[olickiego], wyd. bp Ciechanowski w 1815 r., Reprint wydania oryginalnego z 1815 roku posłowiem opatrzył diakon Piotr Siwicki, Lublin 2006 w: „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 1, s.234-237.

23) Polski patriota przejmujący się wschodnimi sąsiadami. Recenzja książki: Bohdan Skaradziński, Uwaga na Wschód, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007 w: „Przegląd Powszechny” 3/1039:2008, s.147-150.

24) Opowieść o dłużnikach Pana Boga. Recenzja książki: Jerzy Grzybowski, niesakramentalna miłość, wierność i uczciwość, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2008 w: „Przegląd Powszechny” 6/1042:2008, s.138-140.

25) Nie wszystko jest tak oczywiste, jak nam się wydaje. Recenzja książki: Wacław Hryniewicz OMI, Abym nie utracił nikogo... W kręgu eschatologii nadziei, Verbinum, Warszawa 2008 w: „Przegląd Powszechny” 7/8/1043/1044:2008, s.241-244.

26) Jeśli Bóg jeszcze dycha, to ateologia ledwo zipie. Recenzja książki: Michel Onfray, Traktat ateologiczny. Fizyka metafizyki, PIW, Warszawa 2008 w: „Przegląd Powszechny” 9/1045:2008, s.155-158.

 

27) Recenzja książki: Zbigniew Danielewicz, Traktat o rzeczywistości ostatecznej w: E.Adamiak, A.Czaja, J.Majewski (red.), Dogmatyka, t.6, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007, s.287-576 w: „Studia Bobolanum” 3:2008, s.165-170.

28) Sobór w stanie zawieszenia. Recenzja książki: Tadeusz Kałużny SCJ, Nowy Sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2008 w: „Przegląd Powszechny” 3/1051:2009, s.148-149.

29) Między gloryfikacją a osądem. Recenzja książki: Borys A. Gudziak, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008 w: „Przegląd Powszechny” 4/1052:2009, s.156-158.

30) Apologia całunu. Recenzja książki: Alfred J. Pall, Całun turyński. Wielka historia czy wielka mistyfikacja?, Świat Książki, Warszawa 2008 w: „Przegląd Powszechny” 5/1053:2009, s.134-136.

31) Trzech magów o jednej wierze. Recenzja książki: Wacław Hryniewicz OMI, Karol Karski, Henryk Paprocki, Credo. Symbol naszej wiary, Znak, Kraków 2009 w: „Przegląd Powszechny” 7/8/1055/1056:2009, s.222-223.

32) Lekarstwo na banalizację Komunii świętej. Recenzja książki: Michel Martin-Prével, Komunia pragnienia dla tych, którzy podczas Mszy świętej nie mogą przystąpić do Komunii, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2009 w: „Przegląd Powszechny” 9/1057:2009, s.160-162.

33) Po otarciu się o śmierć. Recenzja książki: Wacław Hryniewicz OMI, Świadkowie wielkiej nadziei. Zbawienie powszechne w myśli wczesnochrześcijańskiej, Verbinum, Warszawa 2009 w: „Przegląd Powszechny” 10/1058:2009, s.149-151.

34) Kulisy walki z modernizmem. Recenzja książki: Claus Arnold, Mała historia modernizmu, WAM, Kraków 2009 w: „Przegląd Powszechny” 11/1059:2009, s.151-152.

35) Aby przypomnieć o swoim istnieniu. Recenzja książki: Hanna Tranda, Mirosław Patalon (red.), W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, WAM, Kraków 2009 w: „Przegląd Powszechny” 12/1060:2009, s.156-158.

36) Recenzja książki: Eucharystia – tradycja czy teraźniejszość? Praca zbiorowa pod redakcją ks. Waldemara Irka i ks. Pawła Cembrowicza, seria „Colloquia Wratislaviensa”, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2008, ss.166 w: „Studia Bobolanum” 1:2010, s.168-173.

37) Msza trydencka – najlepsza forma liturgii? w: „Przegląd Powszechny” 3/1063:2010, s.110-121.

38) O nadziei w sposób prosty. Recenzja książki: Wacław Hryniewicz OMI, Nadzieja leczy. Zamyślenia na każdą porę, Verbinum, Warszawa 2009 w: „Akcent” nr 4 122:2010, s.189-191.

39) Syntetycznie o Eucharystii. Recenzja książki: Henryk Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej, WAM, Kraków 2010 w: „Przegląd Powszechny” 4/1076:2011, s.170-173.

40) Czy można rozwieść się po katolicku? Recenzja książki: Aleksander Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010 w: „Przegląd Powszechny” 6/1078:2011, s.153-155.

41) Recenzja książki: Wacław Hryniewicz OMI, Nadzieja grzesznych ludzi. Problem piekła we współczesnej filozofii religii, Verbinum, Warszawa 2011 w: „Studia Bobolanum” 2:2012, s.135-140.

42) Rozsądnie o objawieniach maryjnych. Recenzja książki: Andrea Tornielli, Severio Gaeta, A.D. 2012. Czy nadchodzi koniec świata? Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss.248 w: „Przegląd Powszechny” 9/1093:2012, s.178-180.

43) Recenzja książki: ks. Damian Wąsek, Nowa wizja zarządzania Kościołem, WAM, Kraków 2014 w: „Studia Bobolanum” 2:2015, s.151-159.

IVInnepublikacje wydane drukiem lub zamieszczone w internecie

 

przed obroną pracy doktorskiej (09.06.2004):

 

 1. Recenzjaksiążki: Bóg żywy. KatechizmKościołaPrawosławnego, Katechezaw świetleikonostasu, „ŻycieDuchowe” 27/2001, s. 128-132.
 2. Moje doświadczenie chrześcijańskiego Wschodu. Świadectwa, „Życie Duchowe” 32/2002, s. 158-162.
 3. Opowieść o pięknym spotkaniu, „Życie Duchowe” 35/2003, s. 25-31.

 

po obronie pracy doktorskiej (09.06.2004):

 

