Sentence to think about :  
Ludzie mają niezwykłą potrzebę szukania diabła w innych, żeby nie musieć dostrzegać go w sobie samych.
   Javier Cercas

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


O autorze strony - �yciorys

O autorze strony (�yciorys naukowy)

Marek Blaza urodzi� si� 7 lutego 1970 r. w Chorzowie, w wojew�dztwie �l�skim. Wykszta�cenie podstawowe uzyska� w Szkole Podstawowej nr 7 w �wi�toch�owicach, a �rednie w I Liceum Og�lnokszta�c�cym w tym�e mie�cie.

W 1989 roku z�o�y� matur� i 18 sierpnia tego� roku wst�pi� do nowicjatu Prowincji Polski Po�udniowej Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi ko�o Brzozowa (woj. podkarpackie), gdzie po jego zako�czeniu, 20 sierpnia 1991 r., z�o�y� �luby wieczyste proste.

W latach 1991-1994 studiowa� filozofi� na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie: Wy�sza Szko�a Filozoficzno-Pedagogiczna �Ignatianum� w Krakowie), gdzie uzyska� licencjat zawodowy z filozofii na podstawie pracy zatytu�owanej �Teologia apofatyczna wschodnich Ojc�w Ko�cio�a�, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanis�awa Ziemia�skiego SJ.

W latach 1994-1996 odbywa� praktyk� duszpastersk� (tzw. magisterk�), w ramach kt�rej pracowa� w jezuickiej szkole Belvedere College w Dublinie (Irlandia) m.in. jako nauczyciel filozofii, j�zyka rosyjskiego, �aciny i kaligrafii.

W latach 1996-1999 studiowa� teologi� na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcji �w. Andrzeja Boboli �Bobolanum� w Warszawie. 17 maja 1999 r. przyj�� �wi�cenia diakonatu, a 14 czerwca tego� roku uzyska� tytu� magistra teologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem o. dra Tomasza Ludwisiaka SJ pt. �Eucharystia w oficjalnych dokumentach Mi�dzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego mi�dzy Ko�cio�em rzymskokatolickim i Ko�cio�em prawos�awnym w latach 1982-1993�.

W pa�dzierniku 1999 roku rozpocz�� studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym KUL. 29 czerwca 2000 r. w Czechowicach-Dziedzicach (woj. �l�skie) przyj�� �wi�cenia kap�a�skie. 7 czerwca 2001 r. zda� egzamin licencjacki (tzw. licencjat ko�cielny) z teologii ekumenicznej na KUL.
Po zdaniu tego� egzaminu podj�� prac� jako wyk�adowca teologii ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Ukrai�skim we Lwowie oraz jako asystent na Katedrze Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja �w. Andrzeja Boboli �Bobolanum� w Warszawie.

W latach 1997-2003 opublikowa�em szereg artyku��w poruszaj�cych zagadnienia ekumeniczne. Wi�kszo�� z nich koncentruje si� na tematyce zwi�zanej z teologi�, liturgi� i duchowo�ci� wschodniego chrze�cija�stwa. Pierwszy artyku� zosta� opublikowany w kwietniu 1997 r. w �Przegl�dzie Powszechnym� pt.: �O �wi�towaniu Wielkanocy w Ko�ciele prawos�awnym�. W 2001 roku ten�e artyku� ukaza� si� w t�umaczeniu w�gierskim w czasopi�mie �Vigilia�. W �Przegl�dzie Powszechnym� ukaza�o si� ponadto 10 kolejnych artyku��w, m.in.: �Wszyscy jeste�my ludem Eucharystii�, �Kap�a�stwo w Ko�cio�ach wschodnich�, �Jest jeden B�g, bo jest jeden Ojciec�, �Sakrament kr�lewskiego kap�a�stwa�, �W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i �wi�ce�, �Kiedy nast�pi�a Wielka Schizma?�, ��To czy�cie na moj� pami�tk�. Ale jak?�. Artyku� ze stycznia 2000 roku pt. �Terytoria kanoniczne. Zagro�enie czy szansa dla jedno�ci?� zosta� przet�umaczony na j�zyk rosyjski i ukaza� si� w czasopi�mie naukowym pt. �������� � �����. �������������-������������� ������ w 2002 roku.

