Sentence to think about :  
Ludzie maj niezwyk potrzeb szukania diaba w innych, eby nie musie dostrzega go w sobie samych.
   Javier Cercas

Naboestwa bizantyjskie

Liturgie odbywaj si w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitw, ul. Rakowiecka 61. Wejcie od ul. w. Andrzeja Boboli.


Materiay do wykadw
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykady na Ukraiskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady na Ukrai�skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wyk�ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikan�w

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum - Lektury z teologii ekumenicznej studia zaoczne

TEOLOGIA EKUMENICZNA

I semestr roku akademickiego 2020/2021

 

Studia zaoczne

 

Lektury obowi�zkowe:

 

1)Sob�r Watyka�ski II, dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio wraz ze wprowadzeniem abpa Alfonsa Nossola w: Sob�r Watyka�ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Pozna� 2002, str. 189-208.

2)Sob�r Watyka�ski II, dekret o katolickich Ko�cio�ach wschodnich Orientalium Ecclesiarium wraz ze wprowadzeniem o.Jana Sergiusza Gajka MIC i ks. Krzysztofa Nitkiewicza w: Sob�r Watyka�ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Pozna� 2002, str. 169-186.

3)Jan Pawe� II, Encyklika Ut unum sint, 1995.

4)Jan Pawe� II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 2003, rozdzia� IV: Eucharystia a komunia ko�cielna, nry 34-46.

5)Kongregacja Nauki Wiary, deklaracja Dominus Iesus o jedyno�ci i powszechno�ci zbawczej Jezusa Chrystusa i Ko�cio�a, 2000, rozdzia� IV: Jedyno�� i jedno�� Ko�cio�a, nry 16-17. (zwr�ci� uwag� na przypis nr 56!).

6)Papieska Rada do spraw Popierania Jedno�ci Chrze�cijan, Wskazania dotycz�ce dopuszczania do Eucharystii mi�dzy Ko�cio�em Chaldejskim i Asyryjskim Ko�cio�em Wschodu; Dopuszczanie do Eucharystii w sytuacjach konieczno�ci duszpasterskiej. Ustalenia mi�dzy Ko�cio�em Chaldejskim i Asyryjskim Ko�cio�em Wschodu, t�um. Marek Blaza SJ, komputeropis, tekst polski na stronie http://www.jezuici.pl/mblaza/articles.php?lng=pl&pg=150

7)Karta Ekumeniczna (Charta Oecumenica), opracowanie i komentarz: Leonard G�rka SVD, Lublin 2002 lub w: https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/karta-ekumeniczna/

8)Ks. Wojciech Hanc, Interkomunia – mo�liwo�ci i perspektywy w: Ku chrze�cija�stwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcj� Wac�awa Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanis�awa J�zefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 614-635.

9)Marek Blaza SJ, To czy�cie na moj� pami�tk�”. Ale jak? W: „Przegl�d Powszechny” 4/980, kwiecie� 2003, str. 15-30. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=55

10)Marek Blaza SJ, Czy Ko�cio�owi katolickiemu nie jest ju� potrzebny patriarcha Zachodu? Eklezjologiczno-ekumeniczna refleksja w kontek�cie usuni�cia tytu�u patriarchy Zachodu w Roczniku Papieskim (Annuario Pontificio) 2006, „Studia Bobolanum” 2:2006, s. 5-74 w: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=117

11)Marek Blaza SJ, Nowinkarstwo tradycjonalist�w, „Przegl�d Powszechny” 5/1041:2008, s.73-88. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=591

 

 

Lektury uzupe�niaj�ce

 

Lektury te z zasady maj� za zadanie uzupe�ni� tre�� wyk�ad�w, a tak�e pom�c zw�aszcza tym studentom, kt�rzy nie do ko�ca zrozumieli tre�� danego wyk�adu albo nie byli obecni na danym wyk�adzie. Oczywi�cie do lektur uzupe�niaj�cych nale�� r�wnie� inne publikacje nt. ekumenizmu, kt�re mog� pom�c studentowi pog��bi� zagadnienia zwi�zane z teologi� ekumeniczn� ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

 

1)Papie� Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013, dialog ekumeniczny, nry 244-246.

 

2)Papieska Komisja „Pro Russia”, Zasady og�lne i wskazania praktyczne dla koordynowania pracy ewangelizacyjnej i zaanga�owania ekumenicznego Ko�cio�a katolickiego w Rosji i w innych krajach Wsp�lnoty Niepodleg�ych Pa�stw, 1992 w: Stanis�aw Celestyn Napi�rkowski OFMConv, Krzysztof Le�niewski, Jadwiga Le�niewska (red.), Ut unum. Dokumenty Ko�cio�a katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, Lublin 2000, nry 327-345, str.137-144.

 

3)Tadeusz Ka�u�ny SCJ, Sakrament ma��e�stwa w Ko�ciele prawos�awnym w: Sakramentalno�� ma��e�stwa, praca zbiorowa pod redakcj� Zdzis�awa J. Kijasa OFMConv i J�zefa Krzywdy CM, Krak�w 2002, s.53-71.

 

4)Pawe� Holc CM, Ma��e�stwo w „Ksi�gach Symbolicznych” luteranizmu w: Sakramentalno�� ma��e�stwa, praca zbiorowa pod redakcj� Zdzis�awa J. Kijasa OFMConv i J�zefa Krzywdy CM, Krakw 2002, s.53-71.