 1. Mistyka a liturgia, „Życie Duchowe” 41/2005, s. 21-28.
 2. Recenzja książki: Michał Gogol, Rozważania o Boskiej Liturgii, „Życie Duchowe” 42/2005, s. 173-175.
 3. Dialog z prawosławiem, „Życie Duchowe” 43/2005, s. 41-44.
 4. O szukaniu diabła we wszystkich rzeczach, „Życie Duchowe” 45/2006, s. 84-91 oraz w: Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, J.Augustyn SJ (red.), WAM, Kraków 2015, s.453-460.
 5. Recenzja książki: Anna Wierzbicka, Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych, „Życie Duchowe” 46/2006, s. 173-175.
 6. Роль і значення Таїні Сповіді для особи хворої на алкоголізм в: Проект Української Греко-Католицької Церкві „За тверезість життя”, Що несе з собою хвороба алкоголізму? Збірка статей про проблеми, пов’язані з надмірним вживанням алкоголю, Тернопіль 2007, с.44-49.
 7. Modlitwy przed czytaniami w czasie Królewskich Godzin przed świętem Bożego Narodzenia. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 49/2007, s. 109-113.
 8. Nemo dignus. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 50/2007, s. 114-116.
 9. Zmagania z tymi samymi grzechami, „Życie Duchowe” 50/2007, s. 149-152 oraz w: Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, J.Augustyn SJ (red.), WAM, Kraków 2015, s.235-239.
 10. Pismo Święte we wschodnim chrześcijaństwie, „Życie Duchowe” 51/2007, s. 19-24.
 11. Panie, nie jestem godzien... Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 51/2007, s. 106-109.
 12. Pieśń ku czci Bogurodzicy. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 52/2007, s. 126-129.
 13. Z nieszporów na święto św. Mikołaja. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 53/2008, s. 108-111.
 14. Recenzja książki: Michel Evdokimov, Otworzyć swe serce, „Życie Duchowe” 53/2008, s. 180-182.
 15. Hymny Wielkiego Wejścia. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 54/2008, s. 104-108.
 16. Obrzęd zawierania ponownego małżeństwa. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 55/2008, s. 105-107.
 17. Kościół katolicki a religie niechrześcijańskie, „Życie Duchowe” 56/2008, s. 36-42.
 18. Modlitwa przy udzielaniu sakramentu święceń. Modlitwy liturgii Wschodu, „Życie Duchowe” 56/2008, s. 93-96.
 19. Radość i pokój w liturgii, „Życie Duchowe” 59/2009, s. 63-68 oraz w: Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, J.Augustyn SJ (red.), WAM, Kraków 2015, s.315-320.
 20. Judaizm i bizantyjska tradycja liturgiczna, „Życie Duchowe” 61/2010, s. 67-72.
 21. Rozkazuje ci Pan, diable! Egzorcyzmy z liturgii Kościoła prawosławnego, „Życie Duchowe” 66/2011, s.46-52.
 22. Dwa obrządki. Łacińska i bizantyjska tradycja sprawowania Eucharystii, „Życie Duchowe” 70/2012, s.77-83.
 23. Recenzja książki: Wilhelm Goerdt, Historia filozofii rosyjskiej, „Życie Duchowe” 72/2012, s. 186-188.
 24. Brat przeciw bratu, „W drodze” 7/2013 (479), s.81-89.
 25. Modlitwa Jezusowa, „Życie Duchowe” 76/2013, s.31-37 oraz w: Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, J.Augustyn SJ (red.), WAM, Kraków 2015, s.355-360.
 26. Modlitwa przed snem, „Życie Duchowe” 79/2014, s.37-42.
 27. Ojcostwo duchowe w Kościołach wschodnich, „Życie Duchowe” 82/2015, s.26-32.
 28. Obrączki, korony i kielich, „Życie duchowe” 84/2015, s.11-17.
 29. Entuzjazm i rozczarowanie, „W drodze” nr 506 10/2015, s.115-123.
 30. Symbolika światła, „Życie Duchowe” 86/2016, s.43-50.
 31. Żal w liturgii, „Życie Duchowe” 90/2017, s.17-25.
 32. Źródła tożsamości (o pamięci w Kościele), „W drodze” nr 525 5/2017, s.100-107.
 33. Liturgia – na styku wieczności i doczesności, „Życie Duchowe” 91/2017, s.55-63.
 34. Bilans. Co dobrego przyniosła reformacja?, „W drodze” nr 530 10/2017, s.86-94.
 35. Jestem katolikiem, „Szum z nieba” nr 143 5/2017, s.28-29.
 36. Postklerykalizm w liturgii, „Życie Duchowe” 93/2018, s.39-47.
 37. Gdy liturgia rezygnuje ze słów, „Życie Duchowe” 94/2018, s.47-55.
 38. O świętości dla każdego, „W drodze” nr 538 6/2018, s.38-45.

 

po habilitacji (13.12.2018):

 

 1. Chwała w religii chrześcijańskiej, „Życie duchowe” 97/2019, s.75-82.
 2. Fascynująca historia sakramentu pokuty, „Szum z Nieba” 4/2019 (154), s. 13-15.
 3. Czy szatan jest osobą? https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-szatan-jest-osoba,564383
 4. W odpowiedzi Pawłowi Lisickiemu. Spór o święcenia diakonatu, https://www.deon.pl/kosciol/komentarze/w-odpowiedzi-pawlowi-lisickiemu-o-dopuszczenia-kobiet-do-swiecen-diakonatu,637848
 5. Kościół jako sakrament, „Msza Święta” rok LXXVI, 881:marzec 2020, s.6-8.
 6. Jeśli nie chcesz przyjmować Komunii na rękę, przyjmij ją duchowo, https://deon.pl/kosciol/komentarze/jesli-nie-chcesz-przyjmowac-komunii-na-reke-przyjmuj-ja-duchowo,796728
 7. Komunia może przenosić zarazki. A nawet doprowadzić do śmierci, https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-komunia-sw-nie-moze-przenosic-zadnych-zarazkow,811470
 8. Sakramenty jako spotkanie z Trójcą Świętą, „Msza Święta” rok LXXVI, 882:kwiecień 2020, s.7-9.
 9. Ludzka tęsknota za Bogiem niepojętym, „Życie duchowe” 102/2020, s.35-42.
 10. Sakramenty – środki zbawienia czy obrzędy?, „Msza święta” rok LXXVI, 883:maj 2020, s. 4-6.
 11. Sakramentalia jako przygotowanie do sakramentów, „Msza święta” rok LXXVI, 884:czerwiec 2020, s.10-12.
 12. Współzależność sakramentu, słowa Bożego i ikony, „Msza święta”, rok LXXVI, 885/886:lipiec-sierpień 2020, s.4-6.
 13. Wtajemniczenie chrześcijańskie, „Msza święta”, rok LXXVI, 887:wrzesień 2020, s.4-6.
 14. Wstrzemięźliwość eucharystyczna, „Życie duchowe”, 104/2020, s.47-55.
 15. Chrzest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, „Msza święta”, rok LXXVI, 888:październik 2020, s.2-4.
 16. Uświęcające działanie chrztu, „Msza święta”, rok LXXVI, 889:listopad 2020, s. 2-3.
 17. Aktualizacja i liturgiczne wspomnienie chrztu, „Msza święta”, rok LXXVI, 890:grudzień 2020, s. 8-9.
 18. Eucharystia, „Szum z nieba” 6/2020 (162), s. 18-20.
 19. Chrzest święty w innych wyznaniach chrześcijańskich, „Msza święta”, rok LXXVII, 891:styczeń 2021, s. 9-11.
 20. O istnieniu rzeczywistości niewidzialnej, „Manreza” 1/2021 (5), s. 7-16.
 21. „Dotkliwość” Mszy, „Życie duchowe” 106/2021, s.59-67.
 22. Prozelityzm – wypaczona metoda nawracania, „Życie duchowe” 107/2021, s. 57-64.
 23. Uczę się nowej służby, „Pastores” 95/2022, nr 2, s. 168-170.
 24. Walka o rząd ukraińskich dusz w Kościele kijowskim, „Więź” 688/2022, nr 2, s. 119-130.
 25. Duchowość Ukrainy na wyciągnięcie ręki, „Życie duchowe” 112/2022, s. 39-47.
 26. Tajemnica Wcielenia w świetle teologii bizantyjskiej, „Życie duchowe” 114/2023, s. 33-41.
 27. Liturgia jako modlitwa, „Manreza” 2/2023 (14), s. 35-45.
 28. Męczennik za wiarę a unia z Rzymem, „Niedziela. Magazyn. Kościół, dziedzictwo, ojczyzna”, nr 2, wrzesień-grudzień 2023, s. 24-25.

 

 

V Rozmowy lub wywiady

 

1.Utrzymać równowagę w rozkroku. Z Markiem Blazą SJ rozmawia Zbigniew Nosowski, „Więź”, 2/660:2015 (lato), s.102-112.

2.Będzie cieplej. O spotkaniu papieża z patriarchą moskiewskim, synodzie panprawosławnym i dacie wielkanocy z o. Markiem Blazą SJ rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz, „Gość Niedzielny” nr 13, rok XCIII, 27 marca 2016, s.26-27.

3.Na Zachodzie sól utraciła smak. Z jezuitą Markiem Blazą rozmawia Włodzimierz Bogaczyk, „W drodze”, 5/2016 (513), s.55-65.

