Sentence to think about :  
W Kościele katolickim jest źle, a poza Kościołem katolickim jest jeszcze gorzej.
   Wielokrotny konwertyta wracający do Kościoła katolickiego

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykďż˝ady na Ukraiďż˝skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykďż˝ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanďż˝w

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


O autorze strony - Życiorys

O autorze strony (życiorys naukowy)

Marek Blaza urodził się 7 lutego 1970 r. w Chorzowie, w województwie śląskim. Wykształcenie podstawowe uzyskał w Szkole Podstawowej nr 7 w Świętochłowicach, a średnie w I Liceum Ogólnokształcącym w tymże mieście.

W 1989 roku złożył maturę i 18 sierpnia tegoż roku wstąpił do nowicjatu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi koło Brzozowa (woj. podkarpackie), gdzie po jego zakończeniu, 20 sierpnia 1991 r., złożył śluby wieczyste proste.

W latach 1991-1994 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie), gdzie uzyskał licencjat zawodowy z filozofii na podstawie pracy zatytułowanej „Teologia apofatyczna wschodnich Ojców Kościoła”, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Ziemiańskiego SJ.

W latach 1994-1996 odbywał praktykę duszpasterską (tzw. magisterkę), w ramach której pracował w jezuickiej szkole Belvedere College w Dublinie (Irlandia) m.in. jako nauczyciel filozofii, języka rosyjskiego, łaciny i kaligrafii.

W latach 1996-1999 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie. 17 maja 1999 r. przyjął święcenia diakonatu, a 14 czerwca tegoż roku uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem o. dra Tomasza Ludwisiaka SJ pt. „Eucharystia w oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym w latach 1982-1993”.

W październiku 1999 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym KUL. 29 czerwca 2000 r. w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) przyjął święcenia kapłańskie. 7 czerwca 2001 r. zdał egzamin licencjacki (tzw. licencjat kościelny) z teologii ekumenicznej na KUL.
Po zdaniu tegoż egzaminu podjął pracę jako wykładowca teologii ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie oraz jako asystent na Katedrze Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie.

W latach 1997-2003 opublikowałem szereg artykułów poruszających zagadnienia ekumeniczne. Większość z nich koncentruje się na tematyce związanej z teologią, liturgią i duchowością wschodniego chrześcijaństwa. Pierwszy artykuł został opublikowany w kwietniu 1997 r. w „Przeglądzie Powszechnym” pt.: „O świętowaniu Wielkanocy w Kościele prawosławnym”. W 2001 roku tenże artykuł ukazał się w tłumaczeniu węgierskim w czasopiśmie „Vigilia”. W „Przeglądzie Powszechnym” ukazało się ponadto 10 kolejnych artykułów, m.in.: „Wszyscy jesteśmy ludem Eucharystii”, „Kapłaństwo w Kościołach wschodnich”, „Jest jeden Bóg, bo jest jeden Ojciec”, „Sakrament królewskiego kapłaństwa”, „W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń”, „Kiedy nastąpiła Wielka Schizma?”, „’To czyńcie na moją pamiątkę’. Ale jak?”. Artykuł ze stycznia 2000 roku pt. „Terytoria kanoniczne. Zagrożenie czy szansa dla jedności?” został przetłumaczony na język rosyjski i ukazał się w czasopiśmie naukowym pt. „Đĺëčăč˙ č ďđŕâî. Číôîđěŕöčîííî-ŕíŕëčňč÷ĺńęčé ćóđíŕë” w 2002 roku.

W latach 1998-2002 w „Przeglądzie Powszechnym” był odpowiedzialny za redagowanie stałej rubryki pt. „Z życia Kościoła”.

Ponadto w latach 2002-2003 opublikował dwa artykuły w naukowym czasopiśmie „Studia Bobolanum”: „Proklamacja Słowa Bożego w bizantyjskiej tradycji liturgicznej” oraz „Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (Missa Praesanctificatorum)”. W 2002 roku napisał także sprawozdanie do „Roczników Teologicznych KUL” pt. „Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Wielce Błogosławionemu Teoktystowi, Patriarsze Całej Rumunii, Arcybiskupowi Bukaresztu i Metropolicie Muntenii i Dobrudży”. Ponadto kilka publikacji zostało umieszczonych na stronach internetowych, w tym niektóre artykuły opublikowane wcześniej w "Przglądzie Powszechnym" i "Życiu Duchowym".

W marcu 2000 roku jako student Instytutu Ekumenicznego KUL brał udział w seminarium naukowym w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w Celigny koło Genewy pt. „Ecumenical leadership: Patterns and Possibilities in the 21st Century”. W maju 2002 roku w Jassach (Rumunia) brał udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Jassach i Jezuickie Centrum Kulturalne „Xaverianum” pt. „Misterium słowa: wpływy łacińskie i słowiańskie na język rumuński” („Misterul cuvântului: influenţe latine şi slave în limba română”), gdzie wygłosił referat pt. „Wpływ języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na język rumuński na podstawie tekstu Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma i Mszału Rzymskiego” („Influenţa limbii paleo-slave asupra limbii române pe baza textului Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur şi Liturghierului Roman”).

4 czerwca 2004 roku na Wydziale Teologii KUL obronił pracę doktorską pt. "Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym", napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Wacława Hryniewicza OMI. Recenzentami pracy byli ks. dr hab. Rościsław Kozłowski, prof. ChAT oraz ks. dr hab. Andrzej Czaja.

W roku akademickim 2004/5 oprócz dotychczas prowadzonych zajęć na uczelniach w Warszawie i Lwowie wykładał także eklezjologię i sakramentologię w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Obecnie pracuje jako adiunkt Katedry Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" oraz na stanowisku docenta Katedry Teologii Wydziału Filozoficzno-Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie (Ukraina).

25 listopada 2006 został członkiem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Państwowej Akademii Nauk.

Od lutego 2007 r. pracuje jako wykładowca zaproszony na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

8 grudnia 2007 r. w Warszawie, w kościele św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) złożył uroczystą profesję zakonną czterech ślubów w Towarzystwie Jezusowym.

13 grudnia 2018 roku Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie nadał dr. Markowi Blazie SJ stopień doktora habilitowanego.


Creation date : 2004.12.06 • 04:00
Last update : 2018.12.19 • 16:59
Category : O autorze strony
Page read 11743 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentów Łódź 2013
Konferencje o sakramentach (Łódź luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w służbie komunii - sakrament święceń i małżeństwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 Š 2004-2011 - CeCILL Free License