 

5)Stanis�aw Celestyn Napi�rkowski OFMConv, Modele jedno�ci w: Ku chrze�cija�stwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcj� Wac�awa Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanis�awa J�zefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 479-503.

 

6)J�zef Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej w: Dogmatyka, t.1., Biblioteka Wi�zi, Warszawa 2005, rozdzia�y hierarchia prawd i dogmat w perspektywie ekumenicznej, str. 165-197.

 

7)Marek Blaza SJ, Modlitwa za zmar�ych w Ko�ciele prawos�awnym w: „Przegl�d Powszechny” 11/1011, listopad 2005, str.27-40.

 

8)Ewa Okuljar-Schmidt, Stosunek Rosyjskiej Cerkwi Prawos�awnej PatriarchatuMoskiewskiego do innowierstwa w: „Przegl�d Powszechny” 1/977, stycze� 2003,str. 50-63.

 

9)Marek Blaza SJ, Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Po�wi�conych Dar�w (Missa Praesanctificatorum) w: „Studia Bobolanum” 1/2003, str. 29-56.

10)Marek Blaza SJ, Epikleza w Eucharystii na Wschodzie i Zachodzie w: „Studia Bobolanum” 2/2005, str. 131-157.

 

11)Marek Blaza SJ, Eucharystia sakramentem ekskluzywnym czy inkluzywnym? w: „Przegl�d Powszechny” 9/973, wrzesie� 2002, str. 195-208.

 

12)Marek Blaza SJ, Co to jest Ko�ci� katolicki? W: „Przegl�d Powszechny” 6/1018:2006 s.25-39 (cz. I); „Przegl�d Powszechny” 7-8/1019-1020:2006 s.86-95 (cz. II).

 

13)Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo a celibat w: „Przegl�d Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157.

 

14)Marek Blaza SJ (oprac.), „Z �ycia Ko�cio�a”. Rosyjski Ko�ci� Prawos�awny o dialogu z nieprawos�awnymi w: „Przegl�d Powszechny” 1/953, stycze� 2001, str. 121-125.

 

15)Ma��e�stwa mieszane, praca zbiorowa pod redakcj� Zdzis�awa J. Kijasa OFMConv, Krak�w 2000.

 

16)Marcin Karas, Wyznania wiary i g��wne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Krak�w 2000.

 

17)Marek Blaza SJ, Sakrament kr�lewskiego kap�a�stwa w: „Przegl�d Powszechny” 4/944, kwiecie� 2000, str. 11-26. (O sakramentach inicjacji chrze�cija�skiej, a zw�aszcza o bierzmowaniu).

 

18)Marek Blaza SJ, Terytoria kanoniczne. Zagro�enie czy szansa dla jedno�ci? w: „Przegl�d Powszechny” 1/941, stycze� 2000, str. 43-58. (O powstawaniu autokefalii, katolickich Ko�cio��w sui iuris, uniatyzmie i prozelityzmie).

 

19)Marek Blaza SJ, Jest jeden B�g, bo jest jeden Ojciec w: „Przegl�d Powszechny” 11/939, listopad 1999, str. 137-151. (O teologii Tr�jcy �w. na Wschodzie i Zachodzie oraz o prymacie biskupa Rzymu w kontek�cie nauki o Tr�jcy �w.)

 

20)Marek Blaza SJ, �wiat�o Taboru, czyli rzecz o przeb�stwieniu cz�owieka. „Przegl�d Powszechny” 7/8/935/936, lipiec-sierpie� 1999, str. 16-27.

 

21)Marek Blaza SJ, Kap�a�stwo w Ko�cio�ach wschodnich w: „Przegl�d Powszechny” 2/930, luty 1999, str. 162-174.

 

22)Marek Blaza SJ, Tomasz Grodecki, Nestorianie – kim byli i kim s� dzisiaj? w: „Przegl�d Powszechny” 7/8/923/924, lipec-sierpie� 1998, str. 30-44.

 

23)Marek Blaza SJ, Wszyscy jeste�my ludem Eucharystii w: „Przegl�d Powszechny” 6/922, czerwiec 1998, str. 265-276. (O teologii Eucharystii w bizantyjskiej tradycji liturgicznej).

 

Podr�czniki i szersze opracowania ekumeniczne

 

Ni�ej zamieszczone publikacje daj� pewien szeroki ogl�d na zagadnienia dotycz�ce teologii ekumenicznej.

 

1)Andrzej A. Napi�rkowski OSPPE, Zagadnienia ekumeniczne. Podr�cznik dla student�w teologii, Papieska Akademia Teologiczna, Krak�w 2001.

2)Jos E. Vercruysse SJ, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, t�um. ks.Mieczys�awStebart COr, WAM, Krak�w 2001.

3)Ku chrze�cija�stwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcj� Wac�awa Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanis�awa J�zefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996.

4)Leonard G�rka SVD, Stanis�aw Celestyn Napi�rkowski OFMConv, Ko�cio�y czy Ko�ci�. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Verbinum, Warszawa 1995.

5)Karol Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Ko�cio�ach i wsp�lnotach chrze�cija�skich, ChAT, Warszawa 1994.

6)Karol Karski, D��enie ekumeniczne we wsp�czesnym �wiecie, „Novum”, Warszawa 1986.


Creation date : 2016.07.02 • 00:10
Last update : 2020.10.01 • 22:46
Category : Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum
Page read 2356 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuy
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentw d 2013
Konferencje o sakramentach (d luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w subie komunii - sakrament wice i maestwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 2004-2011 - CeCILL Free License