4.Co Bóg złączył. Z jezuitą Markiem Blazą rozmawia Zuzanna Radzik, „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (3708), 2 sierpnia 2020, s. 32-35.

5.Odpust w Kościele katolickim. Ile razy można go uzyskać?, rozmawia Jakub Kołacz SJ, https://deon.pl/wiara/odpust-w-kosciele-katolickim-ile-razy-mozna-go-uzyskac,1212470 (dostęp: 26.04.2021)

6.Różne kalendarze. Z o. dr. hab. Markiem Blazą SJ, trirytualistą i duszpasterzem grekokatolików w Warszawie rozmawia Patryk Lubryczyński, „Idziemy” nr 2 (897), 8 stycznia 2023, s. 4.

 

VI Relacje z konferencji naukowych:

 

1) Edukacja dla wszystkich. Relacja z seminarium naukowego:Wizja lidera ekumenicznego XXI w. (Ecumenical leadership: Patterns and Possibilities in the 21st Century), Instytut Ekumeniczny Bossey w Celigny koło Genewy, 24-31 marca 2000, „Przegląd Powszechny” 6/946:2000, s.357-360.

 

2) Jedność w różnorodności. Relacja z konferencji naukowej: Unitas in varietate. Międzynarodowa konferencja naukowa, KUL, Lublin 20 II 2002 w: „Przegląd Powszechny” 5/969:2002, s.259-261.

 

3) Misterium słowa. Relacja z konferencji naukowej: Misterium słowa. Wpływy łacińskie i słowiańskie na język rumuński (Misterul cuvântului: influenţe latine şi slave în limba română), Jezuickie Centrum Kulturalne „Xaverianum”, Jassy, 14 V 2002 r. w: „Przegląd Powszechny” 9/973:2002, s.300-303.

 

4) Karta ekumeniczna. Relacja z ekumenicznej sesji naukowej 23 stycznia 2003 w: „Przegląd Powszechny” 5/981:2003, s.313-318.

 

5) Quo vadis, Ecclesia Graecocatholica? Międzynarodowa konferencja „Wschodnia teologia katolicka w przemianach dziejowych”, Preszow-Koszyce 26-27 XI 2004 w: „Przegląd Powszechny” 3/1003:2005, s.530-533.

 

VII Polemiki:

 

1)Znak zapytania pozostaje, „Przegląd Powszechny” 2/966:2002, s.240-244.

 

VIII Konsultacja merytoryczna:

 

1)Paul Evdokimov, Duch Święty w tradycji prawosławnej, wprowadzenie Wacław Hryniewicz OMI, przekład Maria Żurowska, W drodze, Poznań 2012.

2)Marie Edmée Schall, Przyzywać z Maryją Ducha Świętego. Modlitwa Mariam – Małej Arabki, przekład Lilla Danilecka, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014.

3)Donat de Chapeaurouge, Symbole chrześcijańskie, przekład Grzegorz Rawski, WAM, Kraków 2014.

4)Kalendarz liturgiczny Polskich Prowincji Towarzystwa Jezusowego na rok 2021, oprac. Adam Matras SJ, WAM, Kraków 2021.

5)Kalendarz liturgiczny Towarzystwa Jezusowego w Polsce na rok 2021/2022, oprac. Adam Matras SJ, WAM, Kraków 2021.

6)Szkolenie pt. Ukraińscy uczniowie na lekcjach religii. Adresaci szkolenia: nauczyciele religii z miasta Gdańska oraz powiatów gdańskiego, kościerskiego, starogardzkiego

https://www.doskonalenie.cen.gda.pl/oferta-20-21/szkolenia-warsztaty-seminaria/ukrainscy-uczniowie-na-lekcjach-religii/

7)Kalendarz liturgiczny Towarzystwa Jezusowego w Polsce na rok 2022/2023, oprac. Adam Matras SJ, WAM, Kraków 2021.

8) 

 

IX Recenzje wydawnicze:

 

1)Dla czasopisma (rocznik): Studia Ceranea Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (Uniwersytet Łódzki)

Numer 9, 2019

2)dr Konrad Kuczara, Kościół Grecji – droga do autokefallii

 

X Promotor prac doktorskich:

1)Ks. Michał Orlicki, «Mysterium sanctificationis» sakramentu Eucharystii oraz obrzędu obmycia nóg, AKW, Warszawa 2020, ss. 333. Obrona pracy doktorskiej: 17 grudnia 2020 r.

2)Jakub Wardęga, The influence of the development of the Catholic teaching on the Eucharist on the verses and paratexts concerned with this teaching in subsequent English Catholic Bible translations (Wpływ rozwoju katolickiej nauki o Eucharystii na wersety i parateksty związane z tą nauką w kolejnych katolickich tłumaczeniach Biblii na język angielski), Warszawa 2022, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 223. Promotor równorzędny: prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Wydział Artes Liberales UW. Obrona pracy doktorskiej: 16 grudnia 2022 r.

 

XI Promotor prac magisterskich:

 

Po obronie doktoratu (09.06.2004):

 

1)Grzegorz Andrzej Stech, Kościół Chrystusowy czy Kościół narodowy? Problemy i perspektywy działalności misyjnej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2005, ss.138.

2)Rafał Huzarski SJ, Znaczenie teologiczne czynności liturgicznych w obrzędach Wigilii Paschalnej w perspektywie komunikacyjnej, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2005, ss.129.

3)Petro Haboriy, Kanoniczno-ekumeniczne znaczenie patriarchatu dla Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, komputerospis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2006, ss.123.

4)Павло Савран, Молитва Ісусова у Повчаннях кавказьких старців Дезидерія та Іларіона, komputeropis, BibliotekaBobolanum”, Варшава 2006, ss.78.

5)Robert Jerzy Mól SJ, Święci łączą czy dzielą? Rola i znaczenie męczenników w obronie wiary w relacjach katolicko-prawosławnych w Polsce, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2006, ss.89.

6)Robert Gronek SJ, Rozumienie Kościoła powszechnego i lokalnego w teologii katolickiej i prawosławnej, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2008, ss.106.

7)Waldemar Paweł Los SJ, Spór o Focjusza w świetle orzeczeń soborów konstantynopolitańskich w IX wieku, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2008, ss.124.

8)Romuald Domagała SJ, Kościół katolicki wobec współczesnych prób rewizji definicji małżeństwa, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2008, ss.106.

9)Krzysztof Pietruszkiewicz SJ, Posługa egzorcysty w świetle nauczania Kościoła katolickiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2008, ss.94.

10)Mikolaj Martinjak SJ, Proklamacija Riječi Božje i prinos euharistične žrtve u Božanskim službama svetih otaca Ivana Zlatoustog i Bazilija Velikog na temelju liturgiskih knjiga Križevačke eparhije (Proklamacja Słowa Bożego i składanie Ofiary eucharystycznej w Boskiej Liturgii świętych ojców Jana Chryzostoma i Bazylego Wielkiego na podstawie ksiąg liturgicznych eparchii Križevci), komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2009, ss.76.

11)Natalia Żelasko, Jedność i nierozerwalność małżeństwa w Kościele katolickim, komputeropis, Biblioteka "Bobolanum", Warszawa 2009, ss.92.

12)Sławomir Woda, Diakonat stały w Kościele katolickim, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.72.

13)Damian Mazurkiewicz SJ, Recepcja i krytyka twierdzenia „Kościół Chrystusowy trwa w (subsistit in) Kościele katolickim” zawartego w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.147.

14)Łukasz Dębiński SJ, Teologia grzechu i nawrócenia w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.118.