W latach 1998-2002 w �Przegl�dzie Powszechnym� by� odpowiedzialny za redagowanie sta�ej rubryki pt. �Z �ycia Ko�cio�a�.

Ponadto w latach 2002-2003 opublikowa� dwa artyku�y w naukowym czasopi�mie �Studia Bobolanum�: �Proklamacja S�owa Bo�ego w bizantyjskiej tradycji liturgicznej� oraz �Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Po�wi�conych Dar�w (Missa Praesanctificatorum)�. W 2002 roku napisa� tak�e sprawozdanie do �Rocznik�w Teologicznych KUL� pt. �Uroczysto�� nadania doktoratu honoris causa Wielce B�ogos�awionemu Teoktystowi, Patriarsze Ca�ej Rumunii, Arcybiskupowi Bukaresztu i Metropolicie Muntenii i Dobrud�y�. Ponadto kilka publikacji zosta�o umieszczonych na stronach internetowych, w tym niekt�re artyku�y opublikowane wcze�niej w "Przgl�dzie Powszechnym" i "�yciu Duchowym".

W marcu 2000 roku jako student Instytutu Ekumenicznego KUL bra� udzia� w seminarium naukowym w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w Celigny ko�o Genewy pt. �Ecumenical leadership: Patterns and Possibilities in the 21st Century�. W maju 2002 roku w Jassach (Rumunia) bra� udzia� w sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Jassach i Jezuickie Centrum Kulturalne �Xaverianum� pt. �Misterium s�owa: wp�ywy �aci�skie i s�owia�skie na j�zyk rumu�ski� (�Misterul cuv�ntului: influen�e latine �i slave �n limba rom�n�), gdzie wyg�osi� referat pt. �Wp�yw j�zyka staro-cerkiewno-s�owia�skiego na j�zyk rumu�ski na podstawie tekstu Boskiej Liturgii �w. Jana Chryzostoma i Msza�u Rzymskiego� (�Influen�a limbii paleo-slave asupra limbii rom�ne pe baza textului Liturghiei Sf�ntului Ioan Gur� de Aur �i Liturghierului Roman�).

4 czerwca 2004 roku na Wydziale Teologii KUL obroni� prac� doktorsk� pt. "Sakramenty inicjacji chrze�cija�skiej w dialogu katolicko-prawos�awnym", napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Wac�awa Hryniewicza OMI. Recenzentami pracy byli ks. dr hab. Ro�cis�aw Koz�owski, prof. ChAT oraz ks. dr hab. Andrzej Czaja.

W roku akademickim 2004/5 opr�cz dotychczas prowadzonych zaj�� na uczelniach w Warszawie i Lwowie wyk�ada� tak�e eklezjologi� i sakramentologi� w Wy�szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej �Ignatianum� w Krakowie.

Obecnie pracuje jako adiunkt Katedry Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja �w. Andrzeja Boboli "Bobolanum" oraz na stanowisku docenta Katedry Teologii Wydzia�u Filozoficzno-Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Ukrai�skim we Lwowie (Ukraina).

25 listopada 2006 zosta� cz�onkiem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Pa�stwowej Akademii Nauk.

Od lutego 2007 r. pracuje jako wyk�adowca zaproszony na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

8 grudnia 2007 r. w Warszawie, w ko�ciele �w. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) z�o�y� uroczyst� profesj� zakonn� czterech �lub�w w Towarzystwie Jezusowym.

13 grudnia 2018 roku Senat Papieskiego Wydzia�u Teologicznego w Warszawie nada� dr. Markowi Blazie SJ stopie� doktora habilitowanego.


Creation date : 2004.12.06 • 04:00
Last update : 2018.12.19 • 16:59
Category : O autorze strony
Page read 11995 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License