Sentence to think about :  
Ci, którzy potępiają innych, są żywym dowodem na to, że piekło jednak nie będzie puste...
   Anonim

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


O autorze strony - życiorys

O autorze strony (życiorys naukowy)

Marek Blaza urodzi
ł się 7 lutego 1970 r. w Chorzowie, w województwie śląskim. Wykształcenie podstawowe uzyskał w Szkole Podstawowej nr 7 w Świętochłowicach, a średnie w I Liceum Ogólnokształcącym w tymże mieście.

W 1989 roku z
łożył maturę i 18 sierpnia tegoż roku wstąpił do nowicjatu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi koło Brzozowa (woj. podkarpackie), gdzie po jego zakończeniu, 20 sierpnia 1991 r., złożył pierwsze proste śluby wieczyste.

W latach 1991-1994 studiowa
ł filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie), gdzie uzyskał licencjat zawodowy z filozofii na podstawie pracy zatytułowanej Teologia apofatyczna wschodnich Ojców Kościoła, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Ziemiańskiego SJ.

W latach 1994-1996 odbywa
ł praktykę duszpasterską (tzw. magisterkę), w ramach której pracował w jezuickiej szkole Belvedere College w Dublinie (Irlandia) m.in. jako nauczyciel filozofii, języka rosyjskiego, łaciny i kaligrafii.

W latach 1996-1999 studiowa
ł teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcji św. Andrzeja Boboli Bobolanum w Warszawie. 17 maja 1999 r. przyjąłświęcenia diakonatu, a 14 czerwca tegoż roku uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem o. dra Tomasza Ludwisiaka SJ pt. Eucharystia w oficjalnych dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym w latach 1982-1993.

W pa
ździerniku 1999 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym KUL. 29 czerwca 2000 r. w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) przyjąłświęcenia kapłańskie. 7 czerwca 2001 r. zdał egzamin licencjacki (tzw. licencjat kościelny) z teologii ekumenicznej na KUL.
Po zdaniu tego
ż egzaminu podjął pracę jako wykładowca teologii ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie oraz jako asystent na Katedrze Teologii Systematycznej i Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja św. Andrzeja Boboli Bobolanum w Warszawie.

W latach 1997-2003 opublikowa
ł szereg artykułów poruszających zagadnienia ekumeniczne. Większość z nich koncentruje się na tematyce związanej z teologią, liturgią i duchowością wschodniego chrześcijaństwa. Pierwszy artykuł został opublikowany w kwietniu 1997 r. w Przeglądzie Powszechnym pt.: O świętowaniu Wielkanocy w Kościele prawosławnym. W 2001 roku tenże artykuł ukazał się w tłumaczeniu węgierskim w czasopiśmie Vigilia. W Przeglądzie Powszechnym ukazało się ponadto 10 kolejnych artykułów, m.in.: Wszyscy jesteśmy ludem Eucharystii, Kapłaństwo w Kościołach wschodnich, Jest jeden Bóg, bo jest jeden Ojciec, Sakrament królewskiego kapłaństwa, W poszukiwaniu wzajemnego uznania Eucharystii i święceń”, Kiedy nastąpiła Wielka Schizma?, To czyńcie na moją pamiątkę. Ale jak?. Artykuł ze stycznia 2000 roku pt. Terytoria kanoniczne. Zagrożenie czy szansa dla jedności? został przetłumaczony na język rosyjski: Каноническиетерритории: препяствиеилишансдоститьединства? «Религияиправо» №3 (28):2002, s.20-24.


W latach 1998-2002 w
Przeglądzie Powszechnym był odpowiedzialny za redagowanie stałej rubryki pt. Z życia Kościoła.

Ponadto w latach 2002-2003 opublikowa
ł dwa artykuły w naukowym czasopiśmie Studia Bobolanum: Proklamacja Słowa Bożego w bizantyjskiej tradycji liturgicznej oraz Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (Missa Praesanctificatorum). W 2002 roku napisał także sprawozdanie do Roczników Teologicznych KUL pt. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Wielce Błogosławionemu Teoktystowi, Patriarsze Całej Rumunii, Arcybiskupowi Bukaresztu i Metropolicie Muntenii i Dobrudży. Ponadto kilka publikacji zostało umieszczonych na stronach internetowych, w tym niektóre artykuły opublikowane wcześniej w "Przeglądzie Powszechnym" i "Życiu Duchowym".

W marcu 2000 roku jako student Instytutu Ekumenicznego KUL bra
ł udział w seminarium naukowym w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w Celigny koło Genewy pt. Ecumenical leadership: Patterns and Possibilities in the 21st Century. W maju 2002 roku w Jassach (Rumunia) brał udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Jassach i Jezuickie Centrum Kulturalne Xaverianum pt. Misterium słowa: wpływy łacińskie i słowiańskie na język rumuński (Misterul cuvântului: influențe latine și slave în limba română), gdzie wygłosił referat pt. Wpływ języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na język rumuński na podstawie tekstu Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma i Mszału Rzymskiego (Influența limbii paleo-slave asupra limbii române pe baza textului Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur și Liturghierului Roman).

4 czerwca 2004 roku na Wydziale Teologii KUL obroni
ł pracę doktorską pt. "Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym", napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Wacława Hryniewicza OMI. Recenzentami pracy byli ks. dr hab. Rościsław Kozłowski, prof. ChAT oraz ks. dr hab. Andrzej Czaja.

W roku akademickim 2004/5 opr
ócz dotychczas prowadzonych zajęć na uczelniach w Warszawie i Lwowie wykładał także eklezjologię i sakramentologię w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie (obecnie: Uniwersytet „Ignatianum” w Krakowie..

Obecnie pracuje jako adiunkt Katedry Teologii Systematycznej i Ekumenicznej W Akademii katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum oraz jako wykładowca zaproszony na Wydzia
le Filozoficzno-Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (Ukraina).

25 listopada 2006 zosta
ł członkiem Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (dawniej: Polskiej Akademii Nauk).

Od lutego 2007 r. do 2012 r. pracował jako wyk
ładowca zaproszony na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

8 grudnia 2007 r. w Warszawie, w ko
ściele św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) złożył uroczystą profesję zakonną czterech ślubów w Towarzystwie Jezusowym.

13 grudnia 2018 roku Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie nadał dr. Markowi Blazie SJ stopień doktora habilitowanego.

12 maja 2020 r. został mianowanany na stanowisko profesora uczelnianego przez Kanclerza Wielkiego AKW, kard. Kazimierza Nycza.

 


 

 


Creation date : 2004.12.06 • 04:00
Last update : 2024.01.07 • 23:36
Category : O autorze strony
Page read 12480 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License