15)Marek Stelmaszczuk SJ, Wybrane wątki antropologiczne na podstawie „Kazań parafialnych” i „Kazań uniwersyteckich” J.H.Newmana oraz „Prawosławnej drogi” i „Królestwa wnętrza” Kallistosa Ware’a. Studium analityczno-porównawcze, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.106.

16)Roman Swoboda SJ, Zarys koncepcji piekła w teologii Wacława Hryniewicza, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss. 135.

17)Tomasz Jan Horbowski, Główne aspekty antropologii w ujęciu Paula Evdokimova, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.99.

18)Andrzej Zendel, Sakramentalność konsekracji biskupiej w Kościele katolickim, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.130.

19)Paweł Chodak SJ, Teologiczno-pastoralne aspekty sakramentu chorych na przestrzeni dziejów Kościoła, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010, ss.62.

20)Christogonus Nnaemeka Uche, Response of the Catholic Church to the Phenomenon of Polygamy among “Igbo” Catholics in the South East Nigeria (Reakcja Kościoła Katolickiego na zjawisko poligamii wśród katolików w plemieniu “Igbo” na południowym wschodzie Nigerii), komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2011, ss.97.

21)Adam Jan Matras SJ, Struktura Liturgii Słowa w słowiańskich wersjach Liturgii św. Jakuba, Brata Pańskiego, św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2011, ss.145.

22)Jarosław Studziński SJ, Subdiakonat, niższe święcenia i posługi (ministeria) w Kościele rzymskokatolickim, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2011, ss.88.

23)Mikołaj Foks, Sakrament święceń/ordynacji (ordinatio) w dialogu katolicko-luterańskim. Studium historyczno-dogmatyczne, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012, ss.93.

24)Mateusz Ignacik SJ, Chrystologiczny wymiar liturgii na podstawie „Nowej pieśni dla Pana” oraz „Ducha liturgii” kard. Josepha Ratzingera, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012, ss.102.

25)Sebastian Masłowski SJ, Teologia katechumenatu, chrztu i stanu nowoochrzczonych (neofitów) w ośmiu katechezach chrzcielnych Jana Chryzostoma, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012, ss.121.

26)Artur Wyzina SJ, Paschalno-eschatologiczny wymiar Eucharystii na podstawie wybranych dzieł ks. Wacława Hryniewicza OMI, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012, ss.100.

27)Barbara Nurzyńska, Rola i zadania Kościoła katolickiego w sprawowaniu sakramentu pokuty na podstawie Obrzędów Pokuty i Adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Paenitentia, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012, ss.139.

28)Paweł Beń SJ, Teologia chrztu i wiary bpa Hansa L. Martensena po podstawie dzieł „Chrzest i życie chrześcijańskie” oraz „Chrzest i wiara w Boga”, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2013, ss.129.

29)Sylwia Klementyna Perczak, Obraz Boga ze szczególnym uwzględnieniem gniewu Bożego na podstawie wybranych dzieł Wacława Hryniewicza OMI, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2013, ss.130.

30)Oxana Povshednaya, Teologiczno-liturgiczne treści hymnu „Kiedy ranne wstają zorze” autorstwa Franciszka Karpińskiego w kontekście posoborowej odnowy Liturgii godzin, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2013, ss.86.

31)Zbigniew Jałbrzykowski SJ, Kolegialność rządów w Kościele rzymskokatolickim w świetle komunijnej struktury Kościoła starożytnego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2014, ss.138.

32)Mateusz Konopiński SJ, Wymiar elpidyczny i eklezjalny inicjacji eschatologicznej oraz obrzędów przy konających i zmarłych w odnowionej liturgii Kościoła Rzymskiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2014, ss.123.

33)Leszek Wilczak SJ, Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w Kościele rzymskokatolickim na podstawie wybranych źródeł, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2014, ss.114.

34)Krzysztof Faltus SJ, Historia prymatu papieskiego w czasach Wielkiej Schizmy Zachodniej, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2015, ss.127.

35)Kamil Hewelt SJ, Teologiczny wkład Braci Sołuńskich na rozwój chrześcijaństwa w Europie i w Polsce, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2015, ss.120.

36)Michał Kłosiński SJ, Celibat duchownych a czystość konsekrowana w świetle wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2015, ss.92.

37)Adrian Helik SJ, Zerwanie i pierwsza próba dialogu Canterbury i Rzymu: „Apostolicae curae et caritatis” Leona XIII. Relacje anglikańsko-katolickie na podstawie wybranych źródeł, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2016, ss.174.

38)Krzysztof Michalski SJ, Oficjalne komentarze wybranych wyznań chrześcijańskich do III części Dokumentu z Limy pt. „Posługiwanie duchowne”, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2016, ss.68.

39)Szczepan Urbaniak SJ, Sakramentalność rzeczywistości jako sakramentologia fundamentalna na podstawie „Podstawowego wykładu wiary” Karla Rahnera, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2016, ss.99.

40)Łukasz Lewicki SJ, Apostoł Judasz Iskariota jako postać tragiczna w świetle hymnologii bizantyjskiej Wielkiego Tygodnia, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2017, ss.89.

41)Rafał Wardowski, Alternatywne opinie filozoficzne i teologiczne na temat wieczności piekła na tle oficjalnej doktryny chrześcijańskiej na podstawie wybranych źródeł. Studium dogmatyczno-ekumeniczne, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2017, ss.73.

42)Ewelina Milik, Od sporu do konsensusu. Usprawiedliwienie w teologii katolickiej i luterańskiej, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2017, ss.77.

43)Anna Suchecka, Eklezjalny wymiar sakramentu pokuty w posoborowym nauczaniu i liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2017, ss.86.

44)Sergii Sabov, Sakrament Eucharystii jako misterium Królestwa niebieskiego na podstawie tekstu Boskiej Liturgii Świętego Jana Chryzostoma, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2017, ss.85.

45)Marcin Rutecki OP, Rola i znaczenie szafarza sakramentu pokuty w Kościele katolickim, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2018, ss.166.

46)Mariusz Kulig OP, Kwestia władzy odpuszczania grzechów od Soboru Trydenckiego do współczesności na podstawie wybranych źródeł, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2018, ss.133.

 

Po habilitacji (13.12.2018):

 

47)Dominik Zarychta OP, Moment i sposób przemiany darów eucharystycznych w teologii prawosławnej w wybranych opiniach teologicznych, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2019, ss.149.

48)Daniel Wojda, Wybrane charakterystyczne aspekty prawosławnej teologii duchowości, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2019, ss.63.

49)Dominik Sroka SJ, Wątki paschalno-ofiarnicze w wybranych modlitwach eucharystycznych liturgii rzymskiej i anaforach liturgii bizantyjskiej. Studium dogmatyczno-ekumeniczno-liturgiczne, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2019, ss.64.

50)Przemysław Wysogląd SJ, Wiara rodzi się z patrzenia. Rola i znaczenie ikon w teologii, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.89.

51)Tomasz Matyka SJ, Główne koncepcje teologiczne ukazane w „Traktacie o szacunku wobec ikon” Teodora Abū Qurry, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.126.

52)Adam Szymański SJ, Analiza porównawcza procesu inicjacji chrześcijańskiej drogi duchowej w „Ćwiczeniach duchowych” świętego Ignacego Loyoli, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.66.

53)Krzysztof Rogula, Inicjacja zwycięstwem nad śmiercią – analiza symboliki sakramentu chrztu, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.118.

54)Ivan Skalivskyi, Liturgia świętego Apostoła Jakuba, Brata Pańskiego jako dziedzictwo tradycji jerozolimskiej (Літургія святого апостола Якова, брата Господнього як спадщина Єрусалимської традиції), komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.61.

55)Piotr Jakub Laskowski OP, Ofiarny charakter Eucharystii w teologii i liturgii Kościoła rzymskokatolickiego i Wspólnoty anglikańskiej. Studium ekumeniczno-porównawcze, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2021, ss. 142.

56)Mikołaj Walczak OP, Liturgia eucharystyczna i kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą świętą, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2021, ss. 148.

57)Patryk Mikołaj Błoński, Geneza, historia i owoce dialogu ekumenicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem Polskokatolickim w RP, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2021, ss. 66.

58)Marko Petričević SJ, Teologiczna analiza porównawcza Kanonu Rzymskiego w wybranych chorwackich mszałach głagolickich i Anafory św. Piotra w greckim Kodeksie Watykańskim 1970, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2021, ss. 66.

59)Radosław Borawski, Theosis jako model soteriologiczny, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2021, ss. 65.

60)Igor Franciszek Selishchev OP, Prawosławna interpretacja dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” na przykładzie myśli Ignatija Brianczaninowa, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2022, ss. 94.

61)Piotr Jabłoński SJ, Rola i znaczenie modlitwy wiernych w rzymskiej i bizantyjskiej tradycji liturgicznej, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2022, ss. 72.

62)Michał Król SJ, Wybrane zagadnienia Triduum Sacrum od reformy papieża Piusa XII do wydania Mszału Pawła VI, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2022, ss. 55.

63)Jakub Marjański, Ku przywróceniu linearnego modelu inicjacji chrześcijańskiej. Studium ekumeniczno-dogmatyczne, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2022, ss. 62.

64)Kamil Deryło OP, Sposoby udzielania komunii świętej w nauczaniu Magisterium Kościoła, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2022, ss. 77.

65)Mańkowska Magdalena, Teologia Kanonu Rzymskiego na tle modlitw eucharystycznych Mszału Pawła VI, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2022, ss. 58.

66)Leheta Vitalii (Віталій Легета), Mentalność antykoncepcyjna: zagrożenia dla życia i sposoby ich przezwyciężania(Контрацептивна ментальність: загрози життю та способи їх подолання), komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2022, ss. 72.

67)Arkadiusz Ciemięga SJ, Rola i znaczenie małżeństwa w shintoizmie, buddyzmie i katolicyzmie w Japonii, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2023, ss. 90.

68)Małgorzata Roguska, Interpretacja wybranych fragmentów Pisma Świętego oraz kwestia święceń kobiet z perspektywy teologii feministycznej, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2023, ss. 78.

69)Petro Petreniy, Anamnetyczno-doksologiczny wymiar Anafory św. Bazylego Wielkiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2023, ss. 69.

 

 

 

XII Promotor innych prac dyplomowych:

 

1)Василь Єсип, Проблема уніатизму та Східні Католицькі Церкви у світлі документу Змішаної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православними Церквами (Баламанд, 17-24 червня 1993 р.), Львівська Богословська Академія, Львівська Духовна Семінарія Святого Духа, Львів-Рудно 2003, с.60. (дипломна робота)

2)Василь Єсип, Історично-правовий розвиток служіння таїнств християнського втаємничення в світлі канонічного законодавства Католицької Церкви, Український Католицький Університет, Львів 2008, с.91. (ліценціатська робота)

 

XIII Recenzent prac doktorskich:

 

1)Mgr lic. Adam Trochimowicz OFM Cap, Judaizm i Żydzi w twórczości Wasilija Rozanowa (1856-1919). Studium teologiczne, komputeropis, Biblioteka UPJPII, Kraków 2022, ss. 283. Promotor: dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII.

2)Mgr Przemysław Misiołek, Reżim komunistyczny wobec Cerkwi prawosławnej w Polsce południowo-wschodniej (1944-1989), Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2023, ss. 422. Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec.

 

XIV Recenzent prac magisterskich:

 

Po obronie obronie pracy doktorskiej (09.06.2004):

 

1)Anna Podgórska, Potrzeby dziecka jako adresata katechezy na przykładzie podręcznika „Bóg jest blisko”, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2007. Promotor: prof. PWTW dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ.

2)Aleksandra Okuljar, Metafora skarbu w egzegezie patrystycznej na przykładzie Orygenesa i Jana Chryzostoma, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2008. Promotor: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ.

3)Marianna Petrenko, Argumentacja biblijno-teologiczna Wacława Hryniewicza w kwestii nadziei powszechnego zbawienia, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2008. Promotor: dr hab. Zbigniew Kubacki SJ.

4)Andrzej Duran SJ, Antychryst czy Chrystus? Teologiczne refleksje w świetle „Idioty” Fiodora Dostojewskiego, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2009. Promotor: prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ.

5)Igor Isayev, Rozwój stylu sakralnego w języku litewskim w końcu XIX-XX wieku (na przykładzie modlitewników), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.

6)Ryszard Niemaczek, Matka Boża Fatimska i Jan Paweł II, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2010. Promotor: prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ.

7)Peter Kiloh Njong, Afrykańska teologia wyzwolenia w ujęciu Jean-Marc’a Ela, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2011. Promotor: prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ.

8)Elżbieta Liskewycz, Afirmacja małżeństwa i rodziny na podstawie artykułów profesora Jerzego Bajdy publikowanych w „Naszym Dzienniku” w latach 2002-2010, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2011. Promotor: prof. PWTW dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ.

9)Wioletta Rokita, Rodzina w kontekście transformacji społeczno-politycznej w świetle refleksji Jana Pawła II, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012. Promotor: prof. PWTW dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ.

10)Jakub Śpiewak SJ, Kult Maryi Matki Bożej Pocieszenia i jego wymiary, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2012. Promotor: prof. PWTW dr hab. Tadeusz Wołoszyn SJ.

11)Maciej Hamczyk, Charakterystyczne cechy Kościoła iroszkockiego w początkach średniowiecza na podstawie wybranych tekstów źródłowych, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2013. Promotor: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ.

12)Ewa Lutomirska, Zarys percepcji fenomenu Medjugorie, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2013. Promotor: prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ.

13)S. Sylwia Bekus CR, Chrystocentryzm życia duchowego w rozumieniu Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej, Współfundatorki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na podstawie listów, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2015. Promotor: prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ.

14)Radosław Mucha CP, Wymiar pasyjny w duchowości św. Faustyny Kowalskiej na podstawie jej Dzienniczka, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2016. Promotor: prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ.

 

po habilitacji (13.12.2018):

 

15)Paweł Gołaszewski SJ, Etapy wędrówki człowieka do Boga według Orygenesa na podstawie „27. Homilii o Księdze Liczb”, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2019, ss.84. Promotor: prof. dr hab. Henryk Pietras SJ.

16)Mateusz Kowalcze SJ, Konsyliencja nauk przyrodniczych i teologii moralnej życia biologicznego – od papieża Piusa IX do papieża Franciszka, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.76. Promotor: dr Artur Filipowicz.

17)Mikhail Tkalich SJ, Teologia nawrócenia w duchowości św. Ignacego Loyoli, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2020, ss.94. Promotor: dr Tadeusz Kotlewski SJ.

18)Sławomir Stempniewski, Pomiędzy kulturą a człowiekiem. Ontologiczny i teologicznomoralny wymiar sportu w świetle wybranych posoborowych wypowiedzi Kościoła, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2021, ss.52. Promotor: dr Artur Filipowicz SJ.

19)Jakub Bielecki, Zbawcza i uświęcająca wartość uczynków człowieka, jako wyraz wiary w Boga w świetle Deklaracji o usprawiedliwieniu i dyskusji międzywyznaniowej między Kościołem katolickim a Kościołami ewangelickimi, komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2023, ss. 80. Promotor: ks. dr Dariusz Kaliński.

 

XV Recenzent innych prac dyplomowych

 

1)Licencjat kanoniczny: АндрійЧорнописький, Чинекзорцизмунадособоютаїїдомомвдушпастирсько-літургійнійтрадиціїУГКЦ, Богословський Факультет УКУ, Львів2019, ss. 208. Promotor: д-р Петро Сабат.

2)Praca licencjacka z politologii: Szymon Jakub Witkowski, Nowa lewica jako zagrożenie dla cywilizacji chrześcijańskiej XXI w., komputeropis, Biblioteka „Bobolanum”, Warszawa 2021, ss. 72. Promotor: dr Robert Paruzel.

 

XVI Dwustronnie ślepa recenzja (Double-blind review)

1)Studia Ceranea”, 9/2019, kod artykułu: 2019/13.

2)Studia Ceranea”, 9/2019, kod artykułu: 2019/14.

3)Studia Ceranea”, 9/2019, kod artykułu: 2019/16.

4)“Family Forum” 9 (2019), artykuł.

XVII Prelekcje i udział w sympozjach

 

Po obronie pracy doktorskiej (09.06.2004)

 

1)Prelekcja pt. „Pluralizm modeli inicjacji chrześcijańskiej w Kościele pierwotnym” w ramach sympozjum „Przekroczyć próg Kościoła”, 7 marca 2005 roku, KUL, Lublin.

2)Prelekcja pt. „O przywoływaniu Ducha Świętego w Eucharystii” w ramach sympozjum 12 maja 2005 roku, KUL, Lublin 2005.

3)Wystąpienie na IV Sesji Konwentu Patriarchalnego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zatytułowanej "МолодьуЦерквітретьоготисячоліття" („Młodzież w Kościele trzeciego tysiąclecia”): Еклезіяльно-літургійнийвимірмолодіжногоАпостольства” („Eklezjalno-liturgiczny wymiar apostolstwa młodzieży”), Kijów, sierpień 2007.

4)Prelekcja pt. „Święty Andrzej Bobola – święty, który łączy czy dzieli?” – sympozjum o św. Andrzeju Boboli, Collegium Bobolanum, Warszawa 2008 rok.

5)Prelekcja na: VI Міжнароднанауковаконференція «Візантійськословянськагимнографіятацерковнамонодія» (VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hymnografia bizantyjsko-słowiańska i monodia cerkiewna”) pt. „Літургійний переклад і спів у візантійсько-румунській традиції” („Przekład liturgiczny i śpiew w tradycji bizantyjsko-rumuńskiej”) na sympozjum liturgicznym, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Lwów, listopad 2009.

6)Udział w sympozjum liturgicznym „Powrót do źródeł”, Kraków, UPJPII, 21 października 2010.

7)Prelekcja na rekolekcjach liturgicznych „Mysterium fascinans” (VI edycja) pt. „Epikleza w wybranych anaforach liturgii wschodnich oraz jej umiejscowienie, treść i skutek”, Kraków, 13-15 wrzesień 2013.

8)Prelekcja na konferencji liturgicznej „Ad fontes liturgicos – reformy liturgii a powrót do źródeł” pt. „Reforma Triduum Paschalnego w obrządku łacińskim i bizantyjskim”, Kraków, 23-24 październik 2013.

9)Prelekcja na konferencji „Jezuiti a východné cirkvi” („Jezuici a Kościoły wschodnie”) pt. Wkład o. Roberta Tafta SJ w naukę o momencie przemiany chleba i wina w Eucharystii, Koszyce (Słowacja), 14-15 maj 2014.

10)Prelekcja na debatach dominikańsko-jezuickich w Collegium Bobolanum pt. „Trynitarno-eucharystyczno-episkopalna geneza Kościoła w teologii bizantyjskiej”, Collegium Bobolanum, 7 maj 2015.

11)Prelekcja na Konferencji nt. „Ojciec Klemens Szeptycki – arystokrata, zakonnik, męczennik” pt. „Kościół ruski”, 11-12 grudnia 2014, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Lublin.

12)Prelekcja na: ІХМіжнароднанауковаконференція «Візантійськословянськагимнографіятацерковнамонодія» (IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hymnografia bizantyjsko-słowiańska i monodia cerkiewna”) pt. «Питання введення контроверсійних додатків до епіклези в Анафорах св. Йоана Золотоустого та св. ВасиліяВеликого» (Kwestia wprowadzenia kontrowersyjnych dodatków do epiklezy w Anaforach św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów 1-2 październik 2015.

13)Prelekcja na: Круглий стіл «Реформація і католицизм» (Okrągły stół: „Reformacja i katolicyzm”) pt. «Антропологія та сотеріологія: ґенеза та порівняльний аналіз між католицьким та протестантським розуміннями» („Antropologia i soteriologia: geneza oraz analiza porównawcza między rozumieniem katolickim i protestanckim”), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów 3 listopada 2015.

14)Prelekcja na debatach dominikańsko-jezuickich pt. „Sakramenty w Kościołach wschodnich”, Collegium Bobolanum, 12 maj 2016.

15)Prelekcja na: Міжнароднанауково-практичнаконференція, „ТребникКиївський 1646 р., яквідображеннябогослужбово-пасторальноїреформимитрополитаПетраМогили” (Międzynarodowa Konferencja naukowo-praktyczna, „Trebnik kijowski 1646 r. jako odzwierciedlenie reformy liturgiczno-pastoralnej metropolity Piotra Mohyły”) pt. „впливсакраментальногобогослов'ялатинськоїЦерквинадумкумитрополитаПетраМогилитанакодифікуванняСвятогоТаїнстваЄвхаристіїукиївськомуТребнику 1646 року” („Wpływ teologii sakramentów Kościoła łacińskiego na myśl Piotra Mohyły i na kodyfikowanie Najświętszego Sakramentu Eucharystii w Trebniku kijowskim 1646 r.”), Wydział Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Katedra Nauk Liturgicznych, Komisja Liturgiczna Archieparchii Lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Lwów, 23 września 2016.

16)Prelekcja na: seminarium poświęconym adhortacji Amoris laetitia Radość miłości według Franciszka”: „Amoris laetitia a Tradycja”; Katedra Etyki KUL, Katedra Etyki Szczegółowej KUL, Laboratorium „Więzi”; Lublin, 6 kwietnia 2017.

17)Prelekcja na: panel naukowy pt. „Rola Tradycji w Kościele: ewolucja czy tylko powtórka z historii?”; temat sympozjum: „Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje w teologii współczesnej”; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, Kraków, 15-16 listopada 2017.

Po otwarciu przewodu habilitacyjnego (16.05.2018):

18)2 prelekcje na: konferencja pt. „Służba cenzora w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim” («СлужінняцензоравУГКЦ») zorganizowana przez Departament Teologii Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (Богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ). 1. prelekcja: „Teologiczne aspekty regulowania wydawania książek w Kościele: historia i współczesność (Pojedyncze przykłady z chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu)” («Богословські аспекти регулювання книговидавництва в Церкві: історія і сучасність (Окремі приклади з Християнського Сходу і Заходу)»). 2. prelekcja: „Porady praktyczne dla cenzorów. Teologiczne instrumentarium cenzora: kompendium norm doktrynalnych Kościoła (breviarium fidei), słowniki, podręczniki, encyklopedie itd.” («Практичні поради для цензорів. Богословський інструментарій цензора: збірник доктринальних норм Церкви (breviarium fidei), словники, підручники, енциклопедії тощо»). Departament Teologii Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Lwów, 23 października 2018.

19)Wystąpienie w ramach tzw. okrągłego stołu dotyczące kwestii aktualnych przyszłych perspektyw bazujących na społecznej doktrynie Kościoła (Actual future perspectives on the basis of the social doctrine of the Church)podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ekonomiczna, społeczna i duchowa sytuacja krajów Europy Centralnej w świetle Katolickiej Nauki Społecznej” (“The Economic, Social, and Spiritual Situation of the Central European Countries in the Light of Catholic Social Thought”). Sympozjum międzynarodowe na wysokim poziomie na istotny temat naszych czasów, Budapeszt 8-9 października 2019. Organizatorzy: Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera oraz Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya, Wydział Teologiczny (A high-level international symposium on a crucial topic of our time in Budapest, 8-9 October 2019. Organizing institutions: Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger –Benedetto XVI and the Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology). http://www.bobolanum.edu.pl/images/2019/20191008WegryBlaza.pdf

http://ratzinger.hu/index.php/en/conference/

20)Wystąpienie w ramach seminarium ekumenicznego pt. „Wzrastając w Chrystusie razem: jak osiągnąć konstruktywną współpracę między wyznaniami chrześcijańskimi na poziomie lokalnym?” („Зростаючи у Христі разом: як досягнути конструктивної співпраці між конфесіям на місцях?”). Seminariumekumenicznept. „Wtrosceoprzyjacielskiestosunkimiędzywyznaniowe: przykładyudanegodoświadczenia” („Плекаючі дружні міжконфесійні стосунки: приклади успішного досвіду”), Lwów, UkraińskiUniwersytetKatolicki, 8-9 kwietnia 2021 r., on-line, http://ugcc.ua/announces/pro_prikladi_usp%D1%96shnoi_ekumen%D1%96chnoi_sp%D1%96vprats%D1%96_mova_p%D1%96de_na_onlaynsem%D1%96nar%D1%96_plekayuchi_druzhn%D1%96_m%D1%96zhkonfes%D1%96yn%D1%96_stosunki_prikladi_usp%D1%96shnogo_dosv%D1%96du_92839.html

21)Prelekcja pt. „Apostolstwo i misyjność w nauczaniu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego” na Konferencji naukowej pt. „Ukraiński Kościół Greckokatolicki w orbicie troski i zainteresowania Jana Pawła II”; Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich KUL, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin, 6 września 2021, on-line.

22)Wyznaczony dyskutant (15 min.) na 3. Sesji Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Synodowi Zamojskiemu (1720) pt. „Postanowienia Synodu Zamojskiego: Liturgia, Sakramenty święte, Dogmatyka i Duszpasterstwo” („ПостановиЗамойськогособору: Літургія, СвятіТайни, догматика, тадушпастирство”), 10 listopada 2021 r. Udział w całej Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Synodowi Zamojskiemu (1720) pt. „Kodyfikując tradycję: Synod Zamojski Metropolii Kijowskiej” („Кодифікуючи традицію: Замойський собор Київської митрополії”), Rzym (Współorganizatorzy: Papieski Instytut Wschodni w Rzymie, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie), 9-10 listopada 2021 r.

23)Prelekcja na seminarium dla cenzorów-teologów reprezentujących poszczególne eparchie na Ukrainie zorganizowanym przez zorganizowana przez Departament Teologii Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (Богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ): „Regulacje kościelne dotyczące wydawania książek: historia i współczesność w katolicyzmie, prawosławiu i Ukraińskim Kościele Greckokatolickim” (КнигорегулюванняЦерквою: історіяісучасністьвкатолицтві, православїтавУГКЦ), Departament Teologii Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Lwów, 15 listopada 2021, on-line.

24)Prelekcja w ramach sesji: “The Experience of Secularization in the Other Cultural Contexts as an Inspiration for Polish Theology?” pt. “Eastern Churches”; temat międzynarodowej konferencji naukowej: „Podwawelskie spory o kształt wiary 3. Sekularyzacja jako kontekst uprawiania teologii”; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, Kraków, Koło Naukowe Teologów UPJPII, 17-18 listopada 2021, on-line.

25)2 wykłady pt. „Stała formacja, troska, znaczenie i różne propozycje” w ramach szkolenia pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, United States Conference of Catholic Bishops, Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, Warszawa-Falenica, 22-25 listopada 2021.

26)Wykład pt. „Eucharystia w dobie pandemii” w ramach konferencji naukowej pt. „Kościół wobec wyzwań współczesności”, Szkoła Doktorska i Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu AKW, 2 grudnia 2021 r.

27)Prelekcja na seminarium on-line dla cenzorów-teologów z Australii, Brazylii, Kanady, Polski i USA, zorganizowanym przez zorganizowana przez Departament Teologii Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (Богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ): „Regulacje kościelne dotyczące wydawania książek: historia i współczesność w katolicyzmie, prawosławiu i Ukraińskim Kościele Greckokatolickim” (КнигорегулюванняЦерквою: історіяісучасністьвкатолицтві, православїтавУГКЦ), Departament Teologii Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Lwów, 2 grudnia 2021, on-line.

28)Prelekcja pt. „Teologiczna myśl Jacka Bolewskiego SJ na temat rzeczy ostatnich” na Sympozjum naukowym w 10. rocznicę śmierci o. prof. dr. hab. Jacka Bolewskiego SJ pt. „Chrześcijaństwo opty-mistyczne ojca Jacka Bolewskiego SJ”, AKW – Collegium Bobolanum, Warszawa, 21 maja 2022 r.

29)Udział jako dyskutant w I sesji panelowej pt. „Postawy Kościołów wobec agresji Rosji przeciw Ukrainie” na Międzynarodowej Konferencji „Rola chrześcijan w procesie integracji europejskiej” pt. „Wojna w Europie – jaka będzie Unia Europejska?”, Fundacja im. bp. Tadeusza Pieronka, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków, 21-22 października 2022 r.

30)Prelekcja pt. „Reforma liturgiczna” na konferencji naukowej: „Podwawelskie spory o kształt wiary 4. Blaski i cienie Soboru Watykańskiego II”; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, Kraków, Koło Naukowe Teologów UPJPII, 16-17 listopada 2022.

31)Prelekcja pt. „Kościoły wschodnie wobec współczesnych wyzwań dotyczących małżeństwa i rodziny” w ramach konferencji naukowej pt. „Kościół wobec wyzwań współczesności. Współczesne wyzwania wobec małżeństwa i rodziny”, Szkoła Doktorska i Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu AKW, 1 grudnia 2022 r.

32)Wykład pt. „Czy nowe anafory rytu rzymskiego po Soborze Watykańskim II mogą stać się wzorem do reformy innych liturgicznych tradycji? (Чи нові анафори римського обр’яду після ІІ Ватиканського собору можуть стати зразком реформування інших літургійних традицій?)”na seminarium naukowym w Katedrze Nauk Liturgicznych Wydziału Filozoficzno-Teologicznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, 26 kwietnia 2023, on-line. Zapis: https://www.youtube.com/watch?v=pnd_uuqurC4

33)Prelekcja na rekolekcjach liturgicznych „Mysterium fascinans” (XVI edycja pt. „Ofiara uwielbienia”) pt. „Modlitwy eucharystyczne w tradycji bizantyjskiej”, Kraków, 8-10 września 2023.

34)Wykład pt. „Synodalność w Kościołach wschodnich” na Konferencji Naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków i Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum pt. „Jak być Kościołem synodalnym?”, 11-13 września 2023, Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin-Jeziorna, AKW – Collegium Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61.

35)Prelekcja on-line pt. “Towards the mutual recognition of sacraments between the Orthodox Church and the Catholic Church” (Ku wzajemnemu uznaniu sakramentów między Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim”) na Międzynarodowej Konferencji “Eastern Catholic Theology on the Way of Unification” („Teologia katolickich Kościołów wschodnich na drodze do zjednoczenia”), Hussite Theological Faculty Charles University, Catholic Theological Faculty Charles University (Wydział Teologii Husyckiej Uniwersytetu Karola i Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karola), Praga (Republika Czeska) 21-22 września 2023, forma uczestnictwa: hybrydowa (częściowo stacjonarna, częściowo on-line).

 

 

XVIII Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

1.Komisja Bizantynologiczna Polskiego Towarzystwa Historycznego (wcześniej Polskiej Akademii Nauk) – członek (od 2005 – nadal)

2.Warszawskie Towarzystwo Teologiczne – członek (od 2015 – nadal)

3.Europejskie Towarzystwo dla Teologii Katolickiej – the European Society for Catholic Theology – członek (od 2019 – nadal)

4.Komisja Liturgiczna Archieparchii Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego – członek (od 2021 – nadal)

5.Towarzystwo Teologów Dogmatyków – członek (od 2022 – nadal)

XIX Funkcje uczelniane:

1)Kierownik do spraw studiów stacjonarnych AKW – Collegium Bobolanum (od 2007 roku – 2021) – opieka nad wszystkimi studentami studiów stacjonarnych politologii i teologii w AKW – Collegium Bobolanum.

2)Przewodniczący Komisji Stypendialnej AKW – Collegium Bobolanum (od 2007 roku – 2021)

3)Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Licencjatu Kanonicznego – Przygotowania do Doktoratu i Studium Doktoranckiego AKW (od 2019 - nadal)

4)Prefekt studiów dla studentów-jezuitów AKW – Collegium Bobolanum (od 2021 – nadal) – opieka nad wszystkimi studentami-jezuitami studiów stacjonarnych AKW – Collegium Bobolanum

XX Udział w Komisjach Habilitacyjnych:

1)Członek Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mirosława Białousa, Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa, 10 maja 2019 r.

XXI Wykłady obowiązkowe:

1) Sakramentologia ogólna (AKW – Collegium Bobolanum, studia stacjonarne) (2007 – nadal)

2) Sakramentologia szczegółowa: chrzest, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo (AKW – Collegium Bobolanum, studia stacjonarne) (2007 - nadal)

3) Sakramentologia szczegółowa: Eucharystia (AKW – Collegium Bobolanum, studia stacjonarne) (2022 – nadal)

4) Sakramentologia szczegółowa: chrzest, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo (AKWCollegium Bobolanum, studia niestacjonarne) (2007 - 2022)

5) Sakramentologia ogólna oraz szczegółowa: chrzest, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu) (2009 – 2021)

 

6) Sakramentologia szczegółowa: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów) (2012 – nadal)

 

7) Teologia ekumeniczna (AKW – Collegium Bobolanum, studia stacjonarne) (2002 – nadal)

8) Teologia ekumeniczna (AKW – Collegium Bobolanum, studia niestacjonarne) (2007 – nadal)

9) Ekumenizm (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów) (2020 - nadal)

 

10) Konfesje chrześcijaństwa zachodniego (Конфесії західного християнства)(Wydział Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie [do 2002 roku: Lwowska Akademia Teologiczna]; greckokatolickie Seminarium Duchowne pw. Ducha Świętego we Lwowie - Ukraina) (2001 – nadal)

 

11) Ritus – ćwiczenia przygotowujące do sprawowania czynności liturgicznych w zwyczajnej formie rytu rzymskiego dla kandydatów do święceń prezbiteratu (AKW – Collegium Bobolanum) (2015 - nadal)

12) Filozofia współczesnej kultury chrześcijaństwa (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) (2007-2012)

13) Eschatologia (AKW – Collegium Bobolanum) (2012)

14) Eklezjologia i sakramentologia – wykład dla studentów Wydziału Pedagogiki (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie; obecnie: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie) (2004-2005)

15) Sakramentologia – wykład w Studium Dominicanum w Warszawie – 2015 – nadal.

16) Ekumenizm – wykład w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej (archidiecezja katowicka) – 2015 – nadal.

17) Ekumenizm – wykład dla studentów blended-learning AKW – Collegium Joanneum – Warszawa, II semestr roku akademickiego 2022/2023.

18) Sakramentologia orientalna – wykład on-line (15 h) i ćwiczenia on-line (15 h) – Orientalistyka chrześcijańska Uniwersytetu Opolskiego (od 2023 roku - nadal).

XXII Wykłady obieralne

1)Seminarium naukowe obieralne: Teologia apofatyczna wschodnich Ojców Kościoła (Wydział Filozofii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie [obecnie: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie])

2)Wykład na studiach licencjacko-doktoranckich: Chrześcijaństwo wobec współczesnych prób zmiany definicji małżeństwa w chrześcijaństwie – (PWTW [obecnie: AKW])

3)Wykład obieralny: Rola i znaczenie instytucji patriarchatu w Kościołach wschodnich i Kościele rzymskokatolickim (PWTW, Sekcja św. Andrzeja Boboli, Collegium Bobolanum [obecnie AKW – Collegium Bobolanum]; Wydział Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie - Ukraina)

 

4)Wykład obieralny: Różne oblicza tradycjonalizmu (PWTW, Sekcja św. Andrzeja Boboli, Collegium Bobolanum [obecnie: AKW – Collegium Bobolanum]; Wydział Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie - Ukraina)

5)Wykład na studiach licencjacko-doktoranckich: Analiza tekstów Wielkiego Tygodnia w bizantyjskiej tradycji liturgicznej – seminarium naukowe na studiach doktoranckich (PWTW [obecnie: AKW])

6)Wykład na studiach licencjacko-doktoranckich: Msza rzymska – jej geneza, rozwój i struktura (Wydział Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie - Ukraina)

7)Seminarium naukowe obieralne: Analiza wybranych tekstów o charakterze ekumenicznym II Soboru Watykańskiego (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio) – (PWTW, Sekcja św. Andrzeja Boboli, Collegium Bobolanum [obecnie AKW – Collegium Bobolanum])

8)Wykład na studiach licencjacko-doktoranckich: Rozwój teologii epiklezy do czasów Soboru Florenckiego (Wydział Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie - Ukraina)

9)Seminarium naukowe na studiach doktoranckich: Kościół w stanie epiklezy – rozwój teologii epiklezy w świetle bizantyjskiej i rzymskiej tradycji liturgicznej (PWTW [obecnie: AKW])

10)Wykład: Teologia eucharystii w bizantyjskiej tradycji liturgicznej (Szkoła Doktorska i Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu PWTW [obecnie: AKW]) (2019-2020)

 

11)Wykład: Spór o Kościół kijowski. Refleksja eklezjologiczno-ekumeniczna (Szkoła Doktorska i Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu AKW) (2022-2023)

 

12)Wykład: Sakramentologia bizantyjska (Szkoła Doktorska i Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu AKW) (2023-2024)

XXIII Członek zespołu redakcyjnego

1)Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Życie duchowe” (od 2005 – nadal)

2)Członek Kolegium redakcyjnego „Studia Bobolanum” (od 2012 – nadal)

XXIV Staże

1)Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Wydział Filozoficzno-Teologiczny, Lwów, 09.12.2022 r. do 27.01.2023. Opiekunka stażu: s. dr Ihnatia Havrylyk OSBM.

2)Uniwersytet Papieża Jana Pawła II, Wydział Teologiczny, Kraków, 24.04-31.05.2023 r. Opiekun stażu: ks. dr hab. Damian Wąsek, prof. UPJPII.

XXV Granty

1)Grant w dorobek naukowy:

Tytuł: Kościół przestrzenią dialogu: Sobór Watykański II na nowo odczytany

Nazwa programu i moduł: Nauka dla Społeczeństwa II

Nr: NdS-II/SN/0050/2023/01

Podmiot realizujący: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Okres realizacji: 2023-2026.


Creation date : 2006.11.16 • 14:21
Last update : 2023.10.20 • 21:56
Category : O autorze strony
Page read 12089